Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 1.09.2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ (ДВ, БР. 88 ОТ 2004 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 1.09.2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ (ДВ, БР. 88 ОТ 2004 Г.)

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г.

§ 1. В чл. 9, ал. 1, т. 1 след думите "дирекция "Морска администрация - Бургас" се добавя "или призната организация, ако дейността по издаване на корабни документи е включена в обхвата на оправомощаване на организацията".

§ 2. В чл. 22, ал. 4 думите "или от организация по чл. 73, ал. 2 КТК" се заличават и се създава изречение второ: "Когато измерванията на кораба и изчисленията на тонажа са извършени от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК, документите по ал. 1, 2 и 3 се издават от тази организация."

§ 3. В чл. 24, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "или от организация по чл. 73, ал. 2 КТК" се заличават и се добавя изречение второ: "Когато прегледът се извършва от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК, документът по ал. 1 се издава от тази организация."

2. В ал. 4 след думите "поправена - ОВ, L 193 от 19 юли 2016 г." се поставя запетая и се добавя "изменена с Делегиран регламент (ЕС) 2020/411 на Комисията от 19 ноември 2019 г. (ОВ, L 83 от 19 март 2020 г.)".

§ 5. В чл. 26б, ал. 3 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 6. В чл. 27, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 7. В чл. 28, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 8. В чл. 29, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 9. В чл. 30 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

2. В ал. 5 след думите "оправомощено от него лице" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 10. Създава се чл. 30б:

"Чл. 30б. (1) Свидетелство на кораб, опериращ в полярни води, се издава на кораб, за който се прилагат изискванията на Международния кодекс за кораби, опериращи в полярни води, приет с Резолюция MSC.385(94) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 7 от 2021 г.).

(2) Свидетелството по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език съгласно формата, предвидена в Допълнение I на Международния кодекс за кораби, опериращи в полярни води.

(3) Свидетелството по ал. 1 е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) Свидетелството по ал. 1 се заверява от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК след преглед за съответствие с изискванията на Международния кодекс за кораби, опериращи в полярни води."

§ 11. В чл. 32, ал. 3 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 12. В чл. 33, ал. 5 думите "упълномощена от ИА "МА" призната организация по смисъла на Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (OB, L 131 от 28 май 2009 г.), поправка - OB, L 74 от 22 март 2010 г., изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1355/2014 на Комисията от 17 декември 2014 г. (OB, L 365 от 19 декември 2014 г.)" се заменят с "призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 13. В чл. 34, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 14. В чл. 35, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 15. В чл. 36, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 16. В чл. 36а, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 17. В чл. 36б, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 18. В чл. 36в, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 19. В чл. 42, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 20. В чл. 43, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 КТК".

§ 21. В чл. 44, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 22. В чл. 45, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 23. В чл. 46, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 24. В чл. 47, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 25. В чл. 49 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

2. В ал. 5 след думите "оправомощено от него лице" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 26. В чл. 52, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 27. В чл. 53, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 28. В чл. 54, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 29. В чл. 58а ал. 3 се изменя така:

"(3) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" след извършване на одит от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за установяване на съответствието с изискванията на конвенцията по ал. 1. Когато одитът е извършен от призната организация по чл. 73, ал. 1 от КТК, документът по ал. 1 се издава от тази организация."

§ 30. В чл. 58г, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 31. В чл. 59б се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

2. В ал. 3 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 32. В чл. 59в, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 33. В чл. 59г, ал. 2 след думите "дирекция "Морска администрация" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 34. В чл. 75, ал. 3 след думите "оправомощено от него лице" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 35. В чл. 76, ал. 4 след думите "оправомощено от него лице" се добавя "или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

§ 36. В чл. 77а се създават ал. 4 - 6:

"(4) Документ за съответствие на плана по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствието с изискванията на Правило 22.2 на Анекс VI на MARPOL 73/78.

(5) Документ за съответствие - отчитане на разхода на течни горива се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език за потвърждение, че по отношение на кораба са спазени изискванията на Правило 22а на Анекс VI на MARPOL 73/78.

(6) Документите за съответствие по ал. 4 - 5 се издават във формите, предвидени в приложение X на Анекс VI на MARPOL 73/78 и циркуляр MEPC.1/Circ.876 от 16 април 2018 г. на Международната морска организация."

§ 37. Създава се чл. 85б:

"Чл. 85б. Морските кораби, опериращи в полярни води, се снабдяват освен с документите, изисквани съгласно типа и района на плаване, и със свидетелство на кораб, опериращ в полярни води по чл. 30б."

§ 38. Създава се чл. 85в:

"Чл. 85в. Морските кораби с тонаж 5000 БТ и по-голям се снабдяват освен с документите, изисквани съгласно типа и района на плаване, и с документи за съответствие по чл. 77а, ал. 4 - 5."

§ 39. В § 3 от допълнителните разпоредби се създава т. 17:

"17. "призната организация" е организация, която е призната в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (ОВ, L 131/11 от 28 май 2009 г.)."

Допълнителни разпоредби

§ 40. Навсякъде в наредбата думите "организация по чл. 73, ал. 2 КТК" се заменят с "призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".