Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г.

В сила от 21.09.2021 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 21 Септември 2021г., доп. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. в размер 18 000 000 лв. за осигуряване на средства по схеми за държавно подпомагане на филмовата индустрия по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 5 от Закона за филмовата индустрия за:

1. проекти за създаване, разпространение, фестивали, културни прояви, промоция и показ на български филми и копродукции с българско участие по схеми за държавна помощ съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от Закона за филмовата индустрия - 10 000 000 лв.;

2. проекти за възстановяване на разходи за производство на филми по схема за държавна помощ съгласно чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - 8 000 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Филмово изкуство", по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. По бюджета на Министерството на културата за 2021 г. по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Филмово изкуство", да се създаде администриран разходен параграф "Субсидии по схема за държавна помощ за възстановяване на разходи за производство на филми на основание на Закона за филмовата индустрия" в размер на сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 19.11.2021 г.) (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на културата.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. по чл. 2 и 3.

Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Национален филмов център".

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387 ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2021 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките