Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 29 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 29 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

В сила от 02.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.55 от 2 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в общ размер 19 358 210 лв., разпределени, както следва:

1. разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи в общ размер 120 087 лв., от които:

а) за разплащане на разходи, извършени от структурите на ГДПБЗН при участието им в овладяването на възникнали бедствия и извънредни ситуации в периода септември 2020 г. - март 2021 г. - 59 647 лв.;

б) за организиране и провеждане на международния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата" в Националния дворец на децата, гр. София - 6000 лв.;

в) за организиране и провеждане на ХVІІІ Национално ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" - 2021 г., в гр. Велико Търново - 20 460 лв.;

г) за организиране и провеждане на ХХІ републикански състезания на младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец" - 2021, в к.к. Албена, област Добрич - 33 980 лв.;

2. разходи по бюджета на Министерството на отбраната за неутрализиране на невзривени бойни припаси на територията на страната, извършване на специални полети за разузнаване и пожарогасене от въздуха на полски и горски пожари и за участие на формирования на Сухопътните войски в оказването на помощ на населението при бедствия на територията на страната в общ размер 324 698 лв., от които:

а) за Министерството на отбраната - 323 854 лв., в т.ч. 9608 лв. за "Персонал" и 314 246 лв. за "Издръжка";

б) трансфер за НВУ "В. Левски" - 844 лв., в т.ч. 322 лв. за "Персонал" и 522 лв. за "Издръжка";

3. разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в общ размер 407 264 лв., от които:

а) за аварийно обезопасяване на скален откос край железния път в междугарието Благоевград - Симитли, в участъка от км 133+990 до км 134+080 - 59 274 лв.;

б) за аварийно-възстановителни работи и отводняване на железния път и съоръженията в междугарието Сомовит - Черквица, в участъка от км 37+240 до км 37+400 - 46 643 лв.;

в) за възстановяване на увреден магистрален кабел на км 26+628, км 26+680 и км 29+180 в междугарието Хасково - Мост - 2322 лв.;

г) за възстановяване на съоръженията на ОТ в гара Нова Загора вследствие на дерайлирането на вагони от влак № 80561 (ДБК) - 62 955 лв.;

д) за възстановяване, пренареждане и покриване на фигури с траверси в склад за жп материали Черноград - 1787 лв.;

е) за неотложни аварийно-възстановителни работи по подмяната на магистрален кабел на км 23+800 в междугарието Петърч - Сливница - 1955 лв.;

ж) за неотложни аварийно-възстановителни работи по подмяната на магистрален кабел на км 42+480 в междугарието Батановци - Радомир - 1585 лв.;

з) за неотложни аварийно-възстановителни работи по подмяната на магистрален кабел на км 58+500 в междугарието Ихтиман - Костенец - 3600 лв.;

и) за неотложни аварийно-възстановителни работи на магистрален кабел, увреден след наводнение от проливен дъжд в междугарието Подвис - Завет, на км 25+000 и км 33+000 - 3812 лв.;

к) за неотложни аварийно-възстановителни работи на магистрален кабел, увреден след наводнение в междугарието Разделен пост, Ловеч Север - Дойренци, от км 88+700 до км 88+970 - 7843 лв.;

л) за неотложно укрепване на откосите на траншеен окоп в междугарието Мост - Кърджали, от км 82+650 до км 82+735 - 215 488 лв.;

4. трансфер по бюджета на Община Гоце Делчев в общ размер 564 279 лв., от които:

а) за изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. Г. Бенковски, между о.т. 100-150 и о.т. 149-151, с. Корница - 250 656 лв.;

б) за изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. Г. Бенковски, между о.т. 40-74 и о.т. 41-75, с. Корница - 313 623 лв.;

5. трансфер по бюджета на Община Ветрино за възстановяване на две мостови съоръжения с о.т. 88 и 116 и о.т. 36 и 164 и участък от реката между съоръженията, с. Доброплодно - 842 414 лв.;

6. трансфер по бюджета на Община Велико Търново за възстановяване на сграда на детска градина "Пинокио", УПИ I, кв. 37, с. Самоводене - 50 311 лв.;

7. трансфер по бюджета на Община Златарица в общ размер 379 862 лв., от които:

а) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2021 г., в сила от 12.11.2021 г.) за възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 1162 гр. Златарица - с. Разсоха при км 5+100, в урбанизираната територия на с. Дедина - 79 931 лв.;

б) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2021 г., в сила от 12.11.2021 г.) за възстановяване на водосток на път VTR 1162 гр. Златарица - с. Разсоха при км 5+200, в урбанизираната територия на с. Дедина - 235 250 лв.;

в) за възстановяване на плочест водосток на дере - ПИ 20506.200.96, с. Дедина - 64 681 лв.;

8. трансфер по бюджета на Община Павликени в общ размер 867 061 лв., от които:

а) за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, технически проект и осушаване на североизточната част на с. Недан - 472 149 лв., частично;

б) за възстановяване и ремонт на сградата на Църква "Рождество на Пресветая Богородица", гр. Павликени - 394 912 лв.;

9. трансфер по бюджета на Община Мизия в общ размер 4614 лв., от които:

а) за възстановяване жилището на П.И.Д. на ул. Баба Тонка № 4, гр. Мизия - 1247 лв.;

б) за възстановяване жилището на Н.Н.К. на ул. Косанска № 15, гр. Мизия - 987 лв.;

в) за възстановяване жилището на В.К.С. на ул. Любен Каравелов № 3, гр. Мизия - 593 лв.;

г) за възстановяване жилището на М.С.К. на ул. Косанска № 17, гр. Мизия - 1787 лв.;

10. трансфер по бюджета на Община Роман за възстановяване на въжен мост над р. Малък Искър в с. Среден рът - 227 959 лв.;

11. трансфер по бюджета на Община Тервел за възстановяване на участък от общински път DOB 1196 /III-207 - Жегларци - Кочмар /Войниково - Нова Камена - Градница/, от км 6+240 до км 6+300 - 98 717 лв.;

12. трансфер по бюджета на Община Бобов дол за аварийно-възстановителни работи по почистване коритата на р. Бабинска, р. Новоселска и р. Рабовска в регулационните граници на с. Долистово - 1 560 652 лв.;

13. трансфер по бюджета на Община Лом за неотложно възстановяване на ул. Добруджа, ул. Кирил и Методий, кръстовището на ул. Кубадин и ул. Шипка, ул. 6-ти септември, ул. Аспарухов хълм, ул. Дедеагач и ул. Дядо Цеко войвода - гр. Лом, и на ул. Софроний и ул. Раковски, с. Замфир - 455 490 лв.;

14. трансфер по бюджета на Община Монтана за възстановяване настилката на ул. Лековника, ул. Давид Цонков, ул. Мито Мишов, ул. Цибрица, ул. Марица и ул. Възход, с. Доктор Йосифово - 671 610 лв.;

15. трансфер по бюджета на Община Батак за укрепване на речното корито на р. Стара река чрез изграждане на подпорни стени, гр. Батак - 544 082 лв., частично;

16. трансфер по бюджета на Община Лесичово в общ размер 52 754 лв., от които:

а) за почистване коритото на дере по ул. Никола Тошкин, с. Лесичово - 11 557 лв.;

б) за изготвяне на геодезическа снимка към обект "Почистване на коритото на р. Тополница в землищата на с. Динката и с. Памидово" - 18 000 лв.;

в) за почистване коритото на дере "Мареш" в с. Лесичово - 23 197 лв.;

17. трансфер по бюджета на Община Пещера за укрепване и отводняване на склонов откос и пътно плътно, прилежащи на ул. Пирин от о.т. 762А, о.т. 767 до о.т. 1214 в кв. 237 по ЗРП на гр. Пещера - 768 749 лв.;

18. трансфер по бюджета на Община Перник за възстановителна помощ в съответствие с повторна оценка на щети от земетресение по сградата на В.С.А. на ул. Столетов № 15, гр. Перник (11 392 лв.), и разноски по адм. дело 778/2019 г. по описа на АС - Перник (1858 лв.) - 13 240 лв.;

19. трансфер по бюджета на Община Искър за реконструкция на мост на р. Писаровска при кв. 111 и кв. 113, с. Писарово - 211 554 лв.;

20. трансфер по бюджета на Община Плевен за укрепване на периодично активно свлачище № PVN 24.567222.13, прекъсващо общински път PVN 2141 при км 4+000 - 438 615 лв.;

21. трансфер по бюджета на Община "Родопи" за изграждане на стоманобетонов пътен мост над р. Върлещица в регулацията на с. Първенец, от о.т. 26 до о.т. 24 в ПИ 59032.501.1546 по КК, по път PDV 2250 Брестовица - Първенец - Марково - 1 342 205 лв.;

22. трансфер по бюджета на Община Първомай за аварийно-възстановителни работи по реконструкцията на ул. К. Фотинов, кв. Любеново, гр. Първомай - 1 464 000 лв.;

23. трансфер по бюджета на Община Садово за аварийно-възстановителни работи на общински път PDV 1275 /с. Катуница - м. "Кемера" - 736 799 лв.;

24. трансфер по бюджета на Община Русе в общ размер 317 530 лв., от които:

а) за ремонт на надлез над пътен възел "Максим Горки", гр. Русе - 103 922 лв.;

б) за ремонт на надлез над жп линията Русе - Варна, на бул. Тутракан, гр. Русе - 213 608 лв.;

25. трансфер по бюджета на Община Главиница за аварийно-възстановителни ремонтни работи в сградата (столова-кухня) на ОУ "Св.св. Кирил и Методий", с. Сокол - 17 495 лв.;

26. трансфер по бюджета на Община Доспат за разплащане на извършени разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на община Доспат - 4886 лв.;

27. трансфер по бюджета на Община Неделино за почистване и укрепване на коритото по поречието на р. Неделинска в регулационните граници на гр. Неделино - 1 024 231 лв.;

28. трансфер по бюджета на Община Чепеларе за неотложни възстановителни работи на път SML /ІІ-86 Хвойна - Чепеларе/ - местността "Чудните мостове", от км 9+200 до км 16+200 - 250 035 лв.;

29. трансфер по бюджета на Община Антон за аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на р. Дълбок, с. Антон - 1 727 217 лв.;

30. трансфер по бюджета на Община Златица за укрепване и възстановяване на пътно тяло чрез подпорни стени на улична мрежа в с. Карлиево, от о.т. 47 до о.т. 61 и пътна връзка - 1 507 731 лв.;

31. трансфер по бюджета на Община Мирково за аварийно-възстановителни работи по корекцията на участък от речното легло на р. Буновска от о.т. 38 до о.т. 13, с. Буново - 580 837 лв., частично;

32. трансфер по бюджета на Община Пирдоп за възстановяване проводимостта на плочест водосток на ул. Цар Освободител за преминаване на р. Кисело дере, гр. Пирдоп - 23 714 лв.;

33. трансфер по бюджета на Община Правец за ремонтно-възстановителни работи по предпазни диги по левия бряг на р. Малък Искър, покрай и над с. Видраре - 984 198 лв.;

34. трансфер по бюджета на Община Самоков за аварийно-възстановителни работи на обслужващ път за пречиствателна станция за отпадни води "Яйцето", к.к. Боровец - 491 414 лв.;

35. трансфер по бюджета на Община Своге в общ размер 69 068 лв., от които:

а) за разплащане на непредвидени разходи за възстановяване на пътна връзка за мах. "Шагерица", с. Свидня - 1584 лв.;

б) за разплащане на непредвидени разходи за възстановяване на дигата, корекция на р. Дълбочица и възстановяване на път SFO 3612 /II-16/ с. Томпсън - Церецел - 1560 лв.;

в) за разплащане на непредвидени разходи за почистване коритото на р. Свиднянска и възстановяване на улица с о.т. 12.54 до 12.61 - 12.61А до кв. 180 по ПУП на с. Свидня - 1800 лв.;

г) за разплащане на непредвидени разходи за почистване на мостовете по поречието на р. Искър в с. Владо Тричков - 1320 лв.;

д) за разплащане на непредвидени разходи за почистване на свлечени земни и скални маси и премахване на паднали дървета и клони на пътна връзка, свързваща махалите "Черни камък", "Добров требеж" и "Драганово бърдо", с. Желен - 2880 лв.;

е) за разплащане на непредвидени разходи за почистване на свлечени земни маси и премахване на паднали дървета и клони на пътна връзка, и почистване и възстановяване на пътя за махала "Червеняка" и с. Губислав - 3456 лв.;

ж) за спасителни неотложни аварийни работи за укрепване на външен довеждащ водопровод за с. Искрец, с. Свидня, с. Церово и гр. Своге - 21 079 лв.;

з) за неотложни възстановителни работи по пешеходна пасарелка за кв. Слатина, гр. Своге - 35 389 лв.;

36. трансфер по бюджета на Община Чавдар в общ размер 212 838 лв., от които:

а) за възстановяване проводимостта на дере в участъка от ул. Кокиче до вливането му в р. Селска, с. Чавдар - 47 825 лв.;

б) за възстановяване проводимостта на дере в участъка от кръстовището на ул. Витоша и ул. Св. св. Кирил и Методий до ул. Кокиче, с. Чавдар - 46 122 лв.;

в) за възстановяване проводимостта на участък на р. Селска - от кръстовището на ул. Здравец и ул. Акация до кръстовището на ул. Яворов и ул. Мургаш, с. Чавдар - 118 891 лв.

(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 4 - 36 се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 в размер 120 087 лв., в т. ч. 11 783 лв. по показател "Персонал", да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. по "Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации".

(2) Със сумата за "Издръжка" по чл. 1, ал. 1, т. 1 в размер 108 304 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а" в размер 323 854 лв., в т.ч. 9608 лв. за "Персонал", да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. по "Политика в областта на отбранителните способности", както следва:

1. по бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" - 323 416 лв., в т.ч. 9426 лв. за "Персонал";

2. по бюджетна програма "Военна полиция" - 256 лв. за "Издръжка";

3. по бюджетна програма "Медицинско осигуряване" - 182 лв. за "Персонал".

(2) Със сумата за "Издръжка" по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а" в размер 314 246 лв. да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. по "Политика в областта на транспорта", бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност", и показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(2) По бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г., по "Политика в областта на транспорта", бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност", да се създаде администриран разходен параграф "Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия" в размер 407 264 лв.

Чл. 5. Министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2021 г., включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи, на министъра на отбраната, на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 8 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 12.11.2021 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките