Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № I-121 ОТ 24.06.2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ОХРАНАТА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ (ДВ, БР. 63 ОТ 2004 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № I-121 ОТ 24.06.2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ОХРАНАТА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ (ДВ, БР. 63 ОТ 2004 Г.)

В сила от 08.06.2021 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г.

§ 1. Отменя се Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари (ДВ, бр. 63 от 2004 г.).

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките