Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

НАРЕДБА № 7 ОТ 27 МАЙ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БРОКЕРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ КОНСУЛТАНТИ

 

НАРЕДБА № 7 ОТ 27 МАЙ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БРОКЕРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ КОНСУЛТАНТИ

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 31 Март 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се урежда редът за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, както и допълнителните изисквания към извършваната от тях дейност.

Чл. 2. Брокерът на финансови инструменти е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник непосредствено приема и предава нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, изпълнява нареждания за сметка на клиенти на инвестиционния посредник и сключва сделки с финансови инструменти за собствена сметка на инвестиционния посредник на регулиран пазар или извън него, сключва договори по чл. 82, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и предоставя информация по чл. 77, ал. 9 от същия закон.

Чл. 3. Инвестиционният консултант е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник, управляващо дружество, инвестиционно дружество, пенсионноосигурително дружество, национален инвестиционен фонд, обвързан агент, лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или с друго лице, което е задължено по закон да сключи договор с инвестиционен консултант, предоставя инвестиционни съвети относно финансови инструменти, предоставя услуги по управление на портфейл, както и сключва договори по чл. 82, ал. 1 от ЗПФИ, приема нареждания на клиенти и предоставя информация по чл. 77, ал. 9 от ЗПФИ.

Чл. 4. Брокерът на финансови инструменти и инвестиционният консултант нямат право едновременно с упражняването на дейността по чл. 2, съответно по чл. 3, да сключват по занятие други търговски сделки в лично качество или от името и за сметка на друг търговец, ако може да възникне конфликт на интереси или могат да бъдат нарушени правилата за личните сделки на служителите на дружеството, за сметка на което упражняват дейността по чл. 2, съответно по чл. 3. Осъществяването на такава дейност се прекратява най-късно до датата, на която е сключен договор по чл. 20, ал. 1 или 2, или при възникване на обстоятелство по изречение първо и може да бъде осъществявана след прекратяването на договора.

Чл. 5. Право да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант, придобива лице, което отговаря на съответните изисквания по чл. 77, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗПФИ и:

1. е положило успешно изпит за придобиване на правото да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант, организиран от Комисията за финансов надзор (Комисията) по реда на глава втора, както и е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), или

2. има придобита квалификация, която отговаря на изискванията, включени в тематичния обхват на съответния изпит, удостоверена с издаден от компетентен чуждестранен сертифициращ орган или организация документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, призната от Комисията по реда на глава трета, както и е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗКФН.

Глава втора.
РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО БРОКЕР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ

Чл. 6. (1) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя на Комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" (заместник-председателя), с решение:

1. насрочва дата съгласно чл. 7, ал. 1 за провеждане на изпит за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант;

2. приема тематичния обхват на изпита, реда за неговото провеждане и правилата за оценяване;

3. определя срока за подаване на заявления за допускане до изпита, който не може да е по-кратък от един месец.

(2) Решението по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на Комисията не по-късно от 3 месеца преди датата за провеждане на изпита. Решението по ал. 1 може да се оповести и по друг подходящ начин.

Чл. 7. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2023 г.) Комисията за финансов надзор организира провеждането на изпити един път в годината през месец май. Комисията с решение може да организира провеждането на изпити и повече от веднъж в годината.

(2) Изпитът е писмен и анонимен. Начинът за провеждане на изпита е чрез решаване на тест.

Чл. 8. (1) Изпитът се провежда от изпитна комисия в състав не по-малко от трима членове. Редът за работата и съставът на изпитната комисия се определят с решение на Комисията.

(2) В състава на изпитната комисия се включват лица с професионална квалификация и опит в областта на капиталовите пазари.

Чл. 9. (1) Резултатите от изпита се оформят в протокол с оценка съгласно правилата за оценяване. Протоколът се подписва от всички членове на изпитната комисия. Оценките са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

(2) Резултатите от изпита се оповестяват на интернет страницата на Комисията в срок до 10 работни дни от датата на провеждане на изпита при спазване на правилата за защита на личните данни, като за успешно издържалите го лица се публикуват и техните имена. Резултатите от изпита могат да се оповестят и по друг подходящ начин.

(3) В срок до 10 работни дни от обявяването на резултатите по ал. 1 лице, което не е издържало изпита, може да отправи до Комисията искане да се запознае с резултатите от проверката на писмената му работа.

(4) Запознаването с резултатите от проверката на писмената му работа лицето извършва лично в присъствието на член на изпитната комисия и длъжностно лице от администрацията на Комисията, определено със заповед на председателя на Комисията.

Чл. 10. (1) Лице, което иска да придобие право да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, в срока по чл. 6, ал. 1, т. 3 подава в Комисията заявление за допускане до изпит по образец съгласно приложение № 1 за брокер на финансови инструменти или приложение № 2 за инвестиционен консултант.

(2) Заявлението съдържа:

1. имената и единен граждански номер (личен номер, личен номер на чужденец или дата и място на раждане) на лицето;

2. данни за серията и номера на притежаваната диплома за придобито образование; за диплома за средно образование, която не е издадена от училище в Република България, се посочва и номер на удостоверението за признаване на придобитото образование, издадено от експертната комисия към съответното регионално управление на образованието; за диплома за висше образование, която не е издадена от висше училище в Република България, се посочва и номер на удостоверението за признаване на придобитото висше образование, вписано в регистъра за академично признаване, воден от Националния център за информация и документация (НАЦИД), когато е приложимо;

3. информация за извършвана от лицето търговска дейност;

4. електронен адрес и адрес за кореспонденция с лицето.

(3) Към заявлението се прилагат:

1. свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ - за лицата, които не са български граждани, а за българските граждани липсата на осъждане се установява служебно;

2. нотариално заверен препис от диплома за завършено средно образование в страната преди 1.01.2007 г., съответно за завършено висше образование в страната преди 1.01.2012 г.; за диплома за завършено средно образование, която не е издадена от училище в страната, се прилагат нотариално заверени копия на дипломата и удостоверението за признаване на образованието, издадено от експертната комисия към съответното регионално управление на образованието; диплома, която не е издадена от висше училище в страната, и удостоверението за признаване на образованието не е вписано в регистъра за академично признаване, воден от НАЦИД - се прилага нотариално заверено копие на удостоверението за признаване, освен ако не са налице условията на ал. 4;

3. декларация за обстоятелствата по чл. 13, ал. 4, т. 2 - 4, 6 и 7 във връзка с чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗПФИ по образец съгласно приложение № 3;

4. подробна биографична справка.

(4) Когато към датата на подаване на заявлението дипломата за завършено висше образование на лице, което кандидатства за допускане до изпит, не е издадена или завършеното от лицето висше образование не е признато по съответния ред, към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи, че на лицето предстои да му бъде издадена диплома за завършено образование или предстои да му бъде признато такова по съответния ред.

Чл. 11. (1) Когато представените данни и документи са непълни или са необходими допълнителна информация или доказателства за верността на данните, заместник-председателят изпраща съобщение до лицето на електронния адрес, посочен в заявлението, и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може да е по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от един месец.

(2) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението в едномесечен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителна информация и документи - в едномесечен срок от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 1.

(3) Комисията за финансов надзор оповестява решенията по ал. 2 на интернет страницата си при спазване на правилата за защита на личните данни, като за допуснатите до изпит лица се публикуват и техните имена.

(4) Лицето, подало заявление за допускане до изпит, се уведомява за взетото решение в 3-дневен срок на електронния му адрес, посочен в заявлението.

Чл. 12. Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя отказва допускане до изпит, когато:

1. лицето не отговаря на съответните изисквания по чл. 77, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗПФИ;

2. са изминали по-малко от 3 години от влизането в сила на решението по чл. 23, ал. 1, т. 1;

3. в случаите по чл. 10, ал. 4 не може да се установи, че лицето ще отговаря на съответното изискване по чл. 77, ал. 5, т. 1 от ЗПФИ;

4. установи, че лицето е представило неверни данни или документи с невярно съдържание.

Чл. 13. (1) Лицето, което е допуснато до изпит, заплаща такса за изпит съгласно тарифата, определена в приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, най-късно 5 дни преди обявената дата за провеждане на съответния изпит.

(2) Право да се явят на изпит имат лицата, които са допуснати до изпита и са заплатили съответната такса за изпит.

(3) Лицето, което е издържало успешно изпита, получава сертификат за правото да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 14. (1) Лице, което иска да придобие право да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант и има придобита квалификация, която отговаря на изискванията, включени в тематичния обхват на съответния изпит, удостоверена с издаден от компетентен чуждестранен сертифициращ орган или организация документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, подава в Комисията заявление за признаването ѝ от Комисията по образец съгласно приложение № 4 за брокер на финансови инструменти или приложение № 5 за инвестиционен консултант.

(2) Заявлението съдържа информацията по чл. 10, ал. 2.

(3) Към заявлението по ал. 1 освен документите по чл. 10, ал. 3 се прилагат и:

1. копие на документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, който удостоверява придобитата квалификация;

2. информация за компетентния чуждестранен сертифициращ орган или организация, издал документа, удостоверяващ придобитата квалификация, и информация за тематичния обхват на положените изпити;

3. информация за други данни, условия или ограничения, свързани с придобитата квалификация, невключени в документа по т. 1;

4. декларация за истинността на посочените от лицето данни и за това, че му е известна наказателната отговорност за представяне на неверни данни, която се носи по Наказателния кодекс, по образец съгласно приложение № 6;

5. документ за платена такса за признаване на придобита квалификация съгласно тарифата, определена в приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, ако не е платена по електронен път.

(4) Член 11 се прилага съответно.

(5) Решението на Комисията за признаване на квалификация се обявява на интернет страницата ѝ, като се посочват и имената на лицето, на което е призната квалификация.

Чл. 15. Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя отказва признаването на придобита квалификация, когато:

1. лицето не отговаря на съответните изисквания по чл. 77, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗПФИ;

2. установи съществено различие между квалификацията, за която се иска признаване, и изискванията относно тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант;

3. установи, че органът или организацията, издали документа за придобитата квалификация, не разполагат с необходимата компетентност за предоставяне на тази квалификация;

4. е налице нормативно или друго ограничение, поради което придобитата квалификация не може да бъде призната;

5. са налице условията на чл. 16;

6. установи, че лицето е представило неверни данни или документи с невярно съдържание.

Чл. 16. В случаите на отнемане на правото за упражняване на дейност лицето, на което е била призната квалификация по реда на тази глава, не може да кандидатства повторно за признаване на същата квалификация и на същите основания.

Чл. 17. Лице, на което е призната квалификация по реда на тази глава, получава сертификат за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант.

Глава четвърта.
СЕРТИФИКАТ. РЕГИСТЪР И УВЕДОМЯВАНЕ

Чл. 18. (1) Сертификатът за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант, съдържа:

1. имената и единен граждански номер (личен номер, личен номер на чужденец или дата и място на раждане) на лицето;

2. посочване на дейността, която лицето има право да упражнява;

3. нормативното основание за издаване на сертификата;

4. подпис на председателя на Комисията и печат;

5. дата на издаване и номер на сертификата.

(2) Сертификатът се издава на хартиен носител по образец, одобрен от Комисията.

(3) Сертификатът се получава срещу представяне на документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса за издаване на сертификат съгласно тарифата, определена в приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, освен ако не е заплатена по електронен път.

(4) Сертификатът на лице по чл. 10, ал. 4, което е издържало изпита, се издава след представяне в Комисията на информацията по чл. 10, ал. 2, т. 2 относно придобитото висше образование.

(5) Дубликат на сертификата се издава от Комисията по искане на лицето, ако сертификатът е откраднат, загубен, повреден или унищожен. При получаване на дубликата лицето връща оригинала на сертификата, ако той е на негово разположение.

Чл. 19. (1) В регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗКФН се вписват служебно лицата, които са придобили право да упражняват дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант, в 7-дневен срок от придобиването, съответно от признаване на правото да упражняват дейността.

(2) В случаите по чл. 10, ал. 4 вписването се извършва след представяне на информацията по чл. 10, ал. 2, т. 2 относно придобитото висше образование.

Чл. 20. (1) Брокерите на финансови инструменти уведомяват Комисията за датата на сключване на договор с инвестиционен посредник за заемане на длъжност по чл. 77, ал. 3, т. 2 от ЗПФИ в 7-дневен срок от сключването.

(2) Инвестиционните консултанти уведомяват Комисията за датата на сключване на договор с лице по чл. 3 за заемане на длъжност, за която по закон се изисква притежаването на съответната правоспособност, в 7-дневен срок от датата на сключването.

(3) Към уведомлението по ал. 1, съответно по ал. 2, се прилага заверено копие от договора между брокера на финансови инструменти и инвестиционния посредник, съответно между инвестиционния консултант и лицето по чл. 3, а в случай че в същия няма информация за заеманата длъжност, друг документ, удостоверяващ това обстоятелство.

(4) Брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти уведомяват Комисията за датата на прекратяване на договора по ал. 1, съответно по ал. 2, в 7-дневен срок от прекратяването, като посочват и основанието за прекратяването.

Чл. 21. (1) Ежегодно, в срок до 30 юни на текущата година, брокерите на финансови инструменти, съответно инвестиционните консултанти, които нямат действащ и вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗКФН договор с инвестиционен посредник, съответно с лице по чл. 3, подават в Комисията уведомление относно извършената от тях дейност през предходната година, която изисква познания в областта на финансовите пазари, съответни на тези, които се изискват за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант.

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат удостоверителни документи за осъществяваната от лицето дейност. Когато няма промяна в дейността по предходно подадено уведомление, удостоверителни документи могат да не се прилагат.

(3) В случаите по ал. 1 лице, което притежава сертификати за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант, подава само едно уведомление.

(4) Лице, което притежава сертификати за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант, не подава уведомление по ал. 1, когато е уведомило Комисията по реда на чл. 20, ал. 1 или 2.

(5) Заместник-председателят може да изисква представянето на допълнителни данни и документи, удостоверяващи извършената от лицето дейност по ал. 1, в определен от него срок.

Чл. 22. (1) Брокерите на финансови инструменти, съответно инвестиционните консултанти, уведомяват Комисията за:

1. промяна в електронния им адрес и адреса за кореспонденция;

2. промяна в обстоятелствата, послужили като основание да им бъде издаден сертификат за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант;

3. настъпване на други обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗКФН, съответно промени в тези обстоятелства.

(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява в 7-дневен срок от възникване, съответно от узнаване на съответното обстоятелство, а когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.

(3) В уведомлението по ал. 1 се посочват съответните данни и се прилагат документи, когато е приложимо.

Глава пета.
ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОТО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО БРОКЕР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ

Чл. 23. (1) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя с решение може да отнеме правото за упражняване на дейност на брокер на финансови инструменти или на инвестиционен консултант, който:

1. е представил неверни данни или документи с невярно съдържание, послужили като основание за допускане до изпит или за признаване на придобита квалификация;

2. престане да отговаря на изискванията за придобиване или признаване на правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант;

3. не е упражнявал дейността за повече от три последователни години от придобиване или признаване на правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, или от прекратяването на договора с инвестиционен посредник, съответно с лице по чл. 3, и не е издържал успешно изпит съгласно ал. 2, освен ако в този период лицето е извършвало дейност, която изисква познания в областта на финансовите пазари, съответни на тези, които се изискват за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант, и за тази дейност е подавал уведомление по чл. 21, ал. 1;

4. е отправил писмено искане за това до Комисията.

(2) Преди да му бъде отнето правото за упражняване на дейност по ал. 1, т. 3, лицето има право да се яви на изпит за придобиване на право да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант, на първата насрочена дата след изтичане на три последователни години, в които не е упражнявало съответната дейност. Член 10 се прилага съответно.

(3) При отнемане на правото за упражняване на дейност по ал. 1, лицето може да кандидатства за придобиването му отново по реда и при условията на чл. 10 - 13.

(4) При отнемане на правото за упражняване на дейност по ал. 1, т. 1 лицето може да кандидатства за придобиването му отново не по-рано от 3 години от влизането в сила на решението за отнемането.

Чл. 24. (1) Решението по чл. 23, ал. 1 се вписва служебно в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗКФН. Съобщението за отнемане на правото за упражняване на дейност, съдържащо имената на лицето и датата на издаване и номера на сертификата за упражняване на дейност, се оповестява на интернет страницата на Комисията в деня на вземане на решението. Съобщението може да се оповести и по друг подходящ начин.

(2) Брокерът на финансови инструменти или инвестиционният консултант, както и инвестиционните посредници, съответно лицата по чл. 3, с които има сключен договор за заемане на длъжност, за която по закон се изисква притежаването на съответната правоспособност, се уведомяват незабавно на електронните им адреси за взетото решение за отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант.

(3) Лице с отнето право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант, няма право да извършва дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант, от датата на решението на Комисията за отнемане на правото за упражняване на дейност.

(4) Брокерът на финансови инструменти или инвестиционният консултант е длъжен да върне сертификата в Комисията в 14-дневен срок от датата на решението по ал. 3.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 25. Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 290 от ЗПФИ.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) Заявленията за допускане до изпит по чл. 10, ал. 1 и за признаване на придобита квалификация по чл. 14, ал. 1 се попълват на български език.

(2) Документите, които се изискват по реда на наредбата и които са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство, освен ако в закон е предвидено друго или са издадени на език, който е обичаен в областта на международните финанси.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Издадените административни актове по прилагането на Наредбата за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (ДВ, бр. 92 от 2000 г.) и Наредба № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (обн., ДВ, бр. 101 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и сертификати за правото да се извършва дейност като брокер или като инвестиционен консултант до влизането на тази наредба в сила запазват действието си.

§ 3. Наредба № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (обн., ДВ, бр. 101 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) се отменя.

§ 4. Наредба № 37 от 29.11.2006 г. за признаването на приетите пазарни практики (ДВ, бр. 101 от 2006 г.) се отменя.

§ 5. Лицата по чл. 21, ал. 1 представят в Комисията за финансов надзор уведомление относно извършваната от тях дейност през 2020 г. в срок до 30.09.2021 г.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2023 г.) Комисията за финансов надзор не провежда изпити при обявено извънредно положение или при въвеждане на мерки и дейности за опазване на общественото здраве, които не допускат тяхното провеждане. В тези случаи Комисията насрочва дата за провеждане на изпитите в тримесечен срок от отпадане на основанието за непровеждането им.

§ 7. В Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г.; изм., бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 и 90 от 2014 г., бр. 95 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2018 г., доп., бр. 41 и 55 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 30 и 61 от 2020 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 23, ал. 1 т. 9 се изменя така:

"9. имената на инвестиционните консултанти;".

2. В чл. 23а, ал. 1 т. 5 се изменя така:

"5. имената на инвестиционния консултант, с който националното инвестиционно дружество от затворен тип е сключило договор;".

3. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 2 думите "както и специализацията в конкретна област, ако има такава" и запетаята преди тях се заличават;

б) в т. 4 след думите "на инвестиционното дружество" се поставя запетая и се добавя "на национален инвестиционен фонд", а думите "на управляващото дружество или на пенсионноосигурителното дружество" се заменят с "на управляващото дружество, на пенсионноосигурителното дружество, на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или на друго лице, което е задължено по закон да сключи договор с инвестиционен консултант".

4. В чл. 28, ал. 2, т. 5 думите "инвестиционни консултации относно ценни книжа" се заменят с "инвестиционни съвети относно финансови инструменти".

§ 8. В Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 51 от 2020 г.) в § 9 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 77, ал. 6" се заменят с "чл. 77, ал. 8 и 10".

§ 9. В Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2019 г.) в чл. 8 ал. 2 се изменя така:

"(2) Комисията оповестява датата за провеждане на изпита на интернет страницата си. Датата за провеждане на изпита може да се оповести и по друг подходящ начин."

§ 10. В Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2008 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 54 от 2014 г., бр. 38 от 2016 г., бр. 6 от 2017 г. и бр. 83 от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 9 думите "в официалния си бюлетин" се заменят с "на интернет страницата си", а изречение второ се изменя така: "Тези обстоятелства могат да се оповестят и по друг подходящ начин."

2. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:

"(2) Комисията оповестява решението по ал. 1 и датата, съответно датите, за провеждане на изпита на интернет страницата си. Решението по ал. 1 и датата, съответно датите, за провеждане на изпита могат да се оповестят от Комисията и по друг подходящ начин."

3. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 95, ал. 2, т. 5 и ал. 3 и чл. 97, ал. 6 от Кодекса за застраховането" се заменят с "чл. 97, ал. 2, т. 5 и ал. 4 и чл. 100, ал. 4 от Кодекса за застраховането".

§ 11. В Наредба № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество (обн., ДВ, бр. 103 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2016 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 10, ал. 1 изречение второ се изменя така: "Образецът се публикува на интернет страницата на комисията", а в изречение трето думите "електронния подпис" се заменят с "електронните удостоверителни услуги".

2. В чл. 12, ал. 1 изречение второ се изменя така: "Образецът се публикува на интернет страницата на комисията."

§ 12. Наредбата се приема на основание чл. 77, ал. 6 и 10 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

§ 13. Наредбата е приета с Решение № 215-Н от 27.05.2021 г. на Комисията за финансов надзор.


Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящ номер:

 

 

 

 

Дата на подаване на заявлението:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(попълва се от длъжностно лице от КФН)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за допускане до изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти

 

Данни за лицето

 

 

Имена на кандидата: ..................................................................................................................................

Единен граждански номер: ........................................................................................................................

Личен номер/личен номер на чужденец/дата и място на раждане:

........................................................................................................................................................................

(попълват се съответните данни, в случай че кандидатът е чуждестранен гражданин)

Адрес за кореспонденция:

гр. ........................, пощ. код: ........., бул./ул. ....................................................................., № ..................,

вх. ....., ет. ......, ап. ......

(попълва се задължително)

Електронен адрес: .......................................................................................................................................

(попълва се задължително)

 

Данни за лицето, упълномощено да подаде заявлението:

 

 

Имената на упълномощеното лице: ........................................................................................................

Данни за пълномощното: ..........................................................................................................................

 

 

Информация за придобито образование

 

 

Данни за серия и номер на диплома за придобито образование:

.........................................................................................................................................................................

Номер на удостоверение за признаване на придобито средно образование, издадено от експертна комисия към съответното регионално управление на образованието:

.........................................................................................................................................................................

(само за кандидати със средно образование, чиято диплома не е издадена от училище в Република България и е налице признаване по съответния ред)

Номер на удостоверение за признаване на придобито висше образование, вписано в регистъра, воден от Националния център за информация и документация (НАЦИД):

.......................................................................................................................................................................

(само за кандидати с висше образование, чиято диплома не е издадена от висше училище в Република България и е налице признаване по съответния ред)

Данни за извършвана от лицето търговска дейност към момента на подаване на заявлението: .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Опис на приложенията:

 

 

Документи

Брой страници

Забележка

1.

Свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ - изискуем документ само за лица, които не са български граждани

 

 

2.

Нотариално заверен препис от диплома за завършено средно образование в страната преди 1.01.2007 г. или висше образование в страната преди 1.01.2012 г.

 

 

3.

Нотариално заверени копия на дипломата и удостоверението за признаване на средно образование, издадено от експертната комисия към съответното регионално управление на образованието - изискуеми документи само за кандидати със завършено средно образование, чиито дипломи не са издадени от училища в Република България и е налице признаване по съответния ред

 

 

4.

Нотариално заверени копия на дипломата и удостоверението за признаване на дипломата за висше образование - изискуеми документи само за дипломи за завършено висше образование, които не са издадени от висши училища в страната, и удостоверението за признаване на образованието, не е вписано в регистъра, воден от НАЦИД, освен в случаите на чл. 10, ал. 4 от Наредба № 7

 

 

5.

Документи, удостоверяващи предстоящо издаване на диплома за завършено висше образование или предстоящо признаване по съответния ред - изискуеми документи съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредба № 7 само ако към датата на заявлението дипломата за завършено висше образование на лицето все още не е издадена или завършеното от него висше образование все още не е признато по съответния ред

 

 

6.

Декларация по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 - по образец

 

 

7.

Подробна биографична справка

 

 

8.

Други

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящ номер:

 

 

 

 

Дата на подаване на заявлението:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(попълва се от длъжностно лице от КФН)

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за допускане до изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като
инвестиционен консултант

 

Данни за лицето

 

 

Имена на кандидата: ......................................................................................................................................

Единен граждански номер: ............................................................................................................................

Личен номер/личен номер на чужденец/дата и място на раждане:

..............................................................................................................................................................................

(попълват се съответните данни, в случай че кандидатът е чуждестранен гражданин)

Адрес за кореспонденция:

гр. ........................, пощ. код:........., бул./ул. ....................................................................., № ........................,

вх. ....., ет. ......, ап. ......

(попълва се задължително)

Електронен адрес: ...........................................................................................................................................

(попълва се задължително)

 

Данни за лицето, упълномощено да подаде заявлението:

 

 

Имената на упълномощеното лице: ...........................................................................................................

Данни за пълномощното: ..............................................................................................................................

 

 

Информация за придобито образование

 

 

Данни за серия и номер на диплома за придобито образование:

...........................................................................................................................................................................

Номер на удостоверение за признаване на придобито висше образование, вписано в регистъра, воден от Националния център за информация и документация (НАЦИД):

...........................................................................................................................................................................

(само за кандидати с висше образование, чиято диплома не е издадена от висше училище в Република България и е налице признаване по съответния ред)

Данни за извършвана от лицето търговска дейност към момента на подаване на заявлението: .........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Опис на приложенията:

 

 

Документи

Брой страници

Забележка

1.

Свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ - изискуем документ само за лица, които не са български граждани

 

 

2.

Нотариално заверен препис от диплома за завършено висше образование в страната преди 1.01.2012 г.

 

 

3.

Нотариално заверени копия на дипломата и удостоверението за признаване на дипломата за висше образование - изискуеми документи само за дипломи за завършено висше образование, които не са издадени от висши училища в страната, и удостоверението за признаване на образованието, не е вписано в регистъра, воден от НАЦИД, освен в случаите на чл. 10, ал. 4 от Наредба № 7

 

 

4.

Документи, удостоверяващи предстоящо издаване на диплома за завършено висше образование или предстоящо признаване по съответния ред - изискуеми документи съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредба № 7, само ако към датата на заявлението дипломата за завършено висше образование на лицето все още не е издадена или завършеното от него висше образование все още не е признато по съответния ред

 

 

5.

Декларация по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 - по образец

 

 

6.

Подробна биографична справка

 

 

7.

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 3, т. 3ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 за обстоятелствата по чл. 13, ал. 4, т. 2 - 4, 6 и 7 във връзка с чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗПФИ

Долуподписаният/ата ....................................................................................................................................................,

(посочват се имената на кандидата)

ЕГН/личен номер/личен номер на чужденец/място и дата на раждане ........................................................................

.............................................................................................................................................................................................,

(посочват се относимите данни)

притежаващ лична карта/личен документ № .................................................................................................................,

(посочват се относимите данни)

издаден/а на ........................................................................., от ......................................................................................,

с постоянен адрес: ............................................................................................................................................................,

- кандидат за допускане до изпит за придобиване на право/признаване на правоспособност за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант (невярното се зачертава)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. не съм/съм бил/а (невярното се зачертава) член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не съм/съм обявяван/а (невярното се зачертава) в несъстоятелност или не се/се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. не съм/съм лишен/а (невярното се зачертава) от право да заемам материалноотговорна длъжност или да извършвам професионална дейност;

4. не са/са (невярното се зачертава) ми налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните пет години за извършено грубо или системно нарушение на Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.), Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 173/84 от 12 юни 2014 г.) или актовете по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава;

5. не съм/съм освобождаван/а (невярното се зачертава) от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.), Закона за дружествата със специална цел и за дружествата за секюритизация или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ....................................

                                                                                                                         ДЕКЛАРАТОР:

(подпис на кандидата)

 

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящ номер:

 

 

 

 

Дата на подаване на заявлението:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(попълва се от длъжностно лице от КФН)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като брокер
на финансови инструменти

Данни за лицето

 

Имена на кандидата : .................................................................................................................................

Единен граждански номер: ........................................................................................................................

Личен номер/личен номер на чужденец/дата и място на раждане:

..........................................................................................................................................................................

(попълват се съответните данни, в случай че кандидатът е чуждестранен гражданин)

Адрес за кореспонденция:

гр. ........................, пощ. код: ........., бул./ул. ....................................................................., № ...................,

вх. ....., ет. ......, ап. ......

(попълва се задължително)

Електронен адрес: .......................................................................................................................................

(попълва се задължително)

 

Данни за лицето, упълномощено да подаде заявлението:

 

 

Имената на упълномощеното лице: .......................................................................................................

Данни за пълномощното: ..........................................................................................................................

 

 

Информация за придобито образование

 

 

Данни за серия и номер на диплома за придобито образование:

.........................................................................................................................................................................

Номер на удостоверение за признаване на придобито средно образование, издадено от експертна комисия към съответното регионално управление на образованието:

.........................................................................................................................................................................

(само за кандидати със средно образование, чиято диплома не е издадена от училище в Република България и е налице признаване по съответния ред)

Номер на удостоверение за признаване на придобито висше образование, вписано в регистъра, воден от Националния център за информация и документация (НАЦИД):

.........................................................................................................................................................................

(само за кандидати с висше образование, чиято диплома не е издадена от висше училище в Република България и е налице признаване по съответния ред)

Данни за извършвана от лицето търговска дейност към момента на подаване на заявлението: .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Опис на приложенията:

 

 

Документи

Брой страници

Забележка

1.

Свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ - изискуем документ само за лица, които не са български граждани

 

 

2.

Нотариално заверен препис от диплома за завършено средно образование в страната преди 1.01.2007 г. или висше образование в страната преди 1.01.2012 г.

 

 

3.

Нотариално заверени копия на дипломата и удостоверението за признаване на средно образование, издадено от експертната комисия към съответното регионално управление на образованието - изискуеми документи само за кандидати със завършено средно образование, чиито дипломи не са издадени от училища в Република България и е налице признаване по съответния ред

 

 

4.

Нотариално заверени копия на дипломата и удостоверението за признаване на дипломата за висше образование - изискуеми документи само за дипломи за завършено висше образование, които не са издадени от висши училища в страната, и удостоверението за признаване на образованието, не е вписано в регистъра, воден от НАЦИД, освен в случаите на чл. 10, ал. 4 от Наредба № 7

 

 

5.

Документи, удостоверяващи предстоящо издаване на диплома за завършено висше образование или предстоящо признаване
по съответния ред - изискуеми документи съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредба № 7 само ако към датата на заявлението дипломата за завършено висше образование на лицето все още не е издадена или завършеното от него висше образование все още не е признато по съответния ред

 

 

6.

Декларация по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 - по образец

 

 

7.

Подробна биографична справка

 

 

8.

Копие на документ за придобита степен, диплома или друг сертификат, удостоверяващи придобитата квалификация

 

 

9.

Информация за компетентния чуждестранен сертифициращ орган или организация, издал документа, удостоверяващ придобитата квалификация

 

 

10.

Информация за тематичния обхват на положените изпити

 

 

11.

Информация за други данни, условия или ограничения, свързани с придобитата квалификация, извън документи по т. 8

 

 

12.

Декларация по чл. 14, ал. 3, т. 4 от Наредба № 7 - по образец

 

 

13.

Документ за платена такса (ако не е платена по електронен път)

 

 

14.

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1


 

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящ номер:

 

 

 

 

Дата на подаване на заявлението:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(попълва се от длъжностно лице от КФН)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант

Данни за лицето

 

Имена на кандидата : .....................................................................................................................................

Единен граждански номер: ............................................................................................................................

Личен номер/личен номер на чужденец/дата и място на раждане:

..............................................................................................................................................................................

(попълват се съответните данни, в случай че кандидатът е чуждестранен гражданин)

Адрес за кореспонденция:

гр. ........................, пощ. код:........., бул./ул. ..............................................................................., № ..............,

вх. ....., ет. ......, ап. ......

(попълва се задължително)

Електронен адрес: ............................................................................................................................................

(попълва се задължително)

 

Данни за лицето, упълномощено да подаде заявлението:

 

 

Имената на упълномощеното лице: ..........................................................................................................

Данни за пълномощното: .............................................................................................................................

 

 

Информация за придобито образование

 

 

Данни за серия и номер на диплома за придобито образование:

............................................................................................................................................................................

Номер на удостоверение за признаване на придобито висше образование, вписано в регистъра, воден от Националния център за информация и документация (НАЦИД):

............................................................................................................................................................................

(само за кандидати с висше образование, чиято диплома не е издадена от висше училище в
Република България и е налице признаване по съответния ред)

Данни за извършвана от лицето търговска дейност към момента на подаване на заявлението: ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Опис на приложенията:

 

 

 

Документи

Брой страници

Забележка

1.

Свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ - изискуем документ само за лица, които не са български граждани

 

 

2.

Нотариално заверен препис от диплома за завършено висше образование в страната преди 1.01.2012 г.

 

 

3.

Нотариално заверени копия на дипломата и удостоверението за признаване на дипломата за висше образование - изискуеми документи само за дипломи за завършено висше образование, които не са издадени от висши училища в страната, и удостоверението за признаване на образованието, не е вписано в регистъра, воден от НАЦИД, освен в случаите на чл. 10, ал. 4 от Наредба № 7

 

 

4.

Документи, удостоверяващи предстоящо издаване на диплома за завършено висше образование или предстоящо признаване по съответния ред - изискуеми документи съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредба № 7 само ако към датата на заявлението дипломата за завършено висше образование на лицето все още не е издадена или завършеното от него висше образование все още не е признато по съответния ред

 

 

5.

Декларация по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 - по образец

 

 

6.

Подробна биографична справка

 

 

7.

Копие на документ за придобита степен, диплома или друг сертификат, удостоверяващи придобитата квалификация

 

 

8.

Информация за компетентния чуждестранен сертифициращ орган или организация, издал документа, удостоверяващ придобитата квалификация

 

 

9.

Информация за тематичния обхват на положените изпити

 

 

10.

Информация за други данни, условия или ограничения, свързани с придобитата квалификация, извън документи по т. 8

 

 

11.

Декларация по чл. 14, ал. 3, т. 4 от Наредба № 7 - по образец

 

 

12.

Документ за платена такса (ако не е платена по електронен път)

 

 

13.

Други

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 6 към чл. 14, ал. 3, т. 4ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 14, ал. 3, т. 4 от Наредба № 7

 

Долуподписаният/ата ................................................................................................................................................,

(посочват се трите имена на кандидата)

ЕГН/личен номер/личен номер на чужденец/място и дата на раждане ...............................................................,

…………………………………………………………………………………………………………………..…….

(посочват се относимите данни)

притежаващ лична карта/личен документ № ..........................................................................................................,

(посочват се относимите данни)

издаден/а на ..................................................................., от ......................................................................................,

с постоянен адрес: .....................................................................................................................................................,

- кандидат за признаване на правоспособност за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант (невярното се зачертава)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Истинността на представените от мен данни за признаване на правоспособност за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант (невярното се зачертава).

2. Известно ми е, че за представяне на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ....................................

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис на кандидата)

 

Промени настройката на бисквитките