Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2021 Г.

В сила от 20.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. във връзка с превенция на разпространението и/или преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, като увеличава утвърдените разходи за персонал по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" с 27 800 лв. за сметка на намаление на утвърдените разходи за издръжка с 27 800 лв.

(2) Със сумата 27 800 лв. да се намалят показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Министърът на туризма да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на туризма.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".