Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 30.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 27 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 27 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г.)

В сила от 30.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата "петима" се заменя с "трима".

§ 2. В чл. 19, ал. 1 числото "15" се заменя с "14".

§ 3. В чл. 26, т. 5 след думата "дейности" се добавя "и обществени поръчки".

§ 4. В чл. 31 се правят следните допълнения:

1. В основния текст след думата "дейности" се добавя "и обществени поръчки".

2. Създават се т. 14 - 25:

"14. планира, организира, координира и отговаря за дейностите по провеждане на обществени поръчки в министерството в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;

15. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки, провежда обществените поръчки и организира подготвянето и изпращането на информацията, която е предвидена за вписване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки;

16. изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки, включително на договори, чиято стойност е под посочените в чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) стойности, организира сключването им и подпомага от правна страна осъществяването на наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с компетентните административни звена, за което получава своевременно необходимата информация;

17. осъществява дейностите по сключване на договорите за възлагане на обществени поръчки;

18. води регистър на проведените процедури по реда на ЗОП и съхранява досиетата на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;

19. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в министерството;

20. оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и на държавните търговски дружества по провежданите от тях процедури по реда на ЗОП;

21. подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на ЗОП и подзаконовите актове;

22. подпомага министъра при упражняване на правомощията му по провеждане на обществени поръчки в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване" съгласно Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване" (ДВ, бр. 44 от 2015 г.);

23. организира и координира дейностите по осъществяване функциите на министъра по Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на чл. 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ДВ, бр. 32 от 2007 г.);

24. осъществява дейности по процедури за обществени поръчки, инициирани, организирани или проведени от Европейската комисия;

25. осъществява процесуално представителство в областите на дейност на дирекцията и предоставя информация на дирекция "Правна" за хода на делата, която се вписва в информационната база данни за водените от министерството дела."

§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думата "Медицински" се заменя с "Лечебни".

2. Точка 2 се изменя така:

"2. дирекция "Опазване на общественото здраве и здравен контрол";".

3. Точка 3 се отменя.

4. Точка 10 се изменя така:

"10. дирекция "Защита на правата на пациентите"."

§ 6. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думата "Медицински" се заменя с "Лечебни".

2. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя "както и в областта на психичното здраве".

3. В т. 18 думите "Комисията за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни" и "Обществения съвет по правата на пациентите" се заличават.

§ 7. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите "Здравен контрол" се заменят с "Опазване на общественото здраве и здравен контрол".

2. Точка 15 се изменя така:

"15. разработва и съгласува национални програми, стратегии, планове и концепции в областите на дейност на дирекцията и координира и контролира изпълнението им през периода на тяхното действие;".

3. Създават се нови т. 28 - 32:

"28. проучва и реализира възможности за участие в специализирани донорски програми в областта на Синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН), туберкулозата, сексуално предаваните инфекции (СПИ) и други социално значими заболявания;

29. методически ръководи лечебните заведения за спазване на нормативната уредба по отношение на лечението и мониторинга на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ;

30. участва в изготвянето на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности в областта на здравеопазването и предлага при необходимост промени в натуралните показатели за броя на здравните медиатори по общини;

31. подпомага министъра при ръководене на националната система на здравеопазване във връзка с контрола на дейностите, свързани с промоцията на здраве и превенция на хроничните незаразни болести, които са причинени от поведенчески рискови фактори, като недостатъчна физическа активност, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол;

32. ръководи, координира и контролира изпълнението на национални профилактични, здравнообразователни и други програми, свързани с интегрирани здравни услуги за уязвими групи с фокус - ромска общност;".

4. Досегашната т. 28 става т. 33 и се изменя така:

"33. участва в изготвянето на становища и позиции и представлява страната в комитетите, работните групи и другите работни органи към Съвета на Европейския съюз, Съвета на Европа и на Европейската комисия по въпросите в областите на дейност на дирекцията;".

5. Досегашните т. 29 - 32 стават съответно т. 34 - 37.

6. Досегашната т. 33 става т. 38 и в нея след думата "медицина" се поставя запетая и се добавя "Националния координационен комитет за борба срещу СПИН и туберкулоза, Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ".

§ 8. Член 35 се отменя.

§ 9. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови т. 14 - 18:

"14. изпълнява задачи от Националната стратегия за борба с наркотиците;

15. координира работата на експертните групи по чл. 14 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) към Експертния съвет по чл. 14 от същия закон, създадени със заповед на министъра;

16. координира дейността на общинските съвети по наркотични вещества и на превантивните информационни центрове към тях в общините;

17. координира и ръководи методически дейността на инспекторите по наркотични вещества към регионалните здравни инспекции във връзка с осъществяването на контрол върху лечението на лица, които са зависими от наркотични вещества;

18. разработва концепция за развитие и стратегия в областта на намаляването на търсенето на наркотици;".

2. Създават се т. 19 - 30:

"19. обобщава годишния доклад на правителството за прилагане на международни договори и на националното законодателство по наркотични вещества;

20. организира дейността по издаване, промяна, подновяване и отнемане на разрешения за осъществяване на програми за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, които са зависими от опиоиди, и осъществява контрол на отчетността, документацията и съхранението на наркотични вещества, използвани в програмите;

21. администрира процесите по издаване, промяна, подновяване и отнемане на лицензи за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества от Списъка на веществата с висока степен на риск, които намират приложение в хуманната и ветеринарната медицина и от Списъка на рисковите вещества за медицински цели;

22. администрира процесите по издаване, промяна и отнемане на лицензи за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списъка на веществата с висока степен на риск, които намират приложение в хуманната и ветеринарната медицина и от Списъка на рисковите вещества;

23. администрира издаването на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества, както и на разрешения на лица, пътуващи зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списъка на веществата с висока степен на риск, които намират приложение в хуманната и ветеринарната медицина и от Списъка на рисковите вещества, за лечение до 30 дни;

24. администрира процесите по издаване, промяна и отнемане на разрешения за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества от растенията и веществата от Списъка на растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, от Списъка на веществата с висока степен на риск, които намират приложение в хуманната и ветеринарната медицина и от Списъка на рисковите вещества;

25. координира и ръководи методически дейността на инспекторите по наркотични вещества към регионалните здравни инспекции във връзка с осъществяването на контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗКНВП;

26. изготвя заповеди за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, които са станали негодни за употреба;

27. участва в комисии по унищожаване на незаконно придобити растения и наркотични вещества и техните препарати;

28. извършва проверки, изготвя предписания и актове за установени нарушения по ЗКНВП в предвидените от закона случаи;

29. събира, обработва и анализира информация за произведени, преработени, продадени, съхранявани, внесени, изнесени и налични наркотични вещества въз основа на отчетите на производителите и на търговците на едро, както и за отпуснатите от аптеките лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества;

30. изготвя и представя в Международния съвет за контрол на наркотиците годишни статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества наркотични вещества, годишни статистически отчети за количествата иззети и унищожени растения и наркотични вещества - обект на незаконен трафик, годишни планови оценки на количествата наркотични вещества за медицински и научни цели и тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотични вещества;".

3. Досегашната т. 14 става т. 31 и в нея думите "лекарствените продукти и медицинските изделия" се заменят с "дейността на дирекцията".

4. Досегашната т. 15 става т. 32.

5. Досегашната т. 16 става т. 33 и в нея след думата "етика" се поставя запетая и се добавя "Националния съвет по наркотични вещества, Експертния съвет по лечение на зависимости".

6. Досегашните т. 17 и 18 стават съответно т. 34 и 35.

§ 10. Член 42 се изменя така:

"Чл. 42. Дирекция "Защита на правата на пациентите":

1. подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, които са свързани със защита на правата на пациентите;

2. участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, които са свързани с правата на пациентите;

3. координира и участва в подготовката на рамкови позиции, указания, анализи, информация и становища във връзка с правата на пациентите от компетентност на министерството;

4. координира участието в срещи и форуми, организирани от институции на Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество в областта на правата на пациентите;

5. разработва и съгласува национални програми, стратегии и планове в областта на защита на правата на пациентите;

6. планира, организира, подпомага и координира цялостната дейност на министерството в областта на защита на правата на пациентите;

7. подготвя материали, документи и становища, извършва анализи и предлага мерки за подобряване и защита на правата на пациентите;

8. организира извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията;

9. осигурява обслужване на дейността на Комисията за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни, Обществения съвет по правата на пациентите и на други съвети и комисии от областта на компетенциите на дирекцията;

10. участва в проверки по сигнали и в разглеждането на предложения, които са свързани с дейността на дирекцията;

11. изготвя анализи на нормативната уредба, които са свързани с правата на пациентите, и предложения за промени;

12. участва в разработването на системи за оценка на качеството и на резултатите от медицинските дейности, извършени от лечебните заведения;

13. изготвя анализи на проведени проучвания относно удовлетвореността на пациентите;

14. предоставя консултативна помощ по проблемите, които са свързани с правата на пациентите."

§ 11. Приложението към чл. 19, ал. 3 се изменя така:

"Приложение към чл. 19, ал. 3Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на здравеопазването - 302 щатни бройки

Политически кабинет

7

Главен секретар

1

Главен държавен здравен инспектор на Република България

1

Инспекторат

10

Звено "Вътрешен одит"

11

Звено "Сигурност на информацията и защита на данните"

4

Финансови контрольори

2

Обща администрация

80

в т.ч.:

 

Дирекция "Канцелария и административно обслужване"

14

Дирекция "Човешки ресурси"

15

Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

9

Дирекция "Правна"

17

Дирекция "Стопански дейности и обществени поръчки"

25

Специализирана администрация

186

в т.ч.:

 

Дирекция "Лечебни дейности"

32

Дирекция "Опазване на общественото здраве и здравен контрол"

28

Дирекция "Лекарствена политика"

22

Дирекция "Бюджет и финанси"

26

Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество"

11

Дирекция "Международни проекти и програми"

26

Дирекция "Електронно здраве-
опазване"

11

Дирекция "Търговски дружества и собственост"

19

Дирекция "Защита на правата на пациентите"

11

"

Заключителни разпоредби

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките