Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-610 ОТ 2018 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ЛИЦАТА УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ДВ, БР. 52 ОТ 2018 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-610 ОТ 2018 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ЛИЦАТА УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ДВ, БР. 52 ОТ 2018 Г.)

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г.

§ 1. В чл. 1 т. 1, 2 и 3 се изменят така:

"1. търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които желаят да получат лиценз по реда на ЗЧОД;

2. търговци, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и желаят да получат удостоверение по реда на ЗЧОД;

3. бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, Българската народна банка и дружествата, в които тя има участие, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, висши училища, както и стратегически обекти от значение за националната сигурност, кандидатстващи за издаване или с издаден лиценз за самоохрана по реда на ЗЧОД."

§ 2. В чл. 4, ал. 2 навсякъде думите "по чл. 1, т. 2" се заменят с "по чл. 1, т. 1".

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:

"(2) В заявлението по ал. 1 се посочва и адрес за кореспонденция с търговеца по ал. 1.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага копие на документа, въз основа на който търговците по чл. 1, т. 2 извършват частна охранителна дейност на територията на страната, в която са установени, придружено с официален превод на български език.

(4) Към заявлението по ал. 1 се прилагат саморъчно попълнени декларации, придружени с официален превод на български език:

1. по чл. 4, ал. 2, т. 2;

2. по чл. 4, ал. 3, т. 2;

3. че физическите лица, регистрирани като членове на управителния орган на търговското дружество, отговарят на обстоятелствата, посочени в чл. 41, ал. 3 от ЗЧОД, приложение № 7;

4. че физическите лица, ръководители и/или изпълнители на частната охранителна дейност на територията на Република България, отговарят на обстоятелствата, посочени в чл. 50, ал. 1 и 3 от ЗЧОД, приложение № 8."

2. Алинея 5 се отменя.

§ 4. В чл. 7 думите "или не отговарят на изискванията на ЗЧОД" се заличават.

§ 5. В чл. 8, ал. 1 се изменя така:

"(1) Органът по чл. 40 от ЗЧОД издава удостоверение на търговците по чл. 1, т. 2, че отговарят на изискванията на ЗЧОД, в срок до един месец от подаване на заявлението, съответно от отстраняване на непълнотите или несъответствията в документите."

§ 6. Член 12 се отменя.

§ 7. Създават се приложения № 7 и № 8:

"Приложение № 7 към чл. 6, ал. 4, т. 3


ДЕКЛАРАЦИЯ

 

От ..................................................................................................................................................,

(имена, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане/ддммгг)

 

управляващ ...................................................................................................................................

(точно и пълно наименование на търговското дружество, ЕИК, седалище и адрес на управление)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Декларирам, че физическите лица, регистрирани като членове на управителния орган на търговското дружество, отговарят на обстоятелствата, посочени в чл. 41, ал. 3 от ЗЧОД, а именно:

1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

(за лицата, които са български граждани, това обстоятелство се установява служебно)

2. не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер;

3. не страдат от психическо заболяване;

4. не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. не са били през последната една година преди акта на съответния компетентен орган членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред.

 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани данни.

 

Дата:

Декларатор:

гр. ........................

(подпис)

 

(....................................................................)

 

(име, фамилия)

Приложение № 8 към чл. 6, ал. 4, т. 4


ДЕКЛАРАЦИЯ

 

От ..................................................................................................................................................,

(имена, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане/ддммгг)

 

управляващ ...................................................................................................................................

(точно и пълно наименование на търговското дружество, ЕИК, седалище и адрес на управление)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Декларирам, че всяко едно от физическите лица, ръководители и/или изпълнители на частната охранителна дейност на територията на Република България, отговаря на обстоятелствата, посочени в чл. 50, ал. 1 и 3 от ЗЧОД, а именно:

1. работи по основно трудово правоотношение на длъжност, съответна на изпълняваната дейност, въз основа на сключен трудов договор с търговеца;

2. е пълнолетно и дееспособно лице;

3. с не по-ниско от средно образование;

4. е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

5. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

6. не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

7. не страда от психическо заболяване;

8. е физически клинично здраво, освен в случая по чл. 7 от ЗЧОД;

9. притежава професионална квалификация по професия "Охранител", придобита в институция от системата на професионалното образование и обучение.

 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно декларирани данни.

 

Дата:

Декларатор:

гр. ........................

(подпис)

 

(....................................................................)

 

(име, фамилия)

"


Промени настройката на бисквитките