Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 30.VII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ (ДВ, БР. 83 ОТ 2010 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ (ДВ, БР. 83 ОТ 2010 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.

§ 1. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите "минимален брой" се заменят с "минимална обезпеченост от".

2. В т. 2 думите "минимален брой" се заменят с "минимална обезпеченост от".

3. В т. 3 думите "минимален брой" се заменят с "минимална обезпеченост от".

Заключителни разпоредби

§ 2. В приложението към член единствен на Наредба № 9 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (ДВ, бр. 41 от 2021 г.) в глава III "Изисквания за осъществяване на дейността по специалността АГ" се правят следните изменения:

1. Точка 3.1.3.1 се изменя така:

"3.1.3.1. общият брой на лекарите, в това число на лекарите специалисти по АГ, съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност;".

2. Точка 3.1.3.2 се отменя.

3. Точка 3.1.3.4 се изменя така:

"3.1.3.4. брой специалисти по здравни грижи - трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи, като гарантира тяхното качество;".

4. Точка 3.4.3.1 се изменя така:

"3.4.3.1. общият брой на лекарите, в това число на лекарите специалисти по АГ, съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност;".

5. Точка 3.4.3.2 се отменя.

6. Точка 3.4.3.4 се изменя така:

"3.4.3.4. брой специалисти по здравни грижи - трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи, като гарантира тяхното качество;".

7. Точка 3.6.3.1 се изменя така:

"3.6.3.1. общият брой на лекарите, в това число на лекарите специалисти по АГ, съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност;".

8. Точка 3.6.3.2 се отменя.

9. Точка 3.6.3.4 се изменя така:

"3.6.3.4. брой специалисти по здравни грижи - трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи, като гарантира тяхното качество;".

§ 3. В Наредба № 5 от 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вирусология" (обн., ДВ, бр. 2 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В § 3 от заключителните разпоредби думата "одит" се заменя с "надзор".

2. В приложението към член единствен:

а) точки 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2 и 4.1.2.3 се изменят така:

"4.1.2. Изисквания към персонала на лабораторията - персоналът в лабораторията се определя в зависимост от изпълнявания обем и обхват на изследванията и включва:

4.1.2.1. лица с висше медицинско и биологическо образование;

4.1.2.2. медицински лаборант/и;

4.1.2.3. помощен персонал.";

б) точки 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2 и 4.2.2.3 се изменят така:

"4.2.2. Изисквания към персонала на лабораторията - персоналът в лабораторията се определя в зависимост от изпълнявания обем и обхват на изследванията и включва:

4.2.2.1. лица с висше медицинско и биологическо образование;

4.2.2.2. медицински лаборант/и;

4.2.2.3. помощен персонал.";

в) точки 4.3.2, 4.3.2.1, 4.3.2.2 и 4.3.2.3 се изменят така:

"4.3.2. Изисквания към персонала на лабораторията - персоналът в лабораторията се определя в зависимост от изпълнявания обем и обхват на изследванията и включва:

4.3.2.1. лекар/и с призната специалност "Клинична вирусология", като може да включва и лекар/и без специалност или с друга специалност, както и персонал с висше биологическо образование със и/или без призната специалност "Лабораторна вирусология"; ръководителят на лабораторията трябва да е хабилитирано лице;

4.3.2.2. медицински лаборант/и;

4.3.2.3. помощен персонал.";

г) точки 4.4.2, 4.4.2.1, 4.4.2.2 и 4.4.2.3 се изменят така:

"4.4.2. Изисквания към персонала - персоналът се определя в зависимост от изпълнявания обем и обхват на изследванията и включва:

4.4.2.1. лица с висше медицинско и биологическо образование;

4.4.2.2. медицински лаборант/и;

4.4.2.3. помощен персонал.";

д) точки 4.5.1, 4.5.1.1, 4.5.1.2 и 4.5.1.3 се изменят така:

"4.5.1. Изисквания към персонала - персоналът се определя в зависимост от изпълнявания обем и обхват на изследванията и включва:

4.5.1.1. лекар/и с призната специалност "Клинична вирусология", като може да включва и лекар/и с друга специалност или без специалност, както и персонал с висше биологическо образование със и/или без призната специалност "Лабораторна вирусология";

4.5.1.2. медицински лаборант/и;

4.5.1.3. помощен персонал.";

е) в т. 4.5.5 думите "броят на лекарите със специалност "Вирусология" е най-малко двама" се заменят с "в лабораторията работи най-малко един лекар със специалност "Вирусология";

ж) точка 9 се отменя.

§ 4. В Наредба № 28 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вътрешни болести" (обн., ДВ, бр. 57 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 32 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 2 думите "Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "Изпълнителна агенция "Медицински надзор", регионалните здравни инспекции";

б) в § 5:

аа) в ал. 1, в изречение първо думите "от съответното ниво, определено с настоящия стандарт" се заменят със "за извършване на необходимите за осъществяване на дейността изследвания";

бб) в ал. 2 думите "съответното ниво" се заличават, а думите "Наредба № 35 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория" (ДВ, бр. 66 от 2010 г.)" се заменят с "медицинския стандарт по клинична лаборатория".

2. В приложението към член единствен, ал. 1, в глава II "Обем на дейността по вътрешни болести в лечебни заведения. Нива на компетентност на структури по вътрешни болести в болници за активно лечение":

а) точка 3.3.3 се изменя така:

"3.3.3. В структурата работят лекар/и със специалност по вътрешни болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

б) точка 3.3.5 се отменя;

в) точка 3.4.2.1 се изменя така:

"3.4.2.1. Клинична лаборатория - за извършване на необходимите за дейността изследвания на адреса на изпълнение на дейността по вътрешни болести, и микробиологична лаборатория - в структурата на болницата или по договор.";

г) точка 3.4.3.2 се изменя така:

"3.4.3.2. В клиника/отделение по вътрешни болести от II ниво работят лекар/и със специалност по вътрешни болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

д) точка 3.4.3.4 се отменя;

е) точка 3.5.2.1 се изменя така:

"3.5.2.1. Клинична лаборатория - с възможност за осъществяване на необходимите изследвания за изпълнение на дейността, вкл. кръвно-газов анализ, хемостазеология и др. на територията на болницата.";

ж) точка 3.5.3.1 се изменя така:

"3.5.3.1. В клиниката/отделението работят лекар/и със специалност по вътрешни болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

з) точка 3.5.3.3 се отменя.

§ 5. В приложението към член единствен, ал. 1 на Наредба № 7 от 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гастроентерология" (ДВ, бр. 54 от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. В част "З. Изисквания за осъществяване на дейности в областта на гастроентерологията в лечебните заведения за болнична помощ. Нива на компетентност.":

а) точка 2.1.1 се изменя така:

"2.1.1. За осигуряване оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността в структурата по гастроентерология работят лекар/и със специалност по гастроентерология, като допълнително могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност.";

б) в т. 2.5.8 думата "Долекуване" се заменя с "Продължително лечение";

в) точка 3.1.1 се изменя така:

"3.1.1. За осигуряване оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността в структурата по гастроентерология работи/ят лекар/и със специалност по гастроентерология, като допълнително могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност. За изпълнение на пълния обхват на дейността в структурата е необходимо някои от работещите лекари общо да притежават квалификации по конвенционална абдоминална ехография, абдоминална доплер ехография, интервенционална абдоминална ехография, конвенционална горна и долна гастроинтестинална ендоскопия, интервенционална горна и долна гастроинтестинална ендоскопия, ЕРХПГ и свързани интервенционални ендоскопски процедури.";

г) в т. 3.1.2 думата "съотношението" се заменя с "препоръчителното съотношение", а думите "не трябва да е по-малко от" се заменят с "е";

д) в т. 3.3.1 думите "от II или III ниво на компетентност" се заличават;

е) в т. 3.3.5 думите "от II или III ниво на компетентност" се заличават.

2. В част "И. Човешки ресурси в клиника/отделение по гастроентерология в лечебно заведение за болнична медицинска помощ.":

а) точка 3 се отменя;

б) в т. 5.2 думата "съотношението" се заменя с "препоръчителното съотношение", а думите "не трябва да е по-малко от" се заменят с "е".

§ 6. В приложението към член единствен на Наредба № 3 от 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гръдна хирургия" (ДВ, бр. 3 от 2021 г.) в раздел III "Изисквания за осъществяване на дейността по специалността" се правят следните изменения:

1. В част "Б. Второ ниво на компетентност.":

а) в т. 3.1 думите "брой и" се заличават;

б) в т. 3.1.3.1 думите "с второ ниво на компетентност" се заличават;

в) в т. 3.1.4.1 думите "най-малко четирима лекари, от които най-малко двама трябва да са с придобита специалност по гръдна хирургия" се заменят с "лекар/и със специалност по гръдна хирургия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността".

2. В част "В. Трето ниво на компетентност.":

а) в т. 3.1 думите "брой и" се заличават;

б) в т. 3.1.3.1 думата "отделение" се заменя със "структура", а думите "с минимум второ ниво на компетентност" се заличават;

в) в т. 3.1.3.2.1 думите "от второ или трето ниво на компетентност" се заменят с "осъществяваща необходимите за дейността изследвания";

г) в т. 3.1.4.1 думите "най-малко шестима лекари, от които най-малко трима трябва да са с призната специалност по гръдна хирургия" се заменят с "лекар/и със специалност по гръдна хирургия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността".

§ 7. В приложението към член единствен на Наредба № 6 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Детска клинична хематология и онкология" (ДВ, бр. 32 от 2021 г.) се правят следните изменения:

1. В т. 3.3.2.2.1.2.1 думите "от трето ниво на компетентност" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания".

2. В т. 3.3.2.2.1.2.3 думите "от минимум второ ниво на компетентност" се заличават.

3. В т. 3.3.2.2.1.2.4 думите "от минимум второ ниво на компетентност" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания".

4. Точка 3.3.2.3.1 се изменя така:

"3.3.2.3.1. В структурата работят лекар/и със специалност по ДКХО, като допълнително могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността, при минимум 1 лекар на основен трудов договор на 5 болнични легла и един лекар на основен трудов договор за приемно-консултативен кабинет."

5. Точка 3.3.2.3.1 се отменя.

§ 8. В приложението към член единствен на Наредба № 5 от 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Детска хирургия" (ДВ, бр. 5 от 2021 г.) в раздел III "Изисквания за осъществяване на дейността по специалността" се правят следните изменения и допълнения:

1. В част "А. Първо ниво на компетентност.":

а) в т. 3.1.9.1.2 думите "от второ ниво на компетентност" се заменят със "с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания";

б) в т. 3.1.9.1.8 думите "от второ ниво на компетентност" се заличават;

в) точка 3.2.1 се изменя така:

"3.2.1. В структурата работят лекар/и със специалност по детска хирургия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

2. В част "Б. Второ ниво на компетентност.":

а) в т. 4.1.1.1.1 думите "от трето ниво на компетентност" се заменят със "с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания";

б) в т. 4.1.1.2 думите "от минимум второ ниво на компетентност" се заличават;

в) точка 4.2.1 се изменя така:

"4.2.1. В структурата работят лекар/и със специалност по детска хирургия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

г) в т. 4.2.1.3.1 думите "или най-малко 10 специалисти по здравни грижи" се заличават.

3. В част "В. Трето ниво на компетентност.":

а) в т. 5.2.1.1 думите "от трето ниво на компетентност" се заличават, а след думите "Клинична лаборатория" се добавят "с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания";

б) в т. 5.2.1.10 думите "минимум от второ ниво на компетентност" се заличават;

в) точка 5.3.1 се изменя така:

"5.3.1. В структурата работят лекар/и със специалност по детска хирургия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

г) в т. 5.3.1.4.1 накрая думите "или най-малко 20 специалисти по здравни грижи" се заличават и се създава изречение второ: "При определяне на броя на медицинските сестри е желателно да се прилага Методиката за изчисляване на необходим персонал (медицински сестри), препоръчана от Международния съвет на медицинските сестри (ICN)."

§ 9. В Наредба № 41 от 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Диализно лечение" (обн., ДВ, бр. 83 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2010 г. и бр. 37 от 2016 г.) се правят следните изменения:

1. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 4 думата "одит" се заменя с "надзор", а думите "центрове по здравеопазване" се заменят със "здравни инспекции";

б) в § 7:

аа) в ал. 1:

ааа) в изречение първо думите "от съответното ниво, определено с настоящия стандарт" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

ббб) в изречение второ думите "в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата" се заменят с "на адреса, на който се осъществява дейността по диализно лечение";

бб) алинея 2 се отменя.

2. В приложението към член единствен, ал. 1 в раздел Б. "Диализна структура":

а) в част II "Нива на компетентност на диализните структури на Република България":

аа) точка 1.1 се изменя така:

"1.1. В диализна клиника/отделение III ниво работят лекар/и със специалност по нефрология, като могат да работят и лекар/и със специалност по вътрешни болести, с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

бб) в т. 1.2 думите "II или III ниво" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

вв) точка 2.1 се изменя така:

"2.1. В диализна клиника/отделение II ниво работят лекар/и със специалност по нефрология или по вътрешни болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

гг) в т. 2.2 думите "II ниво" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

дд) точка 3.1 се изменя така:

"3.1. В диализно отделение I ниво работят лекар/и със специалност по нефрология или по вътрешни болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

ее) в т. 3.2 думите "I ниво" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

б) в част III "Изисквания към персонала на диализната структура", т. 2, буква "б" думата "акредитирано" се заменя с "одобрено";

в) в част VI "Документиране", т. 2, буква "а" абревиатурата "РЦЗ" се заменя с "РЗИ".

§ 10. В приложението към член единствен на Наредба № 6 от 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Инфекциозни болести" (ДВ, бр. 5 от 2021 г.) се правят следните изменения:

1. В т. 3.3.3.1 думата "двама" се заменя с "лекар/и със специалност по инфекциозни болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността".

2. В т. 3.3.3.4 накрая на изречение първо думите "като минималният брой медицински сестри следва да е не по-малко от четири" се заличават.

3. Точка 3.3.8.1 се изменя така:

"3.3.8.1. В структурата работят лекар/и със специалност по инфекциозни болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

4. Точка 3.3.8.2 се отменя.

5. В т. 3.3.8.4 накрая на изречение първо думите "като минималният брой медицински сестри следва да е не по-малко от шест" се заличават.

§ 11. В приложението към член единствен на Наредба № 5 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кардиохирургия" (ДВ, бр. 29 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1.3.1.1 думите "минимум от II ниво на компетентност" се заменят със "съгласно медицински стандарт "Образна диагностика", с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания".

2. В т. 1.3.1.2 думите "минимум от II ниво на компетентност" се заличават.

3. В т. 1.3.1.3 след думата "лечение" се поставя запетая, а думите "минимум от II ниво на компетентност" се заменят с "осъществяваща интензивно лечение и отговаряща на съответния стандарт".

4. В т. 1.3.2.1 думите "с III ниво на компетентност" се заличават.

5. В т. 1.3.2.5 навсякъде думите "от

III ниво на компетентност" се заличават.

6. В т. 1.3.3.1 думите "минимум от II ниво на компетентност" се заличават.

7. В т. 1.3.3.2 думите "минимум от II ниво на компетентност" се заличават.

8. В т. 1.3.3.3 думите "минимум от II ниво на компетентност" се заличават.

9. В т. 1.3.3.4 думите "минимум от II ниво на компетентност" се заличават.

10. В т. 1.3.3.5 думите "минимум от II ниво на компетентност" се заличават.

11. В т. 1.3.3.8 думите "минимум от II ниво на компетентност" се заличават.

12. В т. 1.3.3.11 думите "минимум от II ниво на компетентност" се заличават.

13. В т. 3.4.5.2.1 думите "не по-малко от двама правоспособни" се заличават, думата "лекари" се заменя с "лекар/и", а накрая се поставя запетая и се добавя "осигуряващи оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността".

14. Точка 3.4.5.2.2 се изменя така:

"3.4.5.2.2. В клиниката/отделението по кардиохирургия трябва да има допълнително лекар/и със и без специалност, осигуряващи оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

15. В т. 3.4.5.2.3 думите "не по-малко от двама" се заличават.

16. В т. 3.4.5.4.2 изречение четвърто се изменя така: "В клиниката/отделението по кардиохирургия трябва да има медицински сестри към операционната, реанимацията и стационара, осигуряващи оказване на пълноценни и своевременни здравни грижи."

17. В т. 3.4.5.4.5 думите "не по-малко от двама" се заличават.

18. В т. 3.4.5.4.6 думите "не по-малко от четирима" се заличават.

§ 12. В Наредба № 46 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична алергология" (обн., ДВ, бр. 68 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г.; изм., бр. 32 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 2 думите "Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "Изпълнителна агенция "Медицински надзор", регионалните здравни инспекции";

б) в § 6:

аа) в ал. 1 думите "дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт" се заменят с "необходимите за дейността по клинична алергология дейности по клинична лаборатория", а думите "в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата" се заменят с "на адреса, на който се осъществява дейността по клинична алергология";

бб) алинея 2 се отменя.

2. В приложението към чл. 1:

а) в раздел I, т. 3 думите "Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването" се заменят с "наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето", а думите " - участия в курсове, индивидуално обучение, участие в национални и международни научни прояви и др., чрез придобиване на втора специалност от посочените по т. 2.3 или чрез придобиване на научна степен в областта на клиничната алергология" се заменят с "по реда на чл. 182 от Закона за здравето";

б) в раздел II, т. 3.1 думите "минимум един лекар - специалист по клинична алергология" се заменят със "съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения";

в) в раздел III:

аа) точка 1.3 се изменя така:

"1.3. в структурата работят лекар/и със специалност по клинична алергология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността;"

бб) точка 1.7.1 се изменя така:

"1.7.1. Клинична лаборатория за осъществяване на необходимите за дейността изследвания (вкл. кръвно-газов анализ, хемостазеология и др.) на адреса, на който се осъществява дейността по клинична алергология;"

вв) в т. 1.12 думите "по анестезиология и интензивно лечение/съответно вътрешни болести II или III ниво на компетентност" се заменят с "по анестезиология и интензивно лечение, осъществяваща интензивно лечение/съответно структура по вътрешни болести";

гг) в т. 3 думите "II или III ниво" се заменят с ", осъществяващи интензивно лечение";

г) в раздел IV, т. 9 думите "II или III ниво" се заменят с ", осъществяваща интензивно лечение".

§ 13. В Наредба № 44 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична имунология" (обн., ДВ, бр. 68 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г. и бр. 32 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 2 думите "Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "Изпълнителна агенция "Медицински надзор", регионалните здравни инспекции";

б) в § 6:

аа) в ал. 1 думите "дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт" се заменят с "необходимите за дейността по клинична имунология изследвания", а думите "в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата" се заменят с "на адреса, на който се осъществява дейността по клинична имунология";

бб) алинея 2 се отменя.

2. В приложението към чл. 1, ал. 1:

а) в раздел II:

аа) точка 1.1 се изменя така:

"1.1. Обезпеченост с персонал - персоналът (лекар/и и професионалисти по здравни грижи) се определя в зависимост от обхвата и обема на осъществяваните изследвания.";

бб) точка 3.1 се изменя така:

"3.1. Обезпеченост с персонал - в лаборатория по клинична имунология от второ ниво на компетентност работят лекар/и, специалист/и с висше немедицинско образование от професионални направления "Биологически науки" и/или "Химически науки" и професионалисти по здравни грижи, като броят им е в зависимост от обхвата и обема на осъществяваните изследвания.";

вв) точка 4.1 се изменя така:

"4.1. Обезпеченост с персонал - в лаборатория по клинична имунология от трето ниво на компетентност работят лекар/и, специалист/и с висше немедицинско образование и специалност "Лабораторна имунология", специалист/и с висше немедицинско образование от професионални направления "Биологически науки" и/или "Химически науки" и професионалисти по здравни грижи, като броят им е в зависимост от обхвата и обема на осъществяваните изследвания.";

гг) точка 5.1 се изменя така:

"5.1. Обезпеченост с персонал - персоналът (лекар/и и професионалисти по здравни грижи) осигурява оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

дд) в т. 5.6.1 думите "ниво II или III" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

ее) в т. 5.6.4 думите "от трето ниво" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

б) в раздел III в част "А. Персонал" т. 5 се изменя така:

"5. Персоналът се определя в зависимост от обема и обхвата на осъществяваната дейност.";

в) в раздел IV:

аа) в т. 1.4 думите "щатен брой лекари - един лекар с призната специалност по клинична имунология; лекарят имунолог" се заменят с "лекарят с призната специалност по клинична имунология";

бб) точка 2.4 се изменя така:

"2.4. Персоналът (лекар/ите, медицинската/ите сестри и санитар/и) се определя в зависимост от броя на леглата, потока на амбулаторните пациенти, обучаването на студенти и специализанти и научноизследователската дейност."

§ 14. В приложението към член единствен от Наредба № 17 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична токсикология" (ДВ, бр. 69 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В част "Б. Второ ниво на компетентност" в т. 3.3.1.2.1.2 думите "ІІ ниво" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания".

2. В част "В. Трето ниво на компетентност":

а) в т. 3.3.1.2.1.2 думите "трето ниво" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

б) точка 3.3.1.3.1 се изменя така:

"3.3.1.3.1. Обезпеченост с лекари, включително лекар/и със специалност "Клинична токсикология" - трябва да осигурява оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

в) в т. 3.3.1.3.2 изречение първо се заличава;

г) точка 3.3.1.3.4 се изменя така:

"3.3.1.3.4. Обезпеченост със специалисти по здравни грижи - в зависимост от обема дейност за осъществяване на пълноценни здравни грижи.";

д) в т. 3.3.1.3.5 думата "един" и тирето преди нея се заличават, а думите "Специалисти без медицинско образование - санитари - 6, които работят в клиники/отделения по клинична токсикология" се заменят със "Санитари";

е) таблицата за съпоставимост се заличава;

ж) в т. 3.4 думите "долекуване и" се заличават, а думите "долекуване не се налага" се заменят с "продължително лечение не се налага".

§ 15. В Наредба № 8 от 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична хематология" (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 67 и 92 от 2010 г., бр. 32 от 2014 г.; доп., бр. 95 от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 2 думите "Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "Изпълнителна агенция "Медицински надзор", регионалните здравни инспекции";

б) параграф 6 се изменя така:

"§ 6. В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да е разположена на адреса на лечебното заведение, на който се осъществява дейността по клинична хематология. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по клинична хематология."

2. В приложението към член единствен, ал. 1:

а) в раздел II "Характеристика на специалността "Клинична хематология":

аа) в т. 3.2.1 думите "Наредба № 34 от 2007 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Закона за здравето (ДВ, бр. 7 от 2007 г.)" се заменят с "наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето";

б) в раздел III "Базова характеристика на местата за упражняване на специалността "Клинична хематология". Структури, устройство, специфични дейности, персонал":

аа) в т. 2.4.1 думите "от I ниво на компетентност" се заличават;

бб) в т. 3.6.1 буква "а" се изменя така:

"а) клинична лаборатория с възможност за осъществяване на необходимите за дейността изследвания, вкл. хематологични, биохимични и хемостазни;"

вв) точка 3.8.1.1 се изменя така:

"3.8.1.1. В структурата работят лекар/и с призната специалност по клинична хематология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността. Броят на лекарите се определя от броя на разкритите в структурата легла.";

гг) точка 3.8.1.2 се отменя;

дд) в т.4.4.1.7 буква "а" се изменя така:

"а) да отговаря на действащите здравни изисквания;"

ее) в т. 4.6.1.1 думите "от II или III ниво на компетентност" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания, вкл.";

жж) точка 4.8.1.1 се изменя така:

"4.8.1.1. В структурата работят лекар/и с призната специалност по клинична хематология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

зз) точка 4.8.1.2 се отменя;

в) в раздел IV "Организация на работа" в т. 4.4 думите "Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризация" се заменят с "наредбата по чл. 30, ал. 3 от Закона за здравето".

§ 16. В Наредба № 23 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кожни и венерически болести" (обн., ДВ, бр. 55 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г.; изм., бр. 32 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2016 г.) се правят следните изменения:

1. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 2 думите "Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "Изпълнителна агенция "Медицински надзор", регионалните здравни инспекции";

б) в § 5:

аа) в ал. 1 думите "от съответното ниво, определено с" се заменят със "съгласно", а думите "в една и съща сграда с лечебното заведение или в рамките на лечебното заведение" се заменят с "на адреса на лечебното заведение, на който се осъществява дейността по кожни и венерически болести";

бб) алинея 2 се отменя.

2. В приложението към член единствен, ал. 1:

а) в т. 2.3.2.15, буква "а" думите "II ниво на компетентност на територията на болницата" се заменят с "в съответствие с медицинския стандарт по "Клинична лаборатория" за осъществяване на необходимите за дейността изследвания в лечебното заведение, на адреса на осъществяване на дейността по кожни и венерически болести";

б) в т. 2.3.3.6, буква "а" думите "II или III ниво на компетентност на територията на болницата" се заменят с "в съответствие с медицинския стандарт по "Клинична лаборатория" за осъществяване на необходимите за дейността изследвания в лечебното заведение, на адреса на осъществяване на дейността по кожни и венерически болести";

в) точка 3.3.1.1 се изменя така:

"3.3.1.1. В структурата работят лекар/и със специалност по кожни и венерически болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

г) точка 3.3.1.2 се отменя;

д) точка 3.4.1.1 се изменя така:

"3.4.1.1. В структурата работят лекар/и със специалност по кожни и венерически болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

е) точка 3.4.1.2 се отменя.

§ 17. В Наредба № 23 от 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия" (обн., ДВ, бр. 113 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 65 и 91 от 2010 г.; изм., бр. 32 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 3 думите "Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "Изпълнителна агенция "Медицински надзор", регионалните здравни инспекции";

б) в § 7, ал. 2 думите "Наредба № 35 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория" (ДВ, бр. 66 от 2010 г.)" се заменят с "медицинския стандарт по клинична лаборатория".

2. В приложението към член единствен, ал. 1:

а) в т. 1.4.3 думите "(с ранг на университетска болница)" се заличават;

б) точка 3.4.2 се изменя така:

"3.4.2. за осигуряване оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността в структурата работят лекари със специалност "Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"; когато в структурата работи един лекар специалист, той задължително е със специалност "Лицево-челюстна хирургия"; допълнително в структурата могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност;"

в) в т. 3.4.4 думите "ниво II на територията на лечебното заведение" се заличават, а след думата "диагностика" се добавя "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания, на адреса на осъществяване на дейността по лицево-челюстна хирургия";

г) точка 3.5.2 се изменя така:

"3.5.2. за осигуряване оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността в структурата работят лекари със специалност "Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"; когато в структурата работи един лекар специалист, той задължително е със специалност "Лицево-челюстна хирургия"; допълнително в структурата могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност;"

д) в т. 3.5.4 след думите "клинична лаборатория" се добавя "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания, на адреса на осъществяване на дейността по лицево-челюстна хирургия".

§ 18. В приложението към член единствен, ал. 1 в раздел ІІ "Области на лъчелечение" на Наредба № 6 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Лъчелечение" (обн., ДВ, бр. 14 от 2010 г.; изм., бр. 67 от 2010 г.; доп., бр. 37 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. Точка 5 се изменя така:

"5. Персонал. Образование и поддържане на професионалната квалификация.

В клиники и отделения от трето ниво на компетентност работят лекар/и със специалност по лъчелечение, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, лекар/и със специалност по медицинска онкология; инженер/и. Броят на персонала се определя в зависимост от обема на осъществяваната дейност, така че да осигурява оказването на пълноценни медицински грижи.

В клиники и отделения от второ ниво на компетентност (А, Б и С) работят лекар/и със специалност по лъчелечение, като допълнително могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност. Броят на персонала се определя в зависимост от обхвата и обема на осъществяваната дейност, така че да осигурява оказването на пълноценни медицински грижи.

Броят на експертите по медицинска физика и медицинските физици в клиниките (отделенията) по лъчелечение се определя съгласно изискванията на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето."

2. В т. 5.6.6 думата "онкология" се заменя с "медицинска онкология".

§ 19. В Наредба № 6 от 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Медицинска онкология" (обн., ДВ, бр. 52 от 2018 г.; изм. с Решение № 8850 на ВАС на РБ от 2020 г. - бр. 90 от 2020 г.) се правят следните изменения:

1. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думата "одит" се заменя с "надзор".

2. В приложението към чл. 1, ал. 1:

а) в раздел III "Основни изисквания към лечебните заведения, в които се осъществява дейност по "Медицинска онкология" - структури, персонал, апаратура, дейност":

аа) точка 2.3.3.3 се изменя така:

"2.3.3.3. клинична лаборатория с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания; в случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ или комплексният онкологичен център не разполагат със собствена клинична лаборатория, те следва да осигурят осъществяването на дейност по клинична лаборатория по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение; в тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена на територията на лечебното заведение, на която осъществява дейност структурата по медицинска онкология; с договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по медицинска онкология;"

бб) точка 2.3.5.1.1 се изменя така:

"2.3.5.1.1. В структурата работят лекар/и със специалност по медицинска онкология, като могат да работят и лекари с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

вв) точка 2.4.3.2 се изменя така:

"2.4.3.2. клинична лаборатория с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания; в случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ или комплексният онкологичен център не разполагат със собствена клинична лаборатория, те следва да осигурят осъществяването на дейност по клинична лаборатория по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение; в тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена на територията на лечебното заведение, на която осъществява дейност структурата по медицинска онкология; с договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по медицинска онкология.";

гг) точка 2.4.5.1.2 се изменя така:

"2.4.5.1.2. В структурата работят лекар/и със специалност по медицинска онкология, като могат да работят и лекари с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността. Най-малко един лекар трябва да има допълнителна квалификация за извършване на ехография."

дд) точки 2.4.5.1.2.1, 2.4.5.1.2.2 и 2.4.5.1.2.3 се отменят.

§ 20. В Наредба № 41 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Медицинска паразитология" (обн., ДВ, бр. 68 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В член единствен, ал. 3 думите "инспекции за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят със "здравни инспекции (РЗИ)".

2. В приложението към член единствен, ал. 1:

а) точка 1.3.9.1 се изменя така:

"1.3.9.1. В структурата от трето ниво работят лекар/и със специалност по медицинска паразитология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

б) в т. 2.1.1 думите "регионалните здравни инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)" се заменят с РЗИ;

в) в т. 2.3.2 думите "Наредба № 29 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (ДВ, бр. 108/1999 г.)" се заменят с "наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения";

г) навсякъде в приложението абревиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ".

§ 21. В Наредба № 4 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Микробиология" (обн., ДВ, бр. 11 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 3 думите "регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалните здравни инспекции (РЗИ)".

2. В § 2 от заключителните разпоредби думите "Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "Изпълнителна агенция "Медицински надзор", регионалните здравни инспекции".

3. В приложението към чл. 1, ал. 1:

а) в раздел IV, т. 9 думите "на акредитация по реда на Закона за лечебните заведения и" се заличават;

б) в раздел VI:

аа) в част Б т. 3 се изменя така:

"3. В микробиологична лаборатория от второ ниво на компетентност работят лекар/и с призната специалност по микробиология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, както и биолог/зи в зависимост от осъществявания обем и обхват на микробиологичните изследвания.";

бб) в част В т. 3 се изменя така:

"3. В микробиологична лаборатория общ профил от трето ниво на компетентност работят лекар/и със специалност по микробиология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, както и биолог/зи в зависимост от осъществявания обем и обхват на микробиологичните изследвания."

4. Навсякъде в наредбата абревиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ".

§ 22. В приложението към член единствен на Наредба № 7 от 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неврохирургия" (ДВ, бр. 6 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3.3.3.2.1.2.1 думите "най-малко от второ ниво на компетентност" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания".

2. В т. 3.3.3.2.1.2.4 думите "най-малко от второ ниво на компетентност" се заличават.

3. В т. 3.3.3.2.1.2.5 след думата "лечение" се поставя запетая, а думите "най-малко от второ ниво на компетентност в лечебното заведение" се заменят с "осъществяваща интензивно лечение".

4. Точка 3.3.3.4.1.2 се изменя така:

"3.3.3.4.1.2. В болничната структура по неврохирургия работят лекар/и със специалност по неврохирургия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

5. В т. 3.3.4.2.1.2.2 след думата "лечение" се поставя запетая, а думите "най-малко от трето ниво на компетентност" се заменят с "осъществяваща интензивно лечение".

6. В т. 3.3.4.4.2 думите "работят минимум шест лекари, от тях най-малко четирима лекари със специалност по неврохирургия" се заменят с "броят на лекарите, в това число на специалистите по неврохирургия осигурява оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността".

§ 23. В Наредба № 13 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология" (ДВ, бр. 66 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В § 2 от заключителните разпоредби думата "одит" се заменя с "надзор".

2. В приложението към чл. 1, ал. 1 в раздел "ІV. Изисквания за осъществяване на дейността по специалността":

а) в т. 1 думите "Наредба № 3 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия" (ДВ, бр. 15 от 2014 г.)" се заменят с "медицинския стандарт "Педиатрия";

б) в т. 2 думите "Наредба № 3 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия" се заменят с "медицинския стандарт "Педиатрия";

в) в част "А. Първо ниво на компетентност":

аа) в т. 3.3.2.1 думите "от първо ниво на компетентност" се заличават;

бб) точка 3.4.1 се изменя така:

"3.4.1. В структура по неонатология от първо ниво на компетентност работи/работят лекар/и, като броят им трябва да осигурява пълноценни медицински грижи в съответствие на изпълнявания обем и сложност на дейността. Препоръчително е лекарят/лекарите да има/т призната специалност по неонатология или педиатрия.";

вв) в т. 3.4.3 думите "1 акушерка/медицинска сестра на смяна" се заменят с "в зависимост от обема на осъществяваните дейности по здравни грижи";

гг) в т. 3.5.4.1 думите "Наредба № 32 от 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (ДВ, бр. 6 от 2009 г.)" се заменят с "медицинския стандарт "Акушерство и гинекология";

г) в част "Б. Второ ниво на компетентност":

аа) в т. 3.3.2.1 думите "клинична лаборатория от второ ниво на компетентност" се заменят с "клинична лаборатория за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

бб) точка 3.4.1 се изменя така:

"3.4.1. Броят на лекарите в структура по неонатология от второ ниво на компетентност осигурява оказване на пълноценни медицински грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността, като е препоръчително те да са 5. Лекарите могат да бъдат с придобита специалност по неонатология, придобита специалност по педиатрия със или без квалификация по неонатология или без специалност. Началникът на отделението е с придобита специалност по неонатология и най-малко 3-годишен стаж след придобиване на специалността.";

вв) точка 3.4.2 се изменя така:

"3.4.2. Брой специалисти по здравни грижи: броят на сестрите/акушерките се определя в зависимост от броя на леглата за интензивно лечение, специални грижи и за здрави деца, като е препоръчително: 1 сестра/акушерка на 5 интензивни легла, 1 сестра/акушерка на 10 легла за специални грижи и 1 сестра/акушерка на 20 легла за здрави деца.";

гг) в т. 3.5.4.1. думите "Наредба № 32 от 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (ДВ, бр. 6 от 2009 г.)" се заменят с "медицинския стандарт "Акушерство и гинекология";

д) в част "В. Трето ниво на компетентност":

аа) в т. 3.2.5.1 думите "клинична лаборатория от трето ниво на компетентност" се заменят с "клинична лаборатория за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

бб) точка 3.3.1 се изменя така:

"3.3.1. Броят на лекарите в структура по неонатология от трето ниво на компетентност осигурява оказване на пълноценни медицински грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността, като е препоръчително те да са 6. Лекарите могат да бъдат с придобита специалност по неонатология, придобита специалност по педиатрия със или без квалификация по неонатология или без специалност, като е препоръчително поне трима от тях да са с придобита специалност по неонатология. Началникът на отделението е с придобита специалност по неонатология и най-малко 4-годишен стаж след придобиване на специалността.";

вв) точка 3.3.2 се изменя така:

"3.3.2. Брой специалисти по здравни грижи: броят на сестрите/акушерките се определя в зависимост от броя на леглата за интензивно лечение, специални грижи и за здрави деца, като е препоръчително: 1 сестра/акушерка на 5 интензивни легла, 1 сестра/акушерка на 10 легла за специални грижи и 1 сестра/акушерка на 20 легла за здрави деца.";

гг) в т. 3.3.3 думите "2 на смяна" се заменят с "в зависимост от потребностите, обусловени от обема работа.";

е) в част "Г. Структура по неонатология за специални грижи":

аа) точка 3.1.2.3.1 се изменя така:

"3.1.2.3.1. Клинична лаборатория за осъществяване на необходимите за дейността изследвания, включително с възможност за изследване на киселинно-алкално състояние, на територията на населеното място.";

бб) точка 3.1.2.4.2 се изменя така:

"3.1.2.4.2. Клинична лаборатория на адреса, на който се осъществява дейността по неонатология.";

вв) в т. 3.1.2.4.3 думите "Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина" (ДВ, бр. 85 от 2004 г.)" се заменят с "медицинския стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина";

гг) в т. 3.2.1 изречение първо се изменя така:

"Броят на лекарите се определя в зависимост от обема и сложността на осъществяваната дейност, като е препоръчително поне двама от тях да са с призната специалност по неонатология или педиатрия.";

дд) в т. 3.2.2 думите "2 медицински сестри на смяна" се заменят с "в зависимост от обема на дейността по здравни грижи".

§ 24. В Наредба № 2 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести" (обн., ДВ, бр. 15 от 2014 г.; изм., бр.106 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 2 от заключителните разпоредби думата "одит" се заменя с "надзор".

2. В раздел III от приложението към чл. 1, ал. 1:

а) в част "А. Първо ниво на компетентност на неврологичната болнична структура" в т. 3.3.2.1 думите "е не по-малко от двама с придобита специалност "Нервни болести" и" се заличават;

б) в част "Б. Второ ниво на компетентност на неврологична болнична структура":

аа) в т. 3.1.9 думите "клинична лаборатория от ІІ ниво" се заменят с "клинична лаборатория за осъществяване на необходимите за дейността изследвания", а след думите "по договор" се поставя запетая и се добавя "на адреса, на който се осъществява дейността по нервни болести";

бб) в т. 3.2.2.1 думите "Броят на лекарите в отделението/клиниката е не по-малко от 4, от които поне двама са с придобита специалност "Нервни болести", и се определят" се заменят с "Броят на лекарите в отделението/клиниката, включително на лекарите с призната специалност по нервни болести се определя";

в) в част "В. Трето ниво на компетентност на неврологичната болнична структура":

аа) в т. 3.1.5 думите "от ІІ или ІІІ ниво" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания", а думите "на територията на болницата или по договор" се заменят с "като структура на болницата или по договор, на адреса, на който се осъществява дейността по нервни болести";

бб) в т. 3.2.2 изречение първо и второ се изменят така:

"Неврологичната структура е обезпечена с лекари, включително лекари с призната специалност "Нервни болести", които осигуряват оказване на пълноценни медицински грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността, като е препоръчително поне четирима от тях да имат призната специалност "Нервни болести". В детската неврологична клиника/отделение е препоръчително поне двама лекари да имат призната специалност "Детска неврология".";

вв) точка 3.2.10 се отменя.

§ 25. В приложението към член единствен на Наредба № 3 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология" (ДВ, бр. 19 от 2021 г.) в част "3. Изисквания за осъществяване на дейността по специалността:" се правят следните изменения:

1. В раздел "А. Първо ниво на компетентност":

а) в т. 3.3.1.3.1 думите "от първо ниво на компетентност" се заменят с "за извършване на необходимите за дейността изследвания";

б) точка 3.3.2.1 се изменя така:

"3.3.2.1. В структурата работят лекар/и със специалност по нефрология или двама лекари със специалност по вътрешни болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

2. В раздел "Б. Второ ниво на компетентност":

а) в т. 3.3.1.3.1 думите "от второ ниво на компетентност" се заменят с "за извършване на необходимите за дейността изследвания";

б) точка 3.3.2.1 се изменя така:

"3.3.2.1. В структурата работят лекар/и със специалност по нефрология и лекар/и със специалност по вътрешни болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

3. В раздел "В. Трето ниво на компетентност":

а) в т. 3.3.1.3.1 думите "от минимум второ ниво на компетентност" се заменят с "за извършване на необходимите за дейността изследвания";

б) точка 3.3.2.1 се изменя така:

"3.3.2.1. В структурата работят лекар/и със специалност по нефрология, като допълнително могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

§ 26. В приложение № 1 към член единствен, т. 1 от Наредба № 11 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нуклеарна медицина" (обн., ДВ, бр. 56 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2014 г.; доп., бр. 37 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. В раздел I, т. 8 думите "("медицинска радиология")" се заличават.

2. В раздел IV:

а) в т. 1 думите "("Медицинска радиология")" се заличават;

б) в т. 2 думите "("Медицинска радиология")" се заличават.

3. В раздел VI:

а) точка 1.2 се изменя така:

"1.2. В тези структури работят лекар/и със специалност по "нуклеарна медицина", като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността. Лекар без специалност "нуклеарна медицина" осъществява дейност само под наблюдението на лекар с тази специалност. Препоръчително е да има лекар, преминал допълнително обучение в медицински университет по специализираните и високоспециализирани методи.";

б) точка 1.3 се изменя така:

"1.3. Броят на професионалистите по здравни грижи и немедицинските специалисти трябва да осигурява осъществяването на пълноценни здравни грижи в зависимост от обема и сложността на извършваната дейност, като е препоръчително съотношението между броя на лекарите и броя на медицинските и немедицинските специалисти да бъде най-малко 1:1.5.";

в) в т. 1.4:

аа) във въвеждащия текст преди буква "а" думите "минималният брой на" се заличават, а думата "включва" се заменя с "включват";

бб) в буква "б" числото "1" се заличава;

вв) в буква "в" думите "поне 1" се заличават, а думите "стандарта по нуклеарна медицина" се заменят с "този стандарт";

гг) в буква "г" думите "но не по-малко от един медицински физик" се заличават;

г) в т. 1.8 думите "минимум 1" се заличават;

д) в т. 2.2 думите "("медицинска радиология")" се заличават;

е) точка 2.3 се изменя така:

"2.3. Изисквания към броя и квалификацията на лекарите - прилагат се изискванията по т. 1.2.";

ж) точка 2.4 се изменя така:

"2.4. Броят на професионалистите по здравни грижи и немедицинските специалисти трябва да осигурява осъществяването на пълноценни здравни грижи в зависимост от обема и сложността на извършваната дейност, като е препоръчително съотношението между броя на лекарите и броя на медицинските и немедицинските специалисти да бъде най-малко 1:2.";

з) точка 2.5 се изменя така:

"2.5. Медицинските и немедицинските специалисти в структура от трето ниво на компетентност трябва да отговарят на изискванията по т. 1.4 - 1.8, като медицинската сестра/лаборант, работеща в структурата, трябва да притежава сертификат за преминат курс (индивидуално обучение) по приложение на протоколите от този стандарт за трето ниво.";

и) точки 2.6, 2.7 и 2.8 се отменят.

4. В раздел VII, след т. 2.5 таблицата за съпоставимост на нивата на компетентност на структурите, които осъществяват дейност по нуклеарна медицина, се заличава.

§ 27. В приложението към член единствен на Наредба № 1 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология" (ДВ, бр. 15 от 2021 г.) в раздел "III. Изисквания за осъществяване на дейността по специалността "Ортопедия и травматология" се правят следните изменения:

1. В част "А. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност" в т. 4.3.1 изречение първо се изменя така:

"В структурата по ортопедия и травматология от I ниво на компетентност работят лекар/и с придобита специалност "Ортопедия и травматология", като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

2. В част "Б. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от II ниво на компетентност":

а) в т. 4.7.5.7 думите "от минимум II ниво на компетентност" се заменят с "осъществяваща дейност по интензивно лечение";

б) точка 4.8.1 се изменя така:

"4.8.1. В структурата по ортопедия и травматология от II ниво на компетентност работят лекар/и с придобита специалност "Ортопедия и травматология", като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

3. В част "В. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от III ниво на компетентност":

а) в т. 4.13.5.15 думите "от минимум II ниво на компетентност" се заменят с "осъществяваща интензивно лечение";

б) точка 4.14.1. се изменя така:

"4.14.1. В структурата по ортопедия и травматология от III ниво на компетентност работят лекар/и с придобита специалност "Ортопедия и травматология", като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказването на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

§ 28. В Наредба № 7 от 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия" (ДВ, бр. 90 от 2016 г.) се правят следните изменения:

1. В § 2 от заключителните разпоредби думата "одит" се заменя с "надзор".

2. В приложението към чл. 1, ал. 1:

а) в раздел III:

аа) в т. 1.1.1 думите "Наредба № 41 от 2005 г. за утвърждаване на "Медицински стандарти по обща медицинска практика" (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.)" се заменят с "медицинския стандарт по обща медицина";

бб) в т. 1.1.2 думите "Наредба № 41 от 2005 г. за утвърждаване на "Медицински стандарти по обща медицинска практика" (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.)" се заменят с "медицинския стандарт по обща медицина";

б) в раздел IV:

аа) в част А "Първо ниво на компетентност":

ааа) в т. 1.3.1 изречение първо се изменя така:

"В структурите (клиники/отделения) от първо ниво работят лекар/и със специалност по педиатрия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

ббб) точка 1.3.5 се изменя така:

"1.3.5. Броят на медицинските сестри се определя от броя на леглата и възрастовата структура на децата в клиниката/отделението и обема на дейностите.";

ввв) точка 1.3.6 се отменя;

бб) в част Б "Второ ниво на компетентност":

ааа) в т. 1.2.4 думите "територията на лечебното заведение за болнична помощ на клинична лаборатория от второ ниво на компетентност" се заменят с "адреса на осъществяване на дейността по педиатрия на клинична лаборатория за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

ббб) в т. 1.3.1 изречение първо се изменя така:

"В структурите (клиники/отделения) от второ ниво работят лекар/и със специалност по педиатрия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

вв) в част В "Трето ниво на компетентност":

ааа) в т. 1.2.4 думите "от второ или трето ниво на компетентност" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания", а думите "на територията на болницата" се заменят с "на адреса на осъществяване на дейността по педиатрия";

ббб) в т. 1.3.1 изречение първо се изменя така:

"В структурите (клиники/отделения) от трето ниво работят лекар/и със специалност по педиатрия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността, като е препоръчително в структурата да работят и лекари с придобита друга терапевтична специалност с педиатрична насоченост.";

ввв) в т. 1.3.2 думите "и най-малко двама са с придобита втора специалност с педиатрична насоченост" се заличават;

в) в раздел V:

аа) в т. 4.1, изречение първо думите "най-малко двама" се заличават;

бб) в т. 4.2 думите "най-малко шестима (от които една старша сестра)" се заменят с "в брой, съобразно броя на леглата и обема на дейността, осигуряващи оказване на пълноценни здравни грижи за децата в структурата";

г) в раздел VI, т. 2.5.1 думите "най-малко двама" се заличават.

§ 29. В приложението към член единствен от Наредба № 4 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" (ДВ, бр. 21 от 2021 г.) се правят следните изменения:

1. Точка 3.3.1.2.20 се изменя така:

"3.3.1.2.20. лечебното заведение, в което е структурата по ПВЕХ, трябва да разполага с клинична лаборатория с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания и със структура по образна диагностика, на адреса на изпълнение на дейността по ПВЕХ;".

2. Точка 3.3.1.3.1. се изменя така:

"3.3.1.3.1. В структурата работят лекар/и със специалност по ПВЕХ, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

3. В т. 3.3.1.3.2 думите "най-малко шест" се заменят с "в зависимост от обема и интензивността на здравните грижи, които се извършват в структурата".

4. Точка 3.3.2.2.6 се изменя така:

"3.3.2.2.6. Лечебното заведение, в което е структурата по ПВЕХ, трябва да разполага с клинична лаборатория с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания и със структура по анестезиология и интензивно лечение, на адреса на изпълнение на дейността по ПВЕХ."

5. В т. 3.3.2.2.7 думите "от минимум първо ниво на компетентност" се заличават.

6. Точка 3.3.2.3.1 се изменя така:

"3.3.2.3.1. В структурата работят лекар/и със специалност по ПВЕХ, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

§ 30. В приложението към член единствен, ал. 1 от Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Психиатрия" (обн., ДВ, бр. 78 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 и 92 от 2010 г., бр. 49 от 2012 г. и бр. 37 от 2016 г.) се правят следните изменения:

1. В раздел IV "Психиатрично обслужване на пациент в лечебно заведение за болнична помощ", част А "Психиатрично отделение/клиника" в т. 1.2.2 на края думите "Минималният брой сестри в едно отделение/клиника е 9" се заменят с "Броят на медицинските сестри се определя от броя на леглата в отделението/клиниката и обема на дейностите".

2. В раздел VI "Нива на компетентност":

а) в т. 1.1.6 думите "от I ниво на компетентност" се заличават;

б) точка 1.2.1 се изменя така:

"1.2.1. В клиниките/отделенията от първо ниво работят лекар/и със специалност по психиатрия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

в) в т. 1.2.7 думите "от II ниво на компетентност" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

г) точка 1.3.1 се изменя така:

"1.3.1. В клиниките/отделенията от второ ниво работят лекар/и със специалност по психиатрия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

д) в т. 1.3.7 думите "от II или III ниво на компетентност" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания".

3. В раздел VIII "Изисквания по детска психиатрия":

а) точка 2.2.2 се изменя така:

"2.2.2. Персонал: броят на медицинските сестри се определя от интензивност на грижи, осигуряваща 4 часа индивидуално на дете за 24 часа; лекар/и със специалност по детска психиатрия и педиатрия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността; психолог/зи, възпитател/и и санитар/и.";

б) в т. 2.4.2 думите "(на отделение от 10 места)" се заличават;

в) в т. 2.6, буква "в" навсякъде думата "профилна" се заменя с "придобита".

§ 31. В приложението към член единствен на Наредба № 2 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (ДВ, бр. 16 от 2021 г.) в част "3. Изисквания за осъществяване на дейността по специалността "Ревматология" се правят следните изменения:

1. В раздел "А. Клиника/отделение по ревматология от второ ниво на компетентност":

а) в т. 3.3.1.2.3 думите "от най-малко второ ниво на компетентност съгласно съответните медицински стандарти" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

б) в т. 3.3.1.2.4 думите "от най-малко второ ниво на компетентност съгласно медицинския стандарт по клинична имунология" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

в) точка 3.3.1.3.1 се изменя така:

"3.3.1.3.1. В структура по ревматология от второ ниво на компетентност работят лекар/и със специалност по ревматология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

г) точка 3.3.1.3.2 се отменя.

2. В раздел "Б. Клиника/отделение по ревматология от трето ниво на компетентност":

а) в т. 3.3.1.3.3 думите "отговарящи на изискванията за най-малко второ ниво на компетентност, съгласно съответните медицински стандарти" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания, отговарящи на изискванията";

б) в т. 3.3.1.3.4 думите "от най-малко второ ниво на компетентност съгласно медицинския стандарт по клинична имунология" се заменят със "за осъществяване на необходимите за дейността изследвания";

в) точка 3.3.1.4.1 се изменя така:

"3.3.1.4.1. в структура по ревматология от трето ниво на компетентност работят лекари със специалност по ревматология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността;"

г) точка 3.3.1.4.2 се отменя.

§ 32. В приложението към член единствен от Наредба № 4 от 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Съдова хирургия" (ДВ, бр. 4 от 2021 г.) се правят следните изменения:

1. В т. 1.3.1 думите "II ниво на компетентност" се заменят със "съгласно медицински стандарт "Клинична лаборатория", с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания".

2. В част "Б. Второ ниво на компетентност":

а) в т. 3.3.1.4.1 думите "от най-малко второ ниво на компетентност" се заменят със "съгласно медицински стандарт "Клинична лаборатория", с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания;"

б) в т. 3.3.1.4.7 думите "най-малко от второ ниво на компетентност" се заменят с "осъществяваща дейност по интензивно лечение";

в) точка 3.3.1.5.1 се изменя така:

"3.3.1.5.1. В структурата работят лекар/и със специалност по съдова хирургия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

3. В част "В. Трето ниво на компетентност":

а) в т. 3.3.2.4.1.1 думите "от минимум ІІ ниво на компетентност" се заменят със "съгласно медицински стандарт "Клинична лаборатория" с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания;"

б) в т. 3.3.2.4.1.3.1 думите "III ниво на компетентност" се заличават;

в) точка 3.3.2.5.1 се изменя така:

"3.3.2.5.1. В структурата работят лекар/и със специалност по съдова хирургия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

г) в т. 3.3.2.5.2 думите "най-малко с двама лекари" се заменят със "с лекар/и";

д) в т. 3.3.2.5.3 думите "най-малко с двама лекари" се заменят със "с лекар/и".

§ 33. В Наредба № 10 от 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести" (ДВ, бр. 94 от 2016 г.) се правят следните изменения:

1. В заключителните разпоредби:

а) в § 3 думата "одит" се заменя с "надзор";

б) в § 5:

аа) в изречение първо думите "осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с този стандарт" се заменят с "необходимите за дейността изследвания по клинична лаборатория";

бб) алинея 2 се отменя.

2. В приложението към чл. 1, ал. 1:

а) в раздел II, т. 6.2.2:

аа) във въвеждащия текст преди буква "а" думите "при необходимост могат" се заменят с "е препоръчително";

бб) в буква "а" думите "от най-малко една операционна сестра" се заличават;

б) в раздел III:

аа) точка 9.1 се изменя така:

"9.1. В структурата от първо ниво работят лекар/и със специалност по ушно-носно-гърлени болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

бб) точка 9.2 се отменя;

вв) в т. 9.6 думите "първо ниво на територията на болницата" се заменят с "на адреса, на който се осъществява дейността по ушно-носно-гърлени болести", а думите "I ниво съгласно медицинския стандарт "Анестезиология и интензивно лечение" се заличават;

гг) точка 10.1 се изменя така:

"10.1. В структурата от второ ниво работят лекар/и със специалност по ушно-носно-гърлени болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

дд) точка 10.2 се отменя;

ее) в т. 10.6 думите "ниво II на територията на лечебното заведение" се заменят с "на адреса, на който се осъществява дейността по ушно-носно-гърлени болести", а думите "I ниво съгласно медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение" се заличават;

жж) точка 11.1 се изменя така:

"11.1. В структурата от трето ниво работят лекар/и със специалност по ушно-носно-гърлени болести, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

зз) точка 11.2 се отменя;

ии) в т. 11.8 думите "II или III ниво на територията на лечебното заведение" се заменят с "на адреса, на който се осъществява дейността по ушно-носно-гърлени болести", а думите "II ниво съгласно медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение" се заличават;

в) в раздел IV, т. 12.1.5 думите "(второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение")" се заличават.

§ 34. В приложението към член единствен, ал. 1 от Наредба № 5 от 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Урология" (обн., ДВ, бр. 51 от 2018 г.; доп., бр. 61 от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. В раздел V "Общи изисквания за осъществяване на дейността по медицинската специалност "Урология" в лечебните заведения", част В "Устройствена рамка на урологичната помощ в лечебните заведения за болнична помощ и в комплексните онкологични центрове":

а) точка 2.7 се изменя така:

"2.7. В структурата работят лекар/и със специалност по урология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

б) точка 3.10.1 се изменя така:

"3.10.1. В структурата работят лекар/и със специалност по урология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

в) точка 4.4.1 се изменя така:

"4.4.1. В структурата работят лекар/и със специалност по урология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

2. В раздел VI "Изисквания за осъществяване на дейността по урология в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове":

а) в т. 1 "Клиника/отделение по урология от първо ниво на компетентност":

аа) подточка 1.5.1 се отменя;

бб) подточка 1.5.2 се изменя така:

"1.5.2. В структурата работят лекар/и със специалност по урология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

б) в т. 2 "Клиника/отделение по урология от второ ниво на компетентност" подт. 2.7.1 се изменя така:

"2.7.1. В структурата работят лекар/и със специалност по урология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността. Правилото важи и когато дейността се осъществява в хирургическа клиника/отделение.";

в) в т. 3 "Клиника/отделение по урология от трето ниво на компетентност":

аа) подточка 3.3.1 се изменя така:

"3.3.1. В структурата работят лекар/и със специалност по урология, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността, в това число ежедневно осигуряване на съответен хирургичен екип за всяка оперативна интервенция.";

бб) в подт. 3.4.1.4 думите "от второ или трето ниво на компетентност на територията на лечебното заведение" се заменят със "с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания".

§ 35. В Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина" (обн., ДВ, бр. 85 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 67 и 92 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите "Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "Изпълнителна агенция "Медицински надзор", регионалните здравни инспекции".

2. В приложението към член единствен, ал. 1 в раздел "II. Нива на компетентност":

а) точка 1.2 се изменя така:

"1.2. В структурата работят лекар/и със специалност по физикална и рехабилитационна медицина, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността.";

б) точка 2.2 се изменя така:

"2.2. В структурата работят лекар/и със специалност по физикална и рехабилитационна медицина, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността. В структурата работи поне един лекар, който притежава сертификат поне по една от дейностите на т. 3 на раздел VII.";

в) точка 3.3 се изменя така:

"3.3. В структурата работят лекар/и със специалност по физикална и рехабилитационна медицина, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността. За изпълнение на пълния обхват на дейността е необходимо наличност в структурата на лекар/и, сертифициран/и поне по една от дейностите на т. 3 на раздел VІІ."

§ 36. В приложението към член единствен от Наредба № 10 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Хирургия" (ДВ, бр. 43 от 2021 г.), в раздел III "Изисквания за осъществяване на дейността по специалността" се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3.1.1.5.1 думите "най-малко на първо ниво на компетентност" се заменят с "на медицинския стандарт "Клинична лаборатория" с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания".

2. В т. 3.1.1.5.4 думите "най-малко на първо ниво на компетентност" се заменят с "на медицинския стандарт "Образна диагностика".

3. Точка 3.1.1.6 се изменя така:

"3.1.1.6. В структурата по хирургия работят лекар/и със специалност по хирургия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

4. В т. 3.2.1.3.1 думите "от второ ниво на компетентност" се заменят със "съгласно медицински стандарт "Клинична лаборатория" с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания".

5. В т. 3.2.1.3.2 думите "от второ ниво на компетентност" се заменят със "съгласно медицински стандарт "Микробиология" с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания".

6. В т. 3.2.1.3.4 думите "най-малко от второ ниво на компетентност" се заменят със "съгласно медицински стандарт "Образна диагностика".

7. В т. 3.2.1.3.5 думите "най-малко от второ ниво на компетентност" се заменят с "осъществяваща дейност и по интензивно лечение".

8. Точка 3.2.1.4 се изменя така:

"3.2.1.4. В структурата по хирургия от второ ниво на компетентност работят лекар/и със специалност по хирургия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

9. В т. 3.3.3.1 думите "най-малко от второ ниво на компетентност" се заменят със "съгласно медицински стандарт "Клинична лаборатория" с възможност за извършване на необходимите за дейността изследвания".

10. В т. 3.3.3.4 думите "най-малко от второ ниво на компетентност" се заменят със "съгласно медицински стандарт "Образна диагностика".

11. В т. 3.3.3.5 думите "най-малко от трето ниво на компетентност" се заменят с "осъществяваща дейност и по интензивно лечение".

12. Точка 3.3.4 се изменя така:

"3.3.4. В структурата работят лекар/и със специалност по хирургия, като могат да работят и лекар/и с друга специалност или без специалност, които осигуряват оказване на пълноценни грижи за изпълнявания обем и сложност на дейността."

Промени настройката на бисквитките