Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 21.03.2013 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ, БР. 33 ОТ 2013 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 21.03.2013 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ, БР. 33 ОТ 2013 Г.)

В сила от 06.08.2021 г.
Издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране

Обн. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г.

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. фирма, единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, и трите имена на лицето/лицата, което/които го представлява/представляват, съответно - регистрационни данни в случаите на търговска регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз; лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентна на регистрация по Търговския закон, посочва седалището и адреса си на управление;".

2. В ал. 2 т. 4 се изменя така:

"4. годишни финансови отчети на заявителя за последните 3 години, както и одиторския доклад, ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на независим финансов одит, в случай че не са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията; ако юридическото лице е новоучредено, се прилагат доказателства за паричен ресурс (удостоверение от съответната банка за наличие на банкови сметки и тяхното покритие);".

§ 2. В чл. 36, ал. 2 т. 5 се изменя така:

"5. годишни финансови отчети на заявителя за последните 3 години, както и одиторския доклад, ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на независим финансов одит, в случай че не са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията; ако юридическото лице е новоучредено, се прилагат доказателства за паричен ресурс (удостоверение от съответната банка за наличие на банкови сметки и тяхното покритие);".

§ 3. В чл. 65, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. наименование и единен идентификационен код на заявителя; лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентна на регистрация по Търговския закон, посочва седалището и адреса си на управление;".

§ 4. В чл. 68, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. наименование и единен идентификационен код на заявителя; лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентна на регистрация по Търговския закон, посочва седалището и адреса си на управление;".

§ 5. В чл. 72, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. наименование и единен идентификационен код на заявителя; лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентна на регистрация по Търговския закон, посочва седалището и адреса си на управление;".

§ 6. В чл. 87, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. наименование и единен идентификационен код на заявителя; лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентна на регистрация по Търговския закон, посочва седалището и адреса си на управление;".

§ 7. В чл. 89, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. наименование и единен идентификационен код на лицензианта и на бъдещия приобретател; в случай че са лица с регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентна на регистрация по Търговския закон, посочват седалището и адреса си на управление;".

§ 8. В чл. 92, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. наименование и единен идентификационен код на лицензианта; лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентна на регистрация по Търговския закон, посочва седалището и адреса си на управление;".

§ 9. В чл. 98, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. наименование и единен идентификационен код на заявителя; лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентна на регистрация по Търговския закон, посочва седалището и адреса си на управление;".

§ 10. В чл. 105, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. наименование и единен идентификационен код на заявителя; лице с регистрация по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентна на регистрация по Търговския закон, посочва седалището и адреса си на управление;".

§ 11. В чл. 143, ал. 1 т. 2 се изменя така:

"2. да са посочени името и адресът или наименованието и единният идентификационен код на жалбоподателя, както и наименованието на лицето, срещу което е жалбата;".

Заключителни разпоредби

§ 12. В Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (обн., ДВ, бр. 25 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2018 г., бр. 50 от 2019 г. и бр. 47 от 2020 г.) в чл. 10, ал. 6 думите "чл. 38, ал. 3, т. 3 и ал. 6" се заменят с "чл. 38, ал. 4, т. 3, ал. 5, 6, 7 и 9".

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".