Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 8121з-902 ОТ 22.08.2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (ДВ, БР. 68 ОТ 2016 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 8121з-902 ОТ 22.08.2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (ДВ, БР. 68 ОТ 2016 Г.)

В сила от 08.06.2021 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г.

§ 1. Отменя се Наредба № 8121з-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица (ДВ, бр. 68 от 2016 г.).

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките