Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 2 ЮНИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 2 ЮНИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г.)

В сила от 08.06.2021 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В т. 4 от приложение № 2 към чл. 27, ал. 2 се създава изречение второ: "Към отдела има офис във Велико Търново."

Заключителни разпоредби

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките