Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 27.VII

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 61 ОТ 2018 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 61 ОТ 2018 Г.)

В сила от 27.07.2021 г.
Издаден от председателя на Патентното ведомство на Република България

Обн. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г.

§ 1. В чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите "и международно сътрудничество" се заличават.

2. Създава се т. 3:

"3. дирекция "Международно сътрудничество и проекти"."

§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. В основния текст думите "и международно сътрудничество" се заличават.

2. Точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 се отменят.

3. Досегашната т. 22 става т. 9.

4. Досегашната т. 23 става т. 10, като в нея думите "Закона за обществените поръчки" се заличават.

5. Досегашната т. 24 става т. 11.

6. Създава се нова т. 12:

"12. осигурява участие на експерти и участва със свои представители при осъществяване на международното сътрудничество, както и в национални и международни мероприятия, пряко свързани с дейността на ведомството и поетите от него ангажименти (работни групи на СОИС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.), свързани с дейността на дирекцията;".

7. Точка 25 се отменя.

8. Досегашната т. 26 става т. 13, като в нея думата "договори" се заличава.

9. Досегашната т. 27 става т. 14.

10. Точка 28 се отменя.

11. Досегашната т. 29 става т. 15.

12. Точки 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 се заличават.

§ 3. Създава се чл. 19а:

"Чл. 19а. Дирекция "Международно сътрудничество и проекти" осъществява обслужване на администрацията във връзка с участието на Патентното ведомство в международни договори и проекти, свързани с обекти на индустриалната собственост, и осигурява провеждането на информационната му политика, както следва:

1. подпомага председателя при определяне на националните приоритети в областта на индустриалната собственост и при оформяне на позицията на Република България като страна - членка на Европейския съюз;

2. изготвя рамкови позиции по досиетата, които се разглеждат от работните органи на ЕС, които са от компетентността на Патентното ведомство (работна група 34 "Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост" към СЕВ);

3. изготвя указания за заседанията на Работна група Интелектуална и индустриална собственост към Съвета на ЕС;

4. участва при изготвяне на позиции и участие в заседанията на Специалния комитет към Административния съвет на Европейското патентно ведомство, Комитета по патентно право към Европейското патентно ведомство, Комитета по бюджет и финанси към Европейското патентно ведомство и Европейската обсерватория за нарушенията на права върху интелектуална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС или EUIPO);

5. участва при изготвяне на позиции по правни въпроси за Генералната асамблея на СОИС;

6. участва в реализиране на проектите по Програмата за сътрудничество на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС или EUIPO);

7. осъществява съгласуване на двустранни договори за сътрудничество с други патентни ведомства;

8. организира участието на служители на ведомството в международни форуми и в съвместни програми и проекти за обучение в страната и в чужбина и задграничните командировки;

9. участва със свои представители при осъществяване на международното сътрудничество, както и в национални и международни мероприятия, пряко свързани с дейността на ведомството и поетите от него ангажименти (работни групи на СОИС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.);

10. осъществява кореспонденцията със СОИС, ЕПВ, СЕСИС, вкл. представяне на статистически данни по отношение на обектите на индустриална собственост;

11. подготвя проекта и измененията на Двустранния план за сътрудничество с ЕПВ и следи за изпълнението на проектните карти;

12. осигурява провеждането на информационната политика на Патентното ведомство, като информира обществеността за политиката на ведомството и за осъществяваните от него програми и дейности, поддържа и осъвременява информацията на интернет страницата на български и на английски език;

13. осъществява връзките на ведомството със средствата за масово осведомяване по повод дейността му, включително чрез подготовка и изготвяне на съобщения и справки, след предварително съгласуване с председателя на Патентното ведомство и организира семинари, брифинги, пресконференции, официални, протоколни и работни срещи, включително като изготвя програма за провеждането им;

14. отговаря за медийния мониторинг по теми, свързани с дейността на Патентното ведомство, както и за подготовката и изпращането на поздравителни адреси и друга протоколна кореспонденция;

15. организира подготовката, провеждането и възлагането на обществени поръчки и отговаря за съхранение на досиетата по тях;

16. отговаря за изготвянето на договорите и осъществява процесуално представителство пред съдилищата във връзка с производства по Закона за обществените поръчки;

17. изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на ведомството, в рамките на дейността си."

§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 13 се изменя така:

"13. осигурява участие на експерти и участва със свои представители при осъществяване на международното сътрудничество, както и в национални и международни мероприятия, пряко свързани с дейността на ведомството и поетите от него ангажименти (работни групи на СОИС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.), свързани с дейността на дирекцията;".

2. Точка 16 се отменя.

3. Досегашната т. 17 става т. 16 и се изменя така:

"16. подпомага дирекция "Международно сътрудничество и проекти" при изпълнение на задълженията ѝ по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 и 13 в рамките на компетентността си;".

4. Досегашните т. 18 и 19 стават съответно т. 17 и 18.

5. Точка 19 се заличава.

§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 9 се изменя така:

"9. осигурява участие на експерти и участва със свои представители при осъществяване на международното сътрудничество, както и в национални и международни мероприятия, пряко свързани с дейността на ведомството и поетите от него ангажименти (работни групи на СОИС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.), свързани с дейността на дирекцията;".

2. Точка 11 се отменя.

3. Досегашната т. 12 става т. 11 и се изменя така:

"11. подпомага дирекция "Международно сътрудничество и проекти" при изпълнение на задълженията ѝ по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 13 в рамките на компетентността си;".

4. Досегашните т. 13 и 14 стават съответно т. 12 и 13.

§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 10 се изменя така:

"10. подпомага дирекция "Международно сътрудничество и проекти "при изпълнение на задълженията ѝ по чл. 19а, т. 1, 3, 4, 5 и 6 в рамките на компетентността си, както и дирекция "Административно-правни дейности", при изпълнение на задълженията ѝ по чл. 18, т. 10;".

2. Създава се т. 13:

"13. осигурява участие на експерти и участва със свои представители при осъществяване на международното сътрудничество, както и в национални и международни мероприятия, пряко свързани с дейността на ведомството и поетите от него ангажименти (работни групи на СОИС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.), свързани с дейността на дирекцията."

§ 7. В чл. 29 думите "образуването и разглеждането на заявки, архивът и съхраняването на ведомствените документи" се заличават.

§ 8. В чл. 32 думите "и международно сътрудничество" се заличават.

§ 9. В чл. 35 след думата "дирекции" се добавя "или на специално създадена работна група".

§ 10. В приложението към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:


"1. Обща администрация,

 

организирана във:

34

1.1. дирекция "Административно-

 

правни дейности"

16

1.2. дирекция "Финансови и

 

стопански дейности"

 9

1.3. дирекция "Международно

 

сътрудничество и проекти"

9.


"

2. В т. 2 "Специализирана администрация, в т.ч." числото "74" се заменя със "75".

3. В т. 2.1. "дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни" числото "22" се заменя с "23".

4. В т. 2.2. "дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения" числото "32" се заменя с "30".

5. В т. 2.3. "дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност" числото "24" се заменя с "22".

§ 11. Навсякъде в текста на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България думите "дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни" се заменят с "дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни".

§ 12. Този правилник е приет на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 16 от Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България и е утвърден със Заповед № 3-702(1) от 16 юли 2021 г. на председателя на Патентното ведомство.

§ 13. Този Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".