Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 14.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2017 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2017 Г.)

Обн. ДВ. бр.76 от 14 Септември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

"(4) Органът, който отговаря за заявленията за европейска професионална карта и е компетентен за издаването ѝ за професията "планински водач", е министърът на туризма."

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "професиите "планински водач" и" се заменят с "професията".

§ 2. В чл. 4, ал. 2 се изменя така:

"(2) При установяване и при предоставяне на услуги на временен и случаен принцип съгласно чл. 20 от Закона за признаване на професионални квалификации органите по ал. 1 вземат решение за издаване на европейска професионална карта, за отказ за издаване на такава или решение за прилагане на компенсационни мерки съгласно чл. 21, ал. 4 или чл. 29 на Закона за признаване на професионални квалификации след разглеждане на постъпилото заявление от комисиите по чл. 79 от същия закон и представяне на мотивираното им предложение."

§ 3. В § 2 от заключителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя "изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1190 на Комисията от 11 август 2020 година за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета".