Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "ВЪРХОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ХОРА ЗА РАЗ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "ВЪРХОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ХОРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА НАУКА" (ВИХРЕН)

В сила от 20.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. в общ размер 2 202 150 лв. за изпълнението на Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука" (ВИХРЕН).

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи за изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г. по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".