Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ

В сила от 01.08.2021 г.
Издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране

Обн. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази методика се регламентира начинът за определяне на цените, по които доставчиците от последна инстанция, наричани по-нататък "ДПИ", продават електрическа енергия на крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител по чл. 94а, ал. 1 от Закона за енергетиката, включително на крайни клиенти, снабдявани на територия, за която е издадена лицензия за дейността разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа и чиято територия е изключена от територията на този краен снабдител до избора на друг доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от крайния клиент причини.

Чл. 2. Отношенията между клиентите и доставчика от последна инстанция се уреждат в договори при публично известни общи условия при спазване на Закона за енергетиката (ЗЕ) и правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ.

Раздел II.
Начин на определяне на цените на електрическата енергия на доставчик от последна инстанция

Чл. 3. ДПИ осигурява необходимите количества електрическа енергия за снабдяване на крайните клиенти чрез сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени с други търговски участници при спазване изискванията на ЗЕ и на правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ.

Чл. 4. Средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ, се образува по следната формула:

Цдпи = (80%*Цпдн + 20%*Цнбп)*(1 + Кд),

където:

Цдпи е средна продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh;

Цпдн - цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв./MWh;

Цнбп - цена за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв./MWh;

Кд - компонента за дейността "доставка на електрическа енергия от ДПИ", в %.

Чл. 5. (1) Компонентата за дейността "доставка на електрическа енергия от ДПИ" е в размер на 5 на сто.

(2) Компонентата по ал. 1 покрива разходите и възвръщаемостта за дейността.

(3) В случай че измерените количества електрическа енергия се отклоняват с повече от 20 % от количествата по регистрираните графици за покупка за съответния календарен месец, ДПИ може да начислява допълнителни разходи за небаланси на крайни клиенти, преки членове на специалната балансираща група.

Чл. 6. (1) Освен цената по чл. 4 ДПИ фактурира на крайните клиенти и утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "комисията", цени за мрежови услуги и за задължения към обществото, както и всички други нормативно определени данъци и такси, включително акциз и данък добавена стойност.

(2) За клиентите с обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, ДПИ издава фактури в съответствие с чл. 94, ал. 3 и 4 от Правилата за търговия с електрическа енергия.

Чл. 7. ДПИ може да предлага различни тарифни структури на своите клиенти.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2021 г., в сила от 29.10.2021 г.) (1) ДПИ изготвя и подава в системата за администриране на пазара агрегиран график за клиентите, непреки членове на специалната балансираща група.

(2) Преките членове на специалната балансираща група с координатор ДПИ изготвят и подават самостоятелно дневен почасов график за потреблението си. Когато тези членове не подават графици, ДПИ ги изготвя и подава от тяхно име.

Чл. 9. (1) Комисията упражнява контрол за спазването на тази методика.

(2) За осъществяване на контрола по ал. 1 при поискване от комисията ДПИ представя информация и доказателства за начина на изчисляване на цените и тарифите.

Чл. 10. Комисията дава указания по прилагане на тази методика.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази методика отменя Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, приета с решение по т. 2 от протокол № 110 от 18.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

§ 2. Тази методика е приета от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката с решение по протокол № 142 от 15.07.2021 г., т. 2 и влиза в сила от 1.08.2021 г.

§ 3. Методиката за определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е длъжен да сключва сделки по регулирани цени, приета с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по протокол № 31 от 9.03.2009 г., т. 2, се отменя.


Извадка от Неофициален раздел бр. 60 от 20.07.2021 г. на ДВ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 29.10.2021 Г.)


§ 2. (1) За периода от 1.11.2021 г. до 31.01.2022 г. средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ, се образува по следната формула:


Цдпи = (90%*Цпдн + 10%*Цнбп)*(1 + Кд),


където:

Цдпи е средна продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh;

Цпдн - цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв./MWh;

Цнбп - цена за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв./MWh;

Кд - компонента за дейността "доставка на електрическа енергия от ДПИ", в %.

(2) Компонентата за дейността "доставка на електрическа енергия от ДПИ" за периода по ал. 1 e в размер 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh.

§ 3. Методиката за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (обн., ДВ, бр. 60 от 20.07.2021 г., в сила от 1.08.2021 г.) е приета от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката с решение по протокол № 239 от 26.10.2021 г., т. 1, и влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".