Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ (ДВ, БР. 81 ОТ 2016 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ (ДВ, БР. 81 ОТ 2016 Г.)

В сила от 01.08.2021 г.
Издадена от Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.61 от 23 Юли 2021г.

§ 1. В чл. 11 се създава ал. 5:

"(5) Достъп до справка в регистъра за информация за титуляр или за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN имат органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ."

§ 2. В чл. 12, ал. 1 се създава изречение трето: "Физическо лице може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като действителен собственик на титуляр на сметка, а юридическо лице - информация относно съдържащите се данни в регистъра за действителния му собственик."

§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

"(4) За извършване на справка в регистъра от орган или институция по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ за информация за титуляр или за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN се прилагат таксите по ал. 1, т. 3, 4 и 5."

2. Създават се нови ал. 5 и 6:

"(5) За извършване на справка в регистъра за физическо лице - действителен собственик на титуляр на сметка, се прилагат таксите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.

(6) За извършване на справка в регистъра за действителен собственик на юридическо лице - титуляр на сметка, се прилагат таксите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5."

3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.

Заключителни разпоредби

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 221 от 8 юли 2021 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 август 2021 г.