Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 27.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

В сила от 27.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.74 от 7 Септември 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 07.09.2021 г.) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. в размер 3 979 168 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на общинските и частните детски градини и училища, духовните училища и държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 07.09.2021 г.) по бюджетите на общините - в размер 3 581 530 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - в размер 397 638 лв., в това число за трансфер на Техническия университет - София, 5920 лв.

(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 391 718 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища (обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 07.09.2021 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1


(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 07.09.2021 г.)


Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност през 2021 г.

 

Община

Област

Средства за деца и ученици в общински детски градини и училища
(в лв.)

Средства за деца и ученици в частни детски градини и училища
(в лв.)

Средства

за ученици в духовните училища

(в лв.)

Общо

(в лв.)

Банско

Благоевград

7 079

 

 

7 079

Белица

Благоевград

6 521

 

 

6 521

Благоевград

Благоевград

46 776

 

 

46 776

Гоце Делчев

Благоевград

21 552

 

 

21 552

Гърмен

Благоевград

9 986

 

 

9 986

Кресна

Благоевград

1 998

 

 

1 998

Петрич

Благоевград

26 971

 

 

26 971

Разлог

Благоевград

11 605

 

 

11 605

Сандански

Благоевград

23 140

 

 

23 140

Сатовча

Благоевград

8 424

 

 

8 424

Симитли

Благоевград

6 424

 

 

6 424

Струмяни

Благоевград

2 266

 

 

2 266

Хаджидимово

Благоевград

5 057

 

 

5 057

Якоруда

Благоевград

5 395

 

 

5 395

Айтос

Бургас

16 519

 

 

16 519

Бургас

Бургас

142 416

 

 

142 416

Камено

Бургас

3 683

 

 

3 683

Карнобат

Бургас

14 691

 

 

14 691

Малко Търново

Бургас

1 241

 

 

1 241

Несебър

Бургас

12 580

 

 

12 580

Поморие

Бургас

12 616

 

 

12 616

Приморско

Бургас

2 599

 

 

2 599

Руен

Бургас

15 986

 

 

15 986

Созопол

Бургас

5 201

 

 

5 201

Средец

Бургас

8 181

 

 

8 181

Сунгурларе

Бургас

6 344

 

 

6 344

Царево

Бургас

4 907

 

 

4 907

Аврен

Варна

3 528

673

 

4 201

Аксаково

Варна

8 740

171

 

8 911

Белослав

Варна

5 496

 

 

5 496

Бяла

Варна

1 765

 

 

1 765

Варна

Варна

184 985

5 194

 

190 179

Ветрино

Варна

1 812

 

 

1 812

Вълчи дол

Варна

4 527

 

 

4 527

Девня

Варна

3 634

 

 

3 634

Долни чифлик

Варна

10 356

 

 

10 356

Дългопол

Варна

7 278

 

 

7 278

Провадия

Варна

11 718

 

 

11 718

Суворово

Варна

4 921

 

 

4 921

Велико Търново

Велико Търново

42 946

1 314

 

44 260

Горна Оряховица

Велико Търново

17 895

 

 

17 895

Елена

Велико Търново

4 540

 

 

4 540

Златарица

Велико Търново

1 928

 

 

1 928

Лясковец

Велико Търново

4 354

 

 

4 354

Павликени

Велико Търново

9 366

 

 

9 366

Полски Тръмбеш

Велико Търново

5 508

 

 

5 508

Свищов

Велико Търново

12 834

 

 

12 834

Стражица

Велико Търново

5 750

 

 

5 750

Сухиндол

Велико Търново

955

 

 

955

Белоградчик

Видин

2 847

 

 

2 847

Бойница

Видин

354

 

 

354

Брегово

Видин

1 124

 

 

1 124

Видин

Видин

25 035

 

 

25 035

Грамада

Видин

277

 

 

277

Димово

Видин

2 654

 

 

2 654

Кула

Видин

1 176

 

 

1 176

Макреш

Видин

174

 

 

174

Ново село

Видин

862

 

 

862

Ружинци

Видин

2 525

 

 

2 525

Чупрене

Видин

524

 

 

524

Борован

Враца

2 374

 

 

2 374

Бяла Слатина

Враца

13 658

 

 

13 658

Враца

Враца

40 054

 

 

40 054

Козлодуй

Враца

11 598

 

 

11 598

Криводол

Враца

3 591

 

 

3 591

Мездра

Враца

9 055

 

 

9 055

Мизия

Враца

2 398

 

 

2 398

Оряхово

Враца

4 294

 

 

4 294

Роман

Враца

2 710

 

 

2 710

Хайредин

Враца

1 869

 

 

1 869

Габрово

Габрово

22 824

 

 

22 824

Дряново

Габрово

3 167

 

 

3 167

Севлиево

Габрово

14 636

 

 

14 636

Трявна

Габрово

3 409

 

 

3 409

Балчик

Добрич

8 176

 

 

8 176

Генерал Тошево

Добрич

4 562

 

 

4 562

Добрич

Добрич

43 327

1 053

 

44 380

Добричка

Добрич

6 850

 

 

6 850

Каварна

Добрич

6 436

 

 

6 436

Крушари

Добрич

1 759

 

 

1 759

Тервел

Добрич

6 101

 

 

6 101

Шабла

Добрич

1 682

 

 

1 682

Ардино

Кърджали

3 199

 

 

3 199

Джебел

Кърджали

3 254

 

 

3 254

Кирково

Кърджали

8 237

 

 

8 237

Крумовград

Кърджали

8 676

 

 

8 676

Кърджали

Кърджали

39 363

 

 

39 363

Момчилград

Кърджали

5 925

 

675

6 600

Черноочене

Кърджали

3 601

 

 

3 601

Бобов дол

Кюстендил

2 175

 

 

2 175

Бобошево

Кюстендил

423

 

 

423

Дупница

Кюстендил

21 626

 

 

21 626

Кочериново

Кюстендил

1 455

 

 

1 455

Кюстендил

Кюстендил

23 252

 

 

23 252

Невестино

Кюстендил

989

 

 

989

Рила

Кюстендил

707

 

 

707

Сапарева баня

Кюстендил

2 774

 

 

2 774

Трекляно

Кюстендил

150

 

 

150

Априлци

Ловеч

1 098

 

 

1 098

Летница

Ловеч

1 889

 

 

1 889

Ловеч

Ловеч

20 731

121

 

20 852

Луковит

Ловеч

11 625

 

 

11 625

Тетевен

Ловеч

9 594

 

 

9 594

Троян

Ловеч

12 326

 

 

12 326

Угърчин

Ловеч

3 089

 

 

3 089

Ябланица

Ловеч

4 826

 

 

4 826

Берковица

Монтана

7 129

 

 

7 129

Бойчиновци

Монтана

2 942

 

 

2 942

Брусарци

Монтана

1 885

 

 

1 885

Вълчедръм

Монтана

4 068

 

 

4 068

Вършец

Монтана

4 000

 

 

4 000

Георги Дамяново

Монтана

523

 

 

523

Лом

Монтана

12 047

 

 

12 047

Медковец

Монтана

1 747

 

 

1 747

Монтана

Монтана

26 271

 

 

26 271

Чипровци

Монтана

410

 

 

410

Якимово

Монтана

1 563

 

 

1 563

Батак

Пазарджик

2 145

 

 

2 145

Белово

Пазарджик

3 168

 

 

3 168

Брацигово

Пазарджик

2 425

 

 

2 425

Велинград

Пазарджик

22 779

 

 

22 779

Лесичово

Пазарджик

1 473

 

 

1 473

Пазарджик

Пазарджик

55 356

60

 

55 416

Панагюрище

Пазарджик

9 652

 

 

9 652

Пещера

Пазарджик

8 361

 

 

8 361

Ракитово

Пазарджик

8 417

 

 

8 417

Септември

Пазарджик

10 016

 

 

10 016

Стрелча

Пазарджик

2 047

 

 

2 047

Сърница

Пазарджик

2 746

 

 

2 746

Брезник

Перник

2 487

 

 

2 487

Земен

Перник

579

 

 

579

Ковачевци

Перник

126

 

 

126

Перник

Перник

44 521

 

 

44 521

Радомир

Перник

7 334

 

 

7 334

Трън

Перник

1 591

 

 

1 591

Белене

Плевен

2 874

 

 

2 874

Гулянци

Плевен

4 354

 

 

4 354

Долна

Митрополия

Плевен

6 610

 

 

6 610

Долни Дъбник

Плевен

5 612

 

 

5 612

Искър

Плевен

2 538

 

 

2 538

Левски

Плевен

6 944

 

 

6 944

Никопол

Плевен

2 459

 

 

2 459

Плевен

Плевен

66 123

 

 

66 123

Пордим

Плевен

2 982

 

 

2 982

Червен бряг

Плевен

12 656

 

 

12 656

Кнежа

Плевен

7 228

 

 

7 228

Асеновград

Пловдив

29 580

 

 

29 580

Брезово

Пловдив

3 138

 

 

3 138

Калояново

Пловдив

3 401

 

 

3 401

Карлово

Пловдив

25 159

 

 

25 159

Кричим

Пловдив

3 683

 

 

3 683

Лъки

Пловдив

638

 

 

638

"Марица"

Пловдив

12 607

 

 

12 607

Перущица

Пловдив

2 650

 

 

2 650

Пловдив

Пловдив

196 245

2 451

205

198 901

Първомай

Пловдив

12 104

 

 

12 104

Раковски

Пловдив

15 086

 

 

15 086

"Родопи"

Пловдив

9 746

 

 

9 746

Садово

Пловдив

7 495

 

 

7 495

Стамболийски

Пловдив

8 168

 

 

8 168

Съединение

Пловдив

3 000

 

 

3 000

Хисаря

Пловдив

4 481

 

 

4 481

Куклен

Пловдив

2 890

 

 

2 890

Сопот

Пловдив

4 122

 

 

4 122

Завет

Разград

3 724

 

 

3 724

Исперих

Разград

11 955

 

 

11 955

Кубрат

Разград

7 325

 

 

7 325

Лозница

Разград

3 818

 

 

3 818

Разград

Разград

26 664

 

 

26 664

Самуил

Разград

2 772

 

 

2 772

Цар Калоян

Разград

1 608

 

 

1 608

Борово

Русе

1 039

 

 

1 039

Бяла

Русе

4 682

 

 

4 682

Ветово

Русе

4 819

 

 

4 819

Две могили

Русе

3 527

 

 

3 527

Иваново

Русе

1 260

 

 

1 260

Русе

Русе

71 043

1 158 

135

72 336

Сливо поле

Русе

3 295

 

 

3 295

Ценово

Русе

1 075

 

 

1 075

Алфатар

Силистра

679

 

 

679

Главиница

Силистра

3 890

 

 

3 890

Дулово

Силистра

14 048

 

 

14 048

Кайнарджа

Силистра

4 097

 

 

4 097

Силистра

Силистра

19 989

 

 

19 989

Ситово

Силистра

2 197

 

 

2 197

Тутракан

Силистра

6 265

 

 

6 265

Котел

Сливен

8 251

 

 

8 251

Нова Загора

Сливен

17 395

 

 

17 395

Сливен

Сливен

69 693

 

 

69 693

Твърдица

Сливен

10 041

 

 

10 041

Баните

Смолян

1 065

 

 

1 065

Борино

Смолян

860

 

 

860

Девин

Смолян

4 892

 

 

4 892

Доспат

Смолян

3 753

 

 

3 753

Златоград

Смолян

4 882

 

 

4 882

Мадан

Смолян

4 830

 

 

4 830

Неделино

Смолян

1 979

 

 

1 979

Рудозем

Смолян

5 364

 

 

5 364

Смолян

Смолян

18 687

 

 

18 687

Чепеларе

Смолян

2 885

 

 

2 885

Столична

София-град

632 257

30 071

320

662 648

Антон

София област

471

 

 

471

Божурище

София област

4 526

 

 

4 526

Ботевград

София област

16 756

 

 

16 756

Годеч

София област

1 994

 

 

1 994

Горна Малина

София област

3 118

 

 

3 118

Долна баня

София област

2 984

 

 

2 984

Драгоман

София област

1 551

 

 

1 551

Елин Пелин

София област

11 590

 

 

11 590

Етрополе

София област

7 049

 

 

7 049

Златица

София област

3 319

 

 

3 319

Ихтиман

София област

11 088

 

 

11 088

Копривщица

София област

1 027

 

 

1 027

Костенец

София област

6 727

 

 

6 727

Костинброд

София област

7 640

 

 

7 640

Мирково

София област

685

 

 

685

Пирдоп

София област

3 413

 

 

3 413

Правец

София област

5 466

 

 

5 466

Самоков

София област

18 980

 

 

18 980

Своге

София област

5 976

 

 

5 976

Сливница

София област

4 420

 

 

4 420

Чавдар

София област

431

 

 

431

Челопеч

София област

1 154

 

 

1 154

Братя Даскалови

Стара Загора

3 138

 

 

3 138

Гурково

Стара Загора

3 213

 

 

3 213

Гълъбово

Стара Загора

6 336

 

 

6 336

Казанлък

Стара Загора

36 433

 

 

36 433

Мъглиж

Стара Загора

6 165

 

 

6 165

Николаево

Стара Загора

3 675

 

 

3 675

Опан

Стара Загора

762

 

 

762

Павел баня

Стара Загора

7 160

 

 

7 160

Раднево

Стара Загора

8 102

 

 

8 102

Стара Загора

Стара Загора

80 096

1 259

 

81 355

Чирпан

Стара Загора

11 969

 

 

11 969

Антоново

Търговище

1 777

 

 

1 777

Омуртаг

Търговище

7 745

 

 

7 745

Опака

Търговище

2 055

 

 

2 055

Попово

Търговище

12 296

 

 

12 296

Търговище

Търговище

27 447

 

57

27 504

Димитровград

Хасково

22 512

 

 

22 512

Ивайловград

Хасково

2 461

 

 

2 461

Любимец

Хасково

5 347

 

 

5 347

Маджарово

Хасково

844

 

 

844

Минерални бани

Хасково

2 143

 

 

2 143

Свиленград

Хасково

12 658

 

 

12 658

Симеоновград

Хасково

4 646

 

 

4 646

Стамболово

Хасково

2 550

 

 

2 550

Тополовград

Хасково

4 546

 

 

4 546

Харманли

Хасково

11 954

 

 

11 954

Хасково

Хасково

50 339

 

 

50 339

Велики Преслав

Шумен

3 696

 

 

3 696

Венец

Шумен

2 483

 

 

2 483

Върбица

Шумен

4 724

 

 

4 724

Каолиново

Шумен

5 533

 

 

5 533

Каспичан

Шумен

3 446

 

 

3 446

Никола Козлево

Шумен

3 498

 

 

3 498

Нови пазар

Шумен

9 706

 

 

9 706

Смядово

Шумен

2 588

 

 

2 588

Хитрино

Шумен

1 479

 

 

1 479

Шумен

Шумен

49 397

 

565 

49 962

Болярово

Ямбол

1 365

 

 

1 365

Елхово

Ямбол

6 949

 

 

6 949

Стралджа

Ямбол

6 531

 

 

6 531

"Тунджа"

Ямбол

6 199

 

 

6 199

Ямбол

Ямбол

42 674

 

 

42 674

ОБЩО

3 536 048

43 525

1 957

3 581 530