Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 47 от 4.VI

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.)

В сила от 04.06.2021 г.
Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г.

§ 1. В чл. 70, ал. 1 се създава изречение второ: "Предписването на лекарствен продукт по реда на чл. 6 се извършва с рецептурна бланка на хартиен носител или с електронно предписание."

Заключителни разпоредби

§ 2. В § 3, ал. 1 от преходната разпоредба на Наредбата за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 37 от 2021 г.) думите "преиздават съгласно образците на приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3 и 5 и приложение № 8в към чл. 30г, ал. 4 и 5 и се изпълняват до изтичане на срока на валидност на съответните първоначални протоколи" се заменят с "изпълняват до изтичане на срока им на валидност".

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".