Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 52 от 22.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 17 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 17 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

В сила от 22.06.2021 г.

Обн. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 32 940 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските и частните училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините - 27 135 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 5805 лв.

(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 5805 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата 7425 лв. да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1


Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г.

Община

Област

Средства за стипендии на ученици от общински училища

(в лв.)

Средства за стипендии на ученици от частни училища

(в лв.)

Общо

(в лв.)

Бургас

Бургас

1 485

 

1 485

Карнобат

Бургас

1 350

 

1 350

Варна

Варна

9 855

 

9 855

Велико Търново

Велико Търново

1 215

 

1 215

Габрово

Габрово

2 430

 

2 430

Панагюрище

Пазарджик

675

 

675

Силистра

Силистра

2 970

 

2 970

Сливен

Сливен

1 350

 

1 350

София-град

Столична

 

1 215

1 215

Казанлък

Стара Загора

810

 

810

Попово

Търговище

1 215

 

1 215

Тополовград

Хасково

2 565

 

2 565

Общо

25 920

1 215

27 135