Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.61 от 23 Юли 2021г.

Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България


РЕШИ:


Приема процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и шестото Народно събрание, както следва:

1. Кандидати за председател на Народното събрание могат да бъдат предлагани от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 11 юли 2021 г., и от народни представители.

2. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго, и по азбучен ред на предложените кандидатури.

3. Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.

-------------------------

Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 21 юли 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.