Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 27.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 27.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с Постановление № 198 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г. и бр. 5 и 27 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 1 думите "Регламент 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. (ОВ, L 81 от 21.03.2001 г., специално българско издание: глава 19, том 03)" се заменят с "Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. (ОВ, L 303 от 28.11.2018 г., стр. 39)";

б) в ал. 3 думите "посочена в Приложение 1 на Регламент 539/2001" се заменят с "посочени в Приложение 1 и 2 на Регламент (ЕС) 2018/1806";

в) в ал. 4 думите "Регламент 539/2001" се заменят с "Регламент (ЕС) 2018/1806" и думите "до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца считано от датата на първото влизане" се заменят с "не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период";

г) в ал. 6 думите "Регламент 539/2001" се заменят с "Регламент (ЕС) 2018/1806".

2. В чл. 6, ал. 5:

а) в буква "б" думите "или Обединеното кралство" се заличават;

б) буква "в" се изменя така:

"в) граждани на трети държави, които притежават валидни разрешения за пребиваване, издадени от Дания и Ирландия, или които притежават валидно разрешение за пребиваване, издадено от Андора, Канада, Сан Марино, Съединените американски щати или Япония, гарантиращи безусловното обратно приемане на титулярите им, или които притежават валидно разрешение за пребиваване за една или повече от отвъдморските страни и територии към Кралство Нидерландия (Аруба, Бонер, Кюрасао, Синт Мартен, Синт Еустациус и Саба);".

3. В чл. 7, ал. 3 думите "три месеца в рамките на всеки 6-месечен период" се заменят с "повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период".

4. В чл. 8:

а) в ал. 1 думите "до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца считано от датата на първото влизане" се заменят с "не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Многократна виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена със срок на валидност до 5 години, в случай че са изпълнени условията на чл. 14, ал. 5 и 6 от Закона за чужденците в Република България.";

в) в ал. 3:

аа) основният текст се изменя така:

"(3) При спазване условията на ал. 2 многократна виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец, който:";

бб) създава се т. 9:

"9. е добросъвестен и пътува до територията на Република България с цел туризъм."

5. В чл. 9, ал. 2 се създава изречение второ: "Такава виза се издава и на членовете на семейството на чужденеца."

6. В чл. 12, ал. 1:

а) думите "3 месеца" се заменят с "6 месеца", а накрая на изречението се поставя запетая и се добавя "а за морските лица, действащи в изпълнение на своите задължения, не по-рано от 9 месеца преди началото на планираното посещение";

б) създава се изречение второ: "Заявлението се подава не по-късно от 15 календарни дни преди началото на планираното посещение, а в обосновани индивидуални случаи на спешност може да се разреши подаването на заявления по-късно от 15 календарни дни преди началото на планираното посещение."

7. В чл. 14, ал. 1, изречение първо думите "покрива целия период на планиран престой" се заменят с "обхваща периода на планирания престой или, ако се кандидатства за многократна виза, периода на първото планирано посещение".

8. В чл. 21:

а) в ал. 2 думите "Биометрични данни могат да не се снемат и да се копират в Националната визова информационна система (НВИС), ако са минали по-малко от 59 месеца от предишното лично явяване" се заменят с "При повторно подаване на заявление за издаване на виза, включително чрез външен доставчик или по електронен път при условията на чл. 9ж, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България, биометрични данни могат да не се снемат и да се копират в Националната визова информационна система (НВИС), ако са минали по-малко от 59 месеца от предишното лично явяване и снемане на биометрични данни от кандидата и не е сменен документът му за самоличност";

б) навсякъде в ал. 6 думата "изпълнител" се заменя с "доставчик".

9. В чл. 29:

а) в ал. 2 числото "30" се заменя с "45";

б) в ал. 3 думите "в срок до 3 работни дни" се заменят с "в рамките на деня".

10. В чл. 30:

а) в ал. 2 думата "съвместно" се заличава;

б) алинея 4 се изменя така:

"(4) Решение по заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни по реда на чл. 20, ал. 1, т. 2 се взема по реда на ал. 2 в срок до 15 календарни дни считано от датата на подаване на заявлението. В същия срок се взема и решение по заявление за виза за дългосрочно пребиваване с цел пребиваване на територията на Република България по чл. 24, ал. 1, т. 18, чл. 24б, 24в и чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за чужденците в Република България. В случаите по чл. 24и, 24к, 33к и 33п от Закона за чужденците в Република България решението за издаване на виза се взима в срок от 20 календарни дни след съгласуване с Държавна агенция "Национална сигурност"."

11. В чл. 33, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "когато е налице основателно съмнение, че условията за влизане ще бъдат спазвани през целия период".

12. В чл. 43, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "а също и информация относно сътрудничеството с външни доставчици и транспортни дружества, както и информация относно застрахователните предприятия, които осигуряват подходяща медицинска застраховка за пътуване в чужбина, включително проверка на вида покритие и възможна надвишена стойност на застраховката".

13. В чл. 45:

а) алинея 2 се изменя така:

"(2) Преди сключването на договор с външен доставчик възложителят преценява надеждността и платежоспособността на организацията или дружеството и гарантира, че няма конфликт на интереси. Оценката включва по целесъобразност възможността за изпълнение на предмета на договора, разглеждане на необходимите лицензи, търговската регистрация, дружествените устави и банковите договори.";

б) алинеи 4 - 6 се изменят така:

"(4) В договора по ал. 1 се уговаря таксата, която външният доставчик на услуги може да събира в допълнение към визовата такса, като:

1. таксата за услугата е пропорционална на разходите, направени от външния доставчик на услуги, и не може да надхвърля половината от размера на таксата за виза, определена в чл. 9, ал. 1 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси;

2. в трети държави, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство за целите на събирането на заявления и не е представлявана от друга държава членка, таксата за услугата не може да надхвърля размера на таксата за виза, определена в чл. 9, ал. 1 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси;

3. в изключителни случаи, когато размерът на таксата не е достатъчен за предоставянето на пълна услуга, може да се събира по-висок, достигащ максимум до 50 на сто над размера на таксата за виза, определена в чл. 9, ал. 1 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

(5) В договора по ал. 1 се включват клаузи, които регламентират правото на възложителя да осъществява контрол върху информацията, предоставяна от външния доставчик на услуги на кандидатите относно изискването за издаване на виза и заявленията по образец, техническите и организационните мерки за сигурност, необходими за защита на личните данни, събирането и предаването на биометрични данни, като се вземат предвид изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119 от 4 май 2016 г.).

(6) С цел спазване на изискванията на ал. 5 оправомощени консулски длъжностни лица извършват веднъж на девет месеца редовни проверки на място в помещенията на външния доставчик на услуги, като се проверява:

1. общата информация относно критериите, условията и процедурите за кандидатстване за виза и съдържанието на заявленията по образец, предоставяна на кандидатите от външния доставчик;

2. всички технически и организационни мерки за сигурност, необходими за защита на личните данни срещу неволно или незаконно унищожаване или неволно изгубване, изменение, непозволено разкриване или достъп, по-специално когато сътрудничеството включва предаването на досиета и данни на дипломатическите и консулските представителства на Република България, както и срещу всички други незаконни форми на обработване на лични данни;

3. събирането и предаването на биометрични данни.";

в) създават се ал. 7 и 8:

"(7) По време на цялата визова процедура, включително подаването и обработването на заявленията, отпечатването на визовите стикери и практическото сътрудничество с външните доставчици, се извършва наблюдение от дългосрочно командировани служители в дипломатическите и консулските представителства на Република България, за да се осигури непрекъснатостта на всички етапи от процедурата.

(8) Външният доставчик подлежи на мониторинг за защита на данните съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) по реда на законодателството на Република България."

14. В чл. 46, ал. 2 се създава изречение второ: "В такъв случай електронните данни се предават физически в изцяло криптирана форма върху електронен носител от компетентно длъжностно лице или консулски сътрудник, а когато такова предаване би наложило предприемането на непропорционални или неразумни мерки, по друг сигурен и безопасен начин."

15. Създава се допълнителна разпоредба с нов § 1:

"ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Постановлението въвежда изисквания на Регламент (ЕС) 2019/1155 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (ОВ, L 188 от 12 юли 2019 г.)."

16. Досегашният § 1 от заключителните разпоредби става § 1а.

17. Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2 се изменя така:"


18. Приложение № 7 към чл. 34, ал. 1 се изменя така:

"

"


§ 2. В Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 333 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г., бр. 18 и 34 от 2010 г., бр. 4 и 70 от 2016 г., бр. 75 от 2018 г. и бр. 7 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила на 01.10.2021 г.) В чл. 6, т. 7 думите "6-годишна" се заменят с "12-годишна".

2. В таблицата в чл. 8 се създава ред 1а:

"


1а. Удостоверяване с "Apostille" на документи, издадени от български учреждения съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.)

5

-


"

3. (В сила на 01.10.2021 г.) В чл. 9, ал. 1 числото "60" се заменя с "80", а думите "а за деца на възраст между 6 и 12 години - в размер 35 евро" и запетаята след тях се заличават.

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 1 и 3, които влизат в сила на 1 октомври 2021 г.