Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 10.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 5 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 5 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

В сила от 10.08.2021 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 10 Август 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 1 205 250 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно".

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините - 1 067 200 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 128 050 лв.;

3. по бюджета на Министерството на културата - 10 000 лв.

(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 5. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на Национална програма за развитие на образованието "Отново заедно".

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1


Разпределение на допълнителните трансфери за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно"

Област

Община

Средства (в лв.)

Благоевград

Белица

6 650

Благоевград

Гоце Делчев

8 050

Благоевград

Петрич

8 750

Благоевград

Сандански

14 700

Благоевград

Сатовча

1 800

Благоевград

Хаджидимово

4 200

Бургас

Бургас

45 850

Бургас

Камено

7 700

Бургас

Поморие

6 650

Бургас

Руен

8 750

Бургас

Созопол

4 200

Бургас

Средец

8 250

Варна

Бяла

4 900

Варна

Варна

26 600

Варна

Ветрино

7 350

Велико Търново

Велико Търново

15 400

Велико Търново

Горна Оряховица

25 650

Велико Търново

Елена

4 200

Велико Търново

Златарица

2 700

Велико Търново

Свищов

17 850

Видин

Ружинци

4 900

Враца

Бяла Слатина

10 200

Враца

Мездра

4 550

Враца

Мизия

4 200

Габрово

Габрово

4 200

Габрово

Дряново

4 650

Габрово

Севлиево

25 200

Габрово

Трявна

9 800

Добрич

Добрич

1 800

Кърджали

Крумовград

23 100

Кюстендил

Бобов дол

1 950

Кюстендил

Дупница

15 750

Кюстендил

Кюстендил

25 250

Кюстендил

Сапарева баня

10 850

Монтана

Бойчиновци

4 200

Монтана

Брусарци

4 550

Монтана

Медковец

2 400

Монтана

Монтана

12 600

Пазарджик

Батак

1 950

Пазарджик

Велинград

4 200

Пазарджик

Пазарджик

4 950

Пазарджик

Панагюрище

10 850

Пазарджик

Ракитово

12 600

Пазарджик

Стрелча

3 850

Перник

Перник

58 100

Плевен

Кнежа

4 200

Плевен

Левски

8 750

Плевен

Плевен

10 850

Пловдив

Асеновград

19 500

Пловдив

Карлово

45 150

Пловдив

"Марица"

10 500

Пловдив

Перущица

7 000

Пловдив

Пловдив

61 050

Пловдив

"Родопи"

4 200

Пловдив

Садово

4 200

Пловдив

Хисаря

15 050

Разград

Кубрат

1 800

Разград

Цар Калоян

4 550

Русе

Русе

19 600

Силистра

Кайнарджа

6 650

Силистра

Тутракан

10 150

Сливен

Сливен

4 900

Сливен

Твърдица

9 300

Смолян

Борино

3 600

Смолян

Смолян

14 350

Софийска област

Пирдоп

7 700

Софийска област

Правец

9 800

Софийска област

Самоков

12 950

Софийска област

Своге

1 800

Софийска област

Костинброд

6 300

София-град

Столична

181 300

Стара Загора

Гълъбово

4 200

Стара Загора

Казанлък

23 800

Стара Загора

Стара Загора

9 900

Търговище

Попово

1 800

Търговище

Търговище

8 750

Хасково

Харманли

4 550

Хасково

Хасково

4 200

Ямбол

Ямбол

27 950

ОБЩО

1 067 200,00 лв.