Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

В сила от 20.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 800 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на техническа поддръжка на Националната система 112 и услугата eCall.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи", бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.

(2) Със сумата 800 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да извършва съответните промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомява министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".