Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 27.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 92 ОТ 2014 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 92 ОТ 2014 Г.)

В сила от 27.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 109, ал. 1 т. 8 се изменя така:

"8. отказ от изследване за употреба и злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози;".

§ 2. В чл. 162 т. 11 се изменя така:

"11. употреба и злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози;".

§ 3. В чл. 162а ал. 1 се изменя така:

"(1) Курсантите и студентите подлежат на проверка за употреба и злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози."

§ 4. В чл. 168 т. 6 се изменя така:

"6. употреба и злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози;".

Заключителни разпоредби

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".