Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА У

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ) (ОВ, L 324 ОТ 2009 Г.) (ДВ, БР. 32 ОТ 2007 Г.)

В сила от 20.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите "наричано по-нататък "Решение № (ЕС) 2020/1101" съюзът "и" се заменя със запетая, а накрая се добавя "и Решение (ЕС) 2021/660 на Комисията от 19 април 2021 година за изменение на Решение (ЕС) 2020/491 за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, L 140 от 23 април 2021 г.), наричано по-нататък "Решение (ЕС) № 2021/660";

б) в т. 3 след думите "Решение № (ЕС) 2020/1101" се поставя запетая, а думите "и Решение (ЕС) 2020/1573" се заменят с "Решение (ЕС) № 2020/1573 и Решение (ЕС) № 2021/660".

2. В ал. 2, в основния текст думите "31 август 2021 г." се заменят с "30 април 2022 г.".

§ 2. В § 4 от заключителните разпоредби думите "30 април 2021 г." се заменят с "31 декември 2021 г.".

§ 3. В приложението към чл. 7а, ал. 1, т. 1, накрая на ред 11 се добавя:

"

 

Ваксини

Ваксини срещу COVID-19

3002 20 10

осв.

"

Заключителни разпоредби

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".