Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 11.VI

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ (ДВ, БР. 18 ОТ 2011 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ (ДВ, БР. 18 ОТ 2011 Г.)

В сила от 11.06.2021 г.
Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.49 от 11 Юни 2021г.

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 1в и 1г:

"§ 1в. (1) През 2021 г. заявленията за редовни проучвания по чл. 17а, ал. 1, т. 1 се подават до 30 юни.

(2) Заявленията за редовни проучвания по чл. 17а, ал. 1, т. 1, подадени през 2021 г. преди влизането в сила на тази наредба, се считат подадени в срока по ал. 1.

§ 1г. Заявленията за редовни проучвания по чл. 17а, ал. 1, т. 1, подадени през 2021 г., се разглеждат от Съвета за теренни проучвания не по-късно от 31 юли 2021 г., като заседанията могат да се провеждат от разстояние с осигурено пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване."

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".