Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г.

В сила от 20.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г., както следва:

1. намалява утвърдените разходи по "Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция", бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда" с 4 000 000 лв. по показател "Персонал";

2. увеличава утвърдените разходи по "Политика в областта на трудовите отношения", бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" с 650 000 лв. по показател "Персонал";

3. увеличава утвърдените разходи по "Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете", бюджетна програма "Социални помощи" с 1 100 000 лв. по показател "Персонал";

4. увеличава утвърдените разходи по "Политика в областта на хората с увреждания", бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания" с 1 100 000 лв. по показател "Персонал";

5. увеличава утвърдените разходи по "Политика в областта на социалното включване", бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата" с 1 150 000 лв. по показател "Персонал".

Чл. 2. Министърът на труда и социалната политика да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".