Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 27.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (ДВ, БР. 57 ОТ 2009 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (ДВ, БР. 57 ОТ 2009 Г.)

В сила от 01.09.2021 г.

Обн. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В член единствен, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думата "командващият" се заменя с "командирът на".

2. В т. 17 думите "Стационарната комуникационна и информационна система" се заменят с "Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана".

3. Създава се т. 24:

"24. "командирът на Командването за логистична поддръжка"."

Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2021 г.