Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 11.VI

ЗАПОВЕД № СД-06-7 ОТ 3 ЮНИ 2021 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

 

ЗАПОВЕД № СД-06-7 ОТ 3 ЮНИ 2021 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.49 от 11 Юни 2021г.

На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила молба вх. № 94-А-91 от 25.05.2021 г. от г-жа Антоанета Николова Николова да бъде извършена промяна на служебния адрес нареждам:

Изменям т. 5 от Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. (ДВ, бр. 44 от 2014 г.) в частта ѝ относно адреса на синдик Антоанета Николова Николова, като думите "Пловдив, бул. Шести септември № 161, ет. 1, ап. 16" се заменят с "Пловдив, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 2, ап. 7".

Заповедта подлежи на обнародване в "Държавен вестник" на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.


Извадка от Неофициален раздел бр. 49 от 11.06.2021 г. на ДВ