Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.61 от 23 Юли 2021г.

Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България


РЕШИ:


Избира Ива Митева Йорданова-Рупчева за председател на Четиридесет и шестото Народно събрание.

-------------------------

Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 21 юли 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките