Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 2 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ОПО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 2 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 20 ОТ 2012 Г.)

Обн. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 5, т. 5 думите "по чл. 35 от ЗЗБ" се заменят с "по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ".

§ 2. В чл. 13, ал. 2 абревиатурата "РКВ" се заменя с "РКВ/ОКВ" и думата "областта" се заменя с "областта/общината".

§ 3. В чл. 15, ал. 1 думите "обектите по чл. 35 от ЗЗБ" се заменят с "обект по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ".

§ 4. В чл. 16, ал. 1 изречение първо се изменя така:

"В разпореждането по чл. 12, ал. 1 или по чл. 13, ал. 1 се посочват обстоятелствата, наложили извършването на ранно предупреждение и оповестяване, както и действията, които трябва да предприемат оповестените лица."

§ 5. В чл. 24, ал. 1 думите "по чл. 35 от ЗЗБ" се заменят с "по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ", а след думата "територия" се поставя запетая и се добавя "определена по реда на чл. 36, ал. 3".

§ 6. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 2 се изменя така:

"2. акустично покритие на застрашената територия с ниво на звука от 65 dB(A) до 120 dB(A) и не по-малко от 75 dB(A) в зона със спящи хора;"

б) точка 3 се отменя.

2. Създава се нова ал. 3:

"(3) Застрашената територия по ал. 2, т. 2 се определя според:

1. максималните възможни последици по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗЗБ, определени в аварийния план на обекта по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ;

2. зоните по т. ІІ.3.2 от приложение № 4 към чл. 13 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 5 от 2016 г.), определени в доклада за безопасност по чл. 112, ал. 3, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в случаите, когато обектът по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ е класифициран по реда на ЗООС като предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал."

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

"(5) За обезпечаване изпълнението на изискванията на чл. 35, ал. 6 от ЗЗБ ЛСО се присъединява към СРПО на населението, като се извършва настройка на оборудването на ЛСО и ЛКВ се свързва с РКВ. Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР (ДКИС - МВР), предоставя на електронен носител единните за страната акустични сигнали съгласно приложения № 1, 2, 3, 4 и 5 за нуждите на присъединеното ЛСО, за което се съставя протокол."

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

"(6) Министърът на вътрешните работи дава указания за изграждането и функционирането на ЛСО в обектите по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него лице издава становища за съответствието на проектите за изграждане на ЛСО с изискванията на ал. 2 и 4."

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:

"(7) За издаване на становище по ал. 6 задълженото лице по чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ внася искане до министъра на вътрешните работи или до оправомощеното лице по ал. 6, към което прилага:

1. за обект по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ:

а) утвърден авариен план;

б) проектна документация за ЛСО на хартиен и електронен носител;

2. за обект по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ, класифициран по реда на ЗООС като предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал:

а) доклад за безопасност по чл. 112, ал. 3, т. 1 от ЗООС;

б) проектна документация за ЛСО на хартиен и електронен носител."

7. Създават се ал. 8 - 11:

"(8) В случаите, когато застрашената територия, определена по реда на ал. 3, е частично или изцяло акустично покрита от електронни сирени на СРПО на населението с определеното в ал. 2, т. 2 ниво на звука, за изпълнение на изискванията към ЛСО, определени в тази наредба, се прилага съвместно използване на сирените от СРПО на населението и от ЛСО. При съвместното използване НКВ/АКВ/РКВ/ОКВ е с приоритет пред ЛКВ.

(9) Съвместното използване по ал. 8 изисква:

1. хардуерна и софтуерна съвместимост на ЛСО със СРПО на населението;

2. акустично планиране без необходимост от преместване и/или промяна на техническите характеристики на сирените от СРПО на населението;

3. изграждане на ЛКВ и контролна апаратура на територията на предприятието/съоръжението;

4. сирените за споделено ползване да бъдат програмирани в контролната апаратура на ЛКВ, така че ЛКВ да има контрол само върху сирените, включени в обхвата на ЛСО, съгласно одобрения проект за изграждането на същата.

(10) Когато определените по реда на ал. 3 застрашени територии на два или повече обекта се припокриват частично или изцяло, лицата по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ - собственици или ползватели на тези обекти, могат да изграждат и/или да ползват съвместно ЛСО при спазване изискванията на ал. 2.

(11) Лицата по ал. 10 сключват писмено споразумение помежду си относно изграждането, ползването и техническата поддръжка на ЛСО по ал. 10."

§ 7. В чл. 37, ал. 5, в основния текст, изречение първо думите "по реда на чл. 35 от ЗЗБ" се заличават, а след абревиатурата "ЛСО" се добавя "по чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ".

§ 8. Създава се чл. 38:

"Чл. 38. Министърът на вътрешните работи утвърждава методически указания за определяне на дейностите, функциите и задълженията на длъжностните лица по експлоатацията, администрирането, техническата поддръжка и профилактиката на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване по предложение на директора на ДКИС - МВР и директора на ГДПБЗН - МВР."

§ 9. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 9:

"9. "Зона със спящи хора" е територия, в която са разположени един или повече обекта, обитателите на които не са будни през целия си престой в обекта - жилищни сгради, сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи, общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове, ваканционни бунгала, къмпинги и казарми."