Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 10.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.09.2021 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 10 Август 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 5, ал. 1 думите "приложения № 2, 3, 4 или 8" се заменят с "приложения № 2, 2а, 3, 4 или 8".

§ 2. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 6 се изменя така:

"6. за свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС):

а) за издаване и подмяна на българско свидетелство за управление на МПС, както и за подмяна на чуждестранно свидетелство за управление на МПС - в звената "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес;

б) за подмяна на българско свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място, или на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат - в РУ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес, в РУ при СДВР/ОДМВР, определени от главния секретар на МВР или от оправомощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на СДВР/ОДМВР, в звената "Български документи за самоличност" при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина;".

2. Точка 7 се отменя.

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

"(3) Заявления за ускорено издаване на свидетелство за управление на МПС в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат се подават в звената "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес."

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "чрез бърза или експресна услуга" се заменят с "чрез бърза, експресна или ускорена услуга".

§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "приложение № 2" се заменят с "приложение № 2а", абревиатурата "ОДМВР" се заменя със "СДВР/ОДМВР", а думите "районно управление или звеното "Пътна полиция" при ОДМВР" се заменят с "РУ, звеното "Български документи за самоличност" или звеното "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) В случаите по чл. 7, ал. 1, т. 6, буква "б" заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС може да се подаде и в РУ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес, в звеното "Български документи за самоличност" при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес или в РУ при СДВР/ОДМВР, определени от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на СДВР/ОДМВР, само при заявяване на обикновена услуга."

§ 5. В чл. 36 думите "приложение № 3" се заменят с "приложение № 2а".

§ 6. В чл. 38, ал. 1 думите "приложение № 4" се заменят с "приложение № 2а".

§ 7. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "до 10 дни" се поставя запетая и се добавя "а при ускорена услуга - до 3 работни дни".

2. Създава се нова ал. 3:

"(3) Чуждестранно свидетелство за управление на МПС се подменя само при обикновена услуга."

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 8. В чл. 53 се създава ал. 6:

"(6) При лично заявяване на услугата по реда на ал. 5 подписаното с електронен подпис удостоверение може да бъде получено и на посочен в заявлението електронен адрес."

§ 9. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1"

§ 10. Създава се приложение № 2а към чл. 5, ал. 1:

"Приложение № 2а към чл. 5, ал. 1"

§ 11. Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1"

§ 12. Приложение № 4 към чл. 5, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 4 към чл. 5, ал. 1"

Заключителни разпоредби

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2021 г.