Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 27.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 1994 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 1994 Г.)

Обн. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Националната стратегия се обсъжда от Консултативния съвет по тютюна към министъра на земеделието, храните и горите."

2. В ал. 4 думите "Министърът на земеделието и храните" се заменят с "Министърът на земеделието, храните и горите".

3. В ал. 5 цифрата "3" се заменя със "7".

§ 2. Член 2 се изменя така:

"Чл. 2. Тютюнопроизводители са физически и юридически лица, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ)."

§ 3. Член 4 се изменя така:

"Чл. 4. (1) Производството на тютюн се извършва по технологични инструкции за производство на разсад, разсаждане, отглеждане, бране, сушене и производителска манипулация, утвърдени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

(2) Тютюнопроизводителите произвеждат сами или купуват от други регистрирани производители разсада, като за целта могат да се използват само семена от този тип и сорт тютюн.

(3) Всеки тютюнопроизводител е длъжен да унищожи неупотребения разсад през производствената година."

§ 4. Създава се чл. 4а:

"Чл. 4а. (1) Производството, контролът върху качеството, чистотата и произходът на тютюневите семена и търговията с тях се извършват при условията и по реда на чл. 5, ал. 3 - 5 от ЗТТСТИ.

(2) В сортовата структура на тютюнопроизводството участват само сортове, които са включени в Официалната сортова листа на Република България."

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думата "общината" се заменя с "фирмата, с която тютюнопроизводителите имат договор за изкупуване на произведения тютюн".

2. В ал. 4 след думата "изкорени" се поставя наклонена черта и се добавя "заоре".

§ 6. Членове 6 - 12 се отменят.

§ 7. В чл. 16 се създава нова ал. 2:

"(2) Допуска се изкупуване на неизсушени едролистни тютюни съгласно минимални качествени изисквания, съгласувани с качествена спецификация с минимум от три класа, съгласно приложение № 2."

§ 8. Членове 17 - 20 се отменят.

§ 9. Създава се глава шеста "а" "Унищожаване на тютюн, отнет в полза на държавата":

"Глава шеста "а"

УНИЩОЖАВАНЕ НА ТЮТЮН, ОТНЕТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА

Чл. 22а. (1) В случаите по чл. 44, 44а и 44б от ЗТТСТИ отнетият в полза на държавата тютюн се унищожава след влизането в сила на наказателното постановление.

(2) Разходите по унищожаването, включително за съхранението на тютюна за периода след влизането в сила на наказателното постановление и за транспортирането му до мястото на унищожаването, са за сметка на нарушителя.

(3) Разходите за съхранение на отнетия в полза на държавата тютюн до влизането в сила на наказателното постановление, освен когато отнетият тютюн е предаден за пазене на нарушителя, са за сметка на административнонаказващия орган.

Чл. 22б. (1) Отнетият в полза на държавата тютюн се унищожава само в обекти, за които е издадено разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци с кодове, както следва:

1. използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (R1);

2. наземно изгаряне (D10);

3. компостиране и други процеси на биологична трансформация (R3), доколкото това е приложимо.

(2) Унищожаването на тютюна се извършва в присъствието на служители, определени със заповед на директора на Областната дирекция "Земеделие" или упълномощено от него длъжностно лице. За извършеното унищожаване се съставя протокол, който се подписва от представител/представители на лицето, в чийто обект се извършва унищожаването. Протоколът се прилага към административнонаказателната преписка и се изпраща за сведение до административнонаказващия орган.

(3) Тютюнът за унищожаване се транспортира до мястото на унищожаване, придружен със съответните документи, удостоверяващи съответствие на обемите на конфискувания в полза на държавата тютюн и временното му съхранение.

(4) Тютюнът по ал. 1 се унищожава по начин, непозволяващ употребата му като тютюневи изделия или суровина за производство на тютюневи изделия, независимо от неговото качеството или използваемост.

(5) Когато тютюнът не може да се унищожи в рамките на 24 часа от започване на действията по унищожаването, директорът на Областната дирекция "Земеделие" по местонахождение на обекта по ал. 1 организира последващото осъществяване на контрола, включително с извършване на допълнителни или периодични проверки. За съответните действия се съставя протокол."

§ 10. В чл. 47а ал. 1 се отменя.

§ 11. В чл. 47б думите "Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари" се заменят с "Производителите и вносителите на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари".

§ 12. В чл. 47г ал. 1 се отменя.

§ 13. В чл. 47д ал. 2 и 3 се отменят.

§ 14. В чл. 52г, т. 3 след думите "т. 17 - 18" се добавя "и 20".