Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 27.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕН

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 83 ОТ 2007 Г.)

Обн. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В приложение № 2 към чл. 29б се правят следните изменения и допълнения:

1. Ред с код 03.68 се изменя така:


"

03.68

Доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR

90,00

"


2. След ред с код 03.68 се създават редове с кодове от 03.69 до 03.71:


"

03.69

Доказване на IgM или IgA или IgG антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA, за клас имуноглобулини

40,00

03.70

Определяне на неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA

60,00

03.71

Целогеномно секвениране на SARS-CoV-2

245,00

"

3. След ред с код 05.26 се създават редове с кодове 05.27 и 05.28:

"

05.27

Определяне на SARS-CoV-2 специфични Т-клетки посредством метод ELISpot

150,00

05.28

Флоуцитометрично определяне на SARS-CoV-2 специфични Т лимфоцити

142,00

"

§ 2. В приложение № 4 към чл. 29г ред с код 01.12.280 се изменя така:


"

01.12.280

Доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR

90,00

"