Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.61 от 23 Юли 2021г.

Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България


РЕШИ:


Приема процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и шестото Народно събрание, както следва:

1. Народното събрание избира шестима заместник-председатели - по един от всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 11 юли 2021 г.

2. Всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 11 юли 2021 г., предлага свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание.

3. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго, и в цялост за всички кандидати.

4. Предложените кандидати за заместник-председатели са избрани, когато са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

-------------------------

Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 21 юли 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.