Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 47 от 4.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 2 ЮНИ 2021 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УТВЪРДЕНИЯ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА М

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 2 ЮНИ 2021 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УТВЪРДЕНИЯ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

В сила от 04.06.2021 г.

Обн. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показател по бюджета на Министерския съвет максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г., със сума в размер 25 875 501 лв.

Чл. 2. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".