Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 30.VII

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

Обн. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за независимия финансов одит


РЕШИ:


Прекратява правомощията на Стефан Александров Белчев като член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

------------------------

Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 28 юли 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Подпечатано с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките