Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 14.07.2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ (ДВ, БР. 74 ОТ 2020 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 14.07.2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ (ДВ, БР. 74 ОТ 2020 Г.)

Издадена от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Обн. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г.

§ 1. В чл. 5, ал. 2 се създава т. 5:

"5. удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители за членство съгласно чл. 31, ал. 1, т. 11 от Закона за независимия финансов одит."

§ 2. В приложенията на приложение № 1 (Заявление за вписване в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит на регистриран одитор - физическо лице) се създава т. 5:

"5. Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители за членство съгласно чл. 31, ал. 1, т. 11 от Закона за независимия финансов одит."