Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 30.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 26 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЗЕИНИТЕ И КАЗЕИНАТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 26 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЗЕИНИТЕ И КАЗЕИНАТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

В сила от 14.08.2021 г.

Обн. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Наредбата за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 4 от 2017 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките