Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 11.VI

ЗАПОВЕД № СД-06-3 ОТ 31 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

 

ЗАПОВЕД № СД-06-3 ОТ 31 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.49 от 11 Юни 2021г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците по повод постъпило заявление с вх. рег. № 94-М-83 от 25.03.2021 г. от Мая Матеева Колева, с което заявява, че желае да бъде изключена от утвърдения от министъра на правосъдието и обнародван в "Държавен вестник" списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, нареждам:

Изключвам по нейно желание Мая Матеева Колева с адрес: Пловдив, бул. Шести септември № 152, ет. 1, ап. 109, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон - включена в списъка със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).

Заповедта да се съобщи на Мая Матеева Колева по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в "Държавен вестник".


Извадка от Неофициален раздел бр. 49 от 11.06.2021 г. на ДВ