Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2021 Г.

В сила от 20.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Първомай за 2021 г. в размер до 250 000 лв. за основен ремонт на сградата на Народно читалище "Пробуда-1908 г." в с. Дълбок извор, община Първомай.

(2) Допълнителният трансфер по ал. 1 да се осигури чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетното взаимоотношение на Община Първомай с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на кмета на община Първомай.

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".