Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 24.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 24.11.2006 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ЛЕТИЩА, ЛЕТАТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛЕТИЩНИ ОПЕРАТОРИ И ОПЕРАТОРИ ПО НА

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 24.11.2006 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ЛЕТИЩА, ЛЕТАТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛЕТИЩНИ ОПЕРАТОРИ И ОПЕРАТОРИ ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЗА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЛЕТИЩАТА (ДВ, БР. 101 ОТ 2006 Г.)

В сила от 24.09.2021 г.
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г.

§ 1. (В сила от 24.02.2022 г.) В заглавието на наредбата запетаята след думата "летища" и думите "летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване" се заличават.

§ 2. (В сила от 24.02.2022 г.) В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 след думите "граждански летища" се добавя "по чл. 43, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), които са извън обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212 от 2018 г.), (Регламент (ЕС) 2018/1139)", а думите "летателни площадки и на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства (ВС), товарене и разтоварване на багажи и товари (включително и поща)" се заличават;

б) създават се т. 4 - 7:

"4. издаване на единни сертификати по ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 г. за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 44 от 2014 г.), (Регламент (ЕС) № 139/2014);

5. подаване на декларации от доставчиците на обслужване по управление на перона по ADR.AR.C.050 от Регламент (ЕС) № 139/2014;

6. издаване на единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 2018/1139;

7. регистриране на летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетни летища."

2. В ал. 2 запетаята и текстът след думите "ал. 1" се заличават.

3. Създават се ал. 3 - 5:

"(3) Летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139, се сертифицират по реда на глави седма - девета.

(4) Летищата извън тези по ал. 3 се сертифицират по реда на глави втора, четвърта и десета.

(5) Операторите по наземно обслужване се лицензират по реда на глава пета."

§ 3. (В сила от 24.02.2022 г.) Член 2 се изменя така:

"Чл. 2. Удостоверението за експлоатационна годност на летище, единните сертификати по ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014, единните сертификати за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139, и регистрацията на летищата по чл. 43, ал. 2, т. 4 от ЗГВ удостоверяват, че съответният обект отговаря на определените стандарти, условия и изисквания."

§ 4. (В сила от 24.02.2022 г.) В чл. 3, ал. 1 се изменя така:

"(1) Единните сертификати по ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014, единните сертификати за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139, и лицензът за летищен оператор удостоверяват, че организацията, техниката, технологиите и персоналът на лицензираното лице отговарят на стандартите и изискванията за безопасно и качествено поддържане на експлоатационната годност на летището."

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. провеждането на полети от и до граждански летища, които:

а) нямат валидно удостоверение за експлоатационна годност; или

б) не са регистрирани; или

в) нямат единен сертификат по ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014 и единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139;".

2. (В сила от 24.02.2022 г.) В т. 2 думите "или летателна площадка" се заличават, а след думите "експлоатационна годност" се поставя запетая и се добавя "при регистрацията или в единния сертификат по ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014, освен ако не е получено предварително одобрение от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") по реда на ADR.OPS.B.090".

3. Точка 3 се изменя така:

"3. използването на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства, товарене и разтоварване на багажи, за които няма валиден лиценз на оператор по наземно обслужване;".

4. В т. 4 след думата "лиценз" се добавя "или сертификат".

§ 6. (В сила от 24.02.2022 г.) Член 6 се изменя така:

"Чл. 6. Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице издават удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища съгласно приложение № 2, извършват регистрация съгласно приложение № 8 или издават единни сертификати по ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014 и единни сертификати за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139."

§ 7. (В сила от 24.02.2022 г.) Член 7 се отменя.

§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила от 24.02.2022 г.) В ал. 1:

а) в основния текст думите "и летателните площадки" се заличават;

б) в т. 3 думите "координати в системата WGS" се заменят с "географски координати";

в) точка 4 се изменя така:

"4. вида на гражданското летище съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗГВ;".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа регистър на всички издадени сертификати по реда на глава девета и регистрации по реда на глава десета. Регистърът съдържа информацията по чл. 8, ал. 1."

3. Създават се ал. 3 - 5:

"(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" води регистър на декларациите на доставчиците на обслужване по управление на перона под неин надзор.

(4) Регистърът по ал. 1 съдържа следните данни:

1. наименованието и ЕИК на юридическото лице, подало декларацията;

2. седалището и адреса на управление на декларатора;

3. летището, за което е подадена декларацията;

4. дейността, за която е подадена декларацията;

5. причините и срока на ограничаване или спиране на правата по декларацията;

6. причините и датата на отнемане на декларацията.

(5) Доставчикът и операторът на обектите по ал. 1 - 3 уведомяват ГД "ГВА" за всички промени в данните по ал. 4 в срок до 3 дни от възникването им."

§ 9. В чл. 9, ал. 2, т. 1 се изменя така:

"1. наименование и ЕИК на юридическото лице, подало декларацията;".

§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:

а) (в сила от 24.02.2022 г.) в т. 2 запетаята след думата "летища" и думите "летателни площадки и другите обекти по чл. 1, ал. 1, т. 1" се заличават;

б) (в сила от 24.02.2022 г.) в т. 4 думите "и летателните площадки" се заличават;

в) (в сила от 24.02.2022 г.) в т. 5 запетаята след думата "летища" и думите "летателни площадки" се заличават;

г) в т. 6 думите "съгласуван с Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП "РВД")" и думите "и летателни площадки" се заличават;

д) (в сила от 24.02.2022 г.) в т. 8 думите "и летателни площадки" се заличават;

е) (в сила от 24.09.2021 г.) в т. 9 думите "и сигурност" се заличават;

ж) (в сила от 24.02.2022 г.) в т. 10 думите "и летателните площадки" и "и сигурност" се заличават;

з) създават се т. 14 - 16:

"14. извършва одити на летищата и летищните оператори съобразно одитен план, изготвен според оценката на риска за всяко гражданско летище за обществено ползване;

15. извършва веднъж годишно планови проверки на годишния финансов отчет за предходната финансова година, заверен от регистриран одитор, и одиторския доклад на операторите по наземно обслужване за съответствие на изискването по чл. 48д, ал. 2, т. 2 от ЗГВ;

16. извършва мониторинг и координира надзора по прилагането и изпълнението на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване."

2. (В сила от 01.01.2022 г.) Създават се ал. 2 - 4:

"(2) При извършването на плановите проверки не се изисква представяне на доказателства за финансова стабилност.

(3) За доказването на финансовата стабилност се извършват проверки в периода от 1 октомври до 31 декември, като летищните оператори и операторите по наземно обслужване изпращат заверените си годишни отчети в срок до 10 октомври на годината, следваща тази, за която се отнасят.

(4) Когато операторите са новоучредени търговски дружества или започват дейност през годината, за която се извършва проверката, те доказват финансова стабилност с представяне на бизнес план за период от три години, в който задължително се включват баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за парични потоци. След приключване на финансовата година те представят заверен годишен отчет и анализ относно изпълнението на представения бизнес план и причините за неговото отклонение."

§ 11. (В сила от 24.02.2022 г.) В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Проверките по чл. 10, т. 9, 10 и 14 се извършват от един или повече инспектори, определени от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице."

2. В ал. 2:

а) в основния текст след думата "удостоверение" се поставя запетая, а думите "или лиценз" се заменят с "лиценз или регистрация";

б) точка 2 се изменя така:

"2. в доклада от проверката се включват предложения до главния директор на ГД "ГВА" за даване на възможност на проверяваното лице да представи план за действие за отстраняване на установените несъответствия с определени срокове за това, ограничаване на правата, временно спиране или отнемане на удостоверението или лиценза или прекратяване на регистрацията;".

3. Алинея 3 се отменя.

4. Създава се ал. 5:

"(5) Когато при осъществяване на проверки по чл. 10, т. 9, 10 и 14 не са заплатени такси за извършването им по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 14 дни от датата на извършване на проверките, те се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс."

§ 12. (В сила от 24.02.2022 г.) В чл. 12, ал. 1 след думите "експлоатационна годност" се добавя "или единния сертификат по ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014 и единния сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139".

§ 13. (В сила от 24.02.2022 г.) В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст се изменя така:

"Чл. 13. Собственикът или ползвателят на летище за авиация с общо предназначение, обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище поддържат обявените категории в съответствие с издаденото удостоверение за експлоатационна годност или извършената регистрация, като:".

2. В т. 13 след думите "ДП "РВД" се добавя "съгласно подписаното споразумение/договор за взаимодействие при обмен на аеронавигационна информация".

§ 14. (В сила от 24.02.2022 г.) Член 14 се изменя така:

"Чл. 14. Собственикът/ползвателят/операторът на летище сключва споразумение/договор с ДАНО за:

1. оперативно взаимодействие с органите за обслужване на въздушното движение;

2. разработване на процедури за полети и проектиране на структури на въздушното пространство;

3. обмен на аеронавигационна информация, като в него задължително се включват разпоредби относно каталога за аеронавигационни данни и глобалния формат за докладване за оценка на състоянието на работната площ;

4. други видове аеронавигационно обслужване (при необходимост)."

§ 15. (В сила от 24.02.2022 г.) Член 15 се изменя така:

"Чл. 15. Операторът по наземно обслужване или самообслужване на съответна дейност поддържа съоръженията, оборудването и другата техника при изпълнение на съответната дейност по наземно обслужване в съответствие с издадения лиценз."

§ 16. (В сила от 24.02.2022 г.) В заглавието на глава втора думите "и летателна площадка" се заличават.

§ 17. (В сила от 24.02.2022 г.) В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В основния текст след думата "летище" се добавя "по чл. 43, ал. 2, т. 1 - 3 от ЗГВ, което е извън обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139,".

2. Точка 2 се отменя.

3. Точка 3 се изменя така:

"3. са изпълнени изискванията, определени в Наредба № 15 от 13.04.2011 г. за аеронавигационно информационно обслужване (ДВ, бр. 37 от 2011 г.) по отношение на обмена на данни с ДАНО;".

§ 18. (В сила от 24.02.2022 г.) В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В основния текст думите "Удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка се издава" се заменят с "Регистрация на летище за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище се извършва".

2. В т. 2 думите "летателната площадка" се заменят с "летището".

3. В т. 3 думите "летателна площадка" се заменят с "летище".

§ 19. (В сила от 24.02.2022 г.) В заглавието на раздел II на глава втора думите "или летателна площадка" се заличават.

§ 20. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила от 24.02.2022 г.) В ал. 1 думите "и летателна площадка" се заменят с "по чл. 43, ал. 2, т. 1 - 3 от ЗГВ, което е извън обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139,".

2. В ал. 2:

а) (в сила от 24.02.2022 г.) в т. 2 думите "или летателна площадка" се заличават;

б) (в сила от 24.02.2022 г.) в т. 3 думите "за обществено ползване" и "или ръководство за управление и експлоатация на летателна площадка съгласно приложение № 4" се заличават;

в) (в сила от 24.02.2022 г.) в т. 4 думите "за обществено ползване" и "или акт за основните характеристики и техническо състояние на летателна площадка съгласно приложение № 6" се заличават;

г) създава се т. 7:

"7. разработена програма за сигурност;"

д) създава се т. 8:

"8. договор/споразумение с доставчика на аеронавигационно обслужване за взаимодействие при обмен на аеронавигационни данни/информация."

3. В ал. 3 думата "дни" се заменя с "работни дни".

§ 21. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите "чл. 16" се заменят с "чл. 14, 16".

2. (В сила от 24.02.2022 г.) В т. 1 думите "или летателната площадка", "летателни площадки" и запетаята след тях се заличават.

3. В т. 4 думите "контролираното въздушно" се заменят със "структурата на въздушното".

4. Точка 5 се изменя така:

"5. видовете полети, които ще се изпълняват;".

§ 22. В чл. 21 думата "дни" се заменя с "работни дни".

§ 23. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила от 24.02.2022 г.) В т. 1 думите "или летателната площадка" и "на летателната площадка" се заличават.

2. В т. 7 в края на текста се добавя "на летищата, на които се изпълняват полети по Правилата по прибори (ППП)".

3. В т. 11 думите "контролираната зона" се заменят с "работната площ".

4. В т. 12 думата "снега" се заменя със "замърсяванията".

5. В т. 14 думите "радиостанциите за двустранна връзка" се заменят със "средствата за радиокомуникация".

6. В т. 17 думите "на района и около летището или летателната площадка" се заменят с "и светлини с висок интензитет в района и/или около летището".

§ 24. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, в основния текст думата "дни" се заменя с "работни дни", а думите "ГД "ГВА" - с "ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице".

2. (В сила от 24.02.2022 г.) В ал. 2 след думата "годност" се добавя "е безсрочно и" и след думите "приложение № 7" текстът "за летище и приложение № 8 за летателна площадка" се заличава.

§ 25. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) (в сила от 24.02.2022 г.) в основния текст думите "или летателна площадка" се заличават;

б) в т. 2 думите "Наредба № 3 от 2006 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (ДВ, бр. 6 от 2006 г.)" се заменят с "Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища", а думите "и Наредба № 2320 от 2006 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване (ДВ, бр. 14 от 2006 г.)" се заменят с "Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, Националната програма за обучение и сертифициране в гражданското въздухоплаване и Националната програма за контрол на качеството в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване";

в) (в сила от 24.02.2022 г.) в т. 3 думите "или летателната площадка" се заличават.

2. (В сила от 24.02.2022 г.) В ал. 2 думите "или летателна площадка" се заличават.

§ 26. (В сила от 24.02.2022 г.) В заглавието на раздел III, глава втора думите "или летателна площадка" се заличават.

§ 27. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в края се добавят запетая и думите "както и при липса на доказателства за финансова стабилност, когато те не бъдат представени при поискване от инспекторите или предоставените документи не я удостоверяват".

2. В ал. 2:

а) основният текст се изменя така:

"(2) Главният директор или оправомощено от него длъжностно лице със заповед прекратява правата и отнема издаденото удостоверение на летище, когато:";

б) (в сила от 24.02.2022 г.) в т. 1 думите "или летателната площадка" се заличават.

3. (В сила от 24.02.2022 г.) В ал. 3 думите "или летателна площадка" се заличават, а след думата "ГВА" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице".

§ 28. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила от 24.02.2022 г.) Досегашният текст става ал. 1 и в него думите "или летателната площадка" се заличават.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Летищната администрация (собственикът/летищният оператор) чрез съответното NOTAM съобщение информира авиационната общност, че летището е затворено."

§ 29. (В сила от 24.02.2022 г.) В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 навсякъде думите "или летателната площадка" се заличават.

2. В ал. 2 навсякъде думите "или летателната площадка" се заличават, а думите "със съгласието" се заменят със "след одобрение от страна".

§ 30. (В сила от 24.02.2022 г.) Глава трета с чл. 30 - 33 се отменя.

§ 31. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 8:

"8. програма за сигурност на гражданското летище."

2. В ал. 2 думата "дни" се заменя с "работни дни".

§ 32. В чл. 36, ал. 2 думата "дни" се заменя с "работни дни".

§ 33. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата "дни" се заменя с "работни дни".

2. В ал. 2 след думите "ГД "ГВА" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице".

3. В ал. 3 след думите "ГД "ГВА" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице", а думата "дни" се заменя с "работни дни".

§ 34. В чл. 38, ал. 1 и 2 след думите "ГД "ГВА" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице".

§ 35. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думите "ГД "ГВА" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице".

2. В т. 3 думите "един месец" се заменят с "една година".

§ 36. (В сила от 24.02.2022 г.) В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в т. 4 след думата "летище" се добавя "съгласно приложение № 13";

б) създават се т. 6 - 8:

"6. разполага със системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на ВС, товарене и разтоварване на багажи и товари (ССНО);

7. отговаря на изискванията на т. 4 от Приложение VII от Регламент (ЕС) 2018/1139;

8. декларира, че е способен и разполага с необходимите средства, за да изпълнява задълженията, свързани с предоставяните услуги в съответствие с чл. 33 от Регламент (ЕС) 2018/1139, като представя декларация съгласно приложение № 18."

2. Създава се ал. 2:

"(2) Лицето по ал. 1 представя ръководство за поддържане на системите и съоръженията за наземно обслужване."

§ 37. (В сила от 01.01.2022 г.) В чл. 43 т. 3 се изменя така:

"3. в срок до 10 октомври предоставя в ГД "ГВА" годишен финансов отчет за предходната финансова година, заверен от регистриран одитор, и одиторския доклад; когато операторът е започнал дейност в годината на получаване на лиценза, той представя бизнес план със съдържанието по чл. 10, ал. 4."

§ 38. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) (в сила от 01.01.2022 г.) точка 5 се изменя така:

"5. копие на годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор, за предходната финансова година и междинен отчет към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението, включващ баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричен поток; в случаите, когато търговското дружество е новорегистрирано и няма приключена финансова година, то представя бизнес план за текущата и следващата година;"

б) (в сила от 24.02.2022 г.) създават се т. 8 - 11:

"8. ръководство за експлоатация и техническа поддръжка на съответните ССНО;

9. списък на правоспособните лица, извършващи дейностите по техническа поддръжка и/или експлоатация и техническо обслужване на обекта;

10. програма за сигурност по преценка на ГД "ГВА" според обхвата на дейността и приложимост на мерките по авиационна сигурност;

11. списък на ССНО съгласно приложение № 20."

2. В ал. 2 думата "дни" се заменя с "работни дни".

§ 39. В чл. 45, ал. 1 думата "дни" се заменя с "работни дни".

§ 40. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата "дни" се заменя с "работни дни".

2. В ал. 2 след думите "ГД "ГВА" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице".

3. В ал. 6 след думите "ГД "ГВА" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице", а думата "дни" се заменя с "работни дни".

§ 41. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "ГД "ГВА" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице" и се създават т. 3 и 4:

"3. операторът е подал писмено искане за това, но за срок не по-дълъг от 12 месеца;

4. липсват доказателства за финансова стабилност, когато те не бъдат представени при поискване от инспекторите или предоставените документи не я удостоверяват."

2. В ал. 2 след думите "ГД "ГВА" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице".

3. В ал. 3 думите "Главният директор на ГД "ГВА" се заменят с "Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице", а думите "в срок един месец от писменото искане, отправено от ГД "ГВА" се заличават.

§ 42. (В сила от 24.02.2022 г.) В чл. 48, т. 3 думите "два месеца" се заменят с "една година".

§ 43. В чл. 52, ал. 1 и 3 думите "50 000 т" се заменят с "50 000 тона".

§ 44. (В сила от 01.01.2022 г.) В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думата "юли" се заменя с "октомври".

2. В ал. 5 след думите "ГД "ГВА" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице".

3. Алинея 6 се изменя така:

"(6) Лицата по ал. 1 и 2 осигуряват необходимите счетоводни извлечения във връзка с извършвания одит, а при необходимост и достъп до първичните счетоводни документи на одитора, избран от ГД "ГВА"."

4. В ал. 7 след думите "ГД "ГВА" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице".

5. В ал. 8 думите "31 август" се заменят с "15 декември".

§ 45. В чл. 60, ал. 1 думата "дни" се заменя с "работни дни".

§ 46. (В сила от 24.02.2022 г.) Създава се глава седма с чл. 71 - 80:

"Глава седма

ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, СПИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЕДИНЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЛЕТИЩЕ И ЛЕТИЩЕН ОПЕРАТОР ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 139/2014

Общи разпоредби

Чл. 71. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" издава единни сертификати по буква "б", т. 1 от ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014 за летищата на територията на страната, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139.

(2) На летищата по ал. 1 се извършват дейностите, предвидени в чл. 13.

Чл. 72. Единните сертификати по чл. 71, ал. 1 са безсрочни.

Чл. 73. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа регистър на всички издадени от нея сертификати по реда на тази глава.

(2) Регистърът съдържа информацията по чл. 8, ал. 1 и чл. 9, ал. 2.

Раздел I

Издаване на единен сертификат по смисъла на Регламент (ЕС) № 139/2014

Чл. 74. (1) Кандидатът за издаване на единен сертификат по чл. 71 подава заявление и приложенията към него съгласно ADR.OR.B от Регламент (ЕС) № 139/2014.

(2) Заявлението съдържа документите, предвидени в ADR.OR.B.015 от Регламент (ЕС) № 139/2014.

(3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице със заповед в срок до 5 работни дни от подаване на заявлението определя комисия за разглеждането му.

Чл. 75. (1) Единен сертификат по чл. 71, ал. 1 се издава, когато са налице условията по ADR.AR.C.015, ADR.AR.C.020, ADR.AR.C.025, ADR.AR.C.035 от Регламент (ЕС) № 139/2014.

(2) Изискванията по ADR.AR.C.025 от Регламент (ЕС) № 139/2014 се определят съобразно заявлението на кандидата по чл. 74, ал. 1.

Чл. 76. (1) Когато комисията по чл. 74, ал. 3 установи, че документите, приложени към заявлението по чл. 74, ал. 1, са непълни, главният директор на ГД "ГВА" по предложение на комисията изпраща съобщение до заявителя, в което се определя срок за отстраняване на посочените недостатъци не по-дълъг от 30 работни дни от датата на получаване на съобщението.

(2) В случай че заявителят не отстрани пропуските в заявлението си в определения за това срок, производството се прекратява.

Раздел II

Изменение, временно ограничаване, спиране и отнемане на единния сертификат по смисъла на Регламент (ЕС) № 139/2014 и измененията в него

Чл. 77. (1) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед временно ограничава или спира правата по издадения сертификат в случаите по ADR.AR.C.055, буква "б" от Регламент (ЕС) № 139/2014 до отстраняване на нарушението или несъответствието с условията за издаване на единния сертификат и изпълнението на задължителните предписания, ако извършването на дейността ще застраши сигурността и безопасността на въздухоплаването и ще създаде опасност от настъпване на вреди или застрашаване на живота или здравето на хората.

(2) Главният директор на ГД "ГВА" временно ограничава, спира или отнема правата по единния сертификат при:

1. непредоставяне на достъп на инспекторите до летището и помещенията на летищния оператор съгласно ADR.OR.C.015 от Регламент (ЕС) № 139/2014 по време на установеното работно време, след като от ГД "ГВА" са направени две писмени искания за достъп;

2. придобиване на сертификата или поддържане на неговата валидност чрез фалшифициране на представените писмени доказателства;

3. доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на сертификата;

4. липса на отговорен ръководител съгласно ADR.OR.D.015 (а) от Регламент (ЕС) № 139/2014.

(3) Когато при извършването на проверката се установят нарушения или несъответствие с условията за издаване на единния сертификат:

1. инспекторите дават задължителни предписания за отстраняването им;

2. в доклада от проверката се включват предложения до главния директор на ГД "ГВА" за ограничаване на правата, временно спиране или отнемане на удостоверението или лиценза;

3. главният директор налага предвидените в ЗГВ административни наказания.

Чл. 78. Главният директор със заповед прекратява правата и отнема издадения единен сертификат, когато:

1. собственикът или ползвателят писмено подаде заявление в срок до 60 календарни дни преди прекратяване експлоатацията на летището;

2. се прехвърли правото на собственост или ползването на трето лице;

3. собственикът или ползвателят е обявен в несъстоятелност или ликвидация;

4. летището не отговаря на изискванията, посочени в ADR.OR.B.025 от Регламент (ЕС) № 139/2014;

5. задължителните предписания, дадени от инспекторите по въздухоплаване, не бъдат изпълнени в указания срок, който, независимо от продължаването му, не може да бъде повече от една година.

Чл. 79. (1) Спрените права по издадения единен сертификат се възстановяват със заповед на главния директор на ГД "ГВА" след представяне на доказателства, че предписанията са изпълнени, летището отговаря на изискванията, посочени в ADR.OR.B.025 от Регламент (ЕС) № 139/2014, и това е констатирано в доклада от извършена инспекционна проверка.

(2) През периода на временното спиране на правата по единния сертификат се прилагат изискванията на чл. 27.

Чл. 80. Временното ограничаване или спиране на правата или отнемането на единния сертификат подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс."

§ 47. (В сила от 24.02.2022 г.) Създава се глава осма с чл. 81 - 84:

"Глава осма

ДОСТАВЧИЦИ НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРОНА

Раздел I

Подаване на декларации от доставчици на обслужване по управление на перона

Чл. 81. (1) Кандидатите за доставчици на обслужване по управление на перона подават декларации съгласно ADR.AR.C.050 и ADR.OR.B.060 от Регламент (ЕС) № 139/2014 по образец съгласно приложение № 17.

(2) В 7-дневен срок от подаване на декларацията главният директор на ГД "ГВА" определя със заповед отговорен инспектор, който проверява дали декларацията съдържа цялата необходима информация съгласно част ADR.OR от Регламент (ЕС) № 139/2014.

(3) В случай че декларацията съответства на изискванията по ал. 2, ГД "ГВА" потвърждава получаването на декларацията пред заявителя.

(4) Когато декларацията не съдържа необходимата информация или съдържа информация, която не е в съответствие с приложимите изисквания, ГД "ГВА" уведомява кандидата за доставчик на обслужване по управление на перона за несъответствието и изисква допълнителна информация в срок не по-дълъг от 30 работни дни от получаване на съобщението от кандидата.

(5) Когато е необходимо, компетентният орган извършва инспекция на кандидата за доставчик на обслужване по управление на перона и летищния оператор.

(6) Когато бъде потвърдено несъответствието, компетентният орган предприема действия, както е предвидено в ADR.AR.C.055 от Регламент (ЕС) № 139/2014.

Чл. 82. Правата, предоставени с подаването на декларациите от доставчиците на обслужване по управление на перона, са безсрочни.

Раздел II

Изменение, спиране и прекратяване на дейността на доставчиците на обслужване по управление на перона

Чл. 83. (1) Правата, предоставени на доставчика на обслужване по управление на перона, се изменят, когато той подаде заявление за това. В него се посочват дейностите, които той иска да извършва, както и изискванията, на които декларира, че ще отговаря. Изменението на дейностите в декларацията се отразява в регистъра по чл. 8, ал. 3.

(2) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед спира или прекратява правата, предоставени на доставчиците на обслужване по управление на перона, при наличие на едно от следните обстоятелства:

1. лицето престане да отговаря на условията по ADR.OR.B.060 от Регламент (ЕС) № 139/2014;

2. към декларацията са приложени неистински документи или документи с невярно съдържание;

3. в случай че задължителните предписания на инспекторите по въздухоплаването не бъдат изпълнени в указания срок, който, независимо от продължаването му, не може да бъде повече от един месец;

4. по заявление на притежателя в срок до 60 календарни дни преди спиране на дейността;

5. доставчикът е обявен в несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 84. Спирането на правата или отнемането на правата, произтичащи от декларацията съгласно Регламент (ЕС) № 139/2014, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс."

§ 48. (В сила от 24.02.2022 г.) Създава се глава девета с чл. 85 - 95:

"Глава девета

ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, СПИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЕДИНЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ОПЕРАТОР НА ЛЕТИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИ ЗА ЛЕТИЩАТА, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1139

Чл. 85. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" издава единни сертификати за оператори на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139.

Чл. 86. Единните сертификати по чл. 85 са безсрочни.

Чл. 87. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа регистър на всички издадени от нея сертификати по реда на тази глава.

(2) Регистърът съдържа информацията по чл. 9, ал. 2.

Чл. 88. (1) Единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници се издава на летищен оператор, притежаващ единен сертификат за летищен оператор на летище по реда на Регламент (ЕС) № 139/2014.

(2) Не се издава удостоверение за експлоатационна годност по реда на глава втора на гражданско летище, за което са издадени единен сертификат за летище и летищен оператор на летище по реда на Регламент (ЕС) № 139/2014 и единен сертификат за оператори на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139.

(3) Не се издава лиценз за летищен оператор по реда на глава четвърта на летищен оператор, на когото са издадени единен сертификат за летище и летищен оператор на летище по реда на Регламент (ЕС) № 139/2014 и единен сертификат за оператори на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139.

Чл. 89. Кандидатът за единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници трябва:

1. да е финансово стабилен по смисъла на § 3, т. 40 от Закона за гражданското въздухоплаване;

2. да има персонал с необходимата квалификация и професионален опит за дейността, като за ръководния персонал минималният професионален опит е:

а) пет години - за издаване на единен сертификат на летищен оператор на гражданско летище за обществено ползване за обслужване на международни превози;

б) две години - за издаване на единен сертификат на летищен оператор на гражданско летище за обществено ползване за обслужване на вътрешни превози;

в) една година - за останалите летища;

3. да може да създаде и осигури организация, техника и/или технологии, осигуряващи спазването на действащите стандарти и процедури за сигурност и безопасност на лицата, ВС, съоръженията и оборудванията на съответното летище.

Чл. 90. (1) Кандидатът за единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници подава заявление в ГД "ГВА", съдържащо данни за идентификация на лицето (единен идентификационен код (ЕИК), код по БУЛСТАТ или друго съгласно националното законодателство на лицето), към което прилага:

1. удостоверение за актуално състояние - за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричния поток, заверени от регистриран одитор;

3. списък с данни, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на лицата по чл. 89, т. 2;

4. доказателства за правата на кандидата да ползва техниката по чл. 89, т. 3;

5. ръководство за управление и експлоатация на летищни съоръжения за обслужване на пътници съгласно приложение № 15, раздел Б;

6. документ за платена такса по чл. 120, ал. 4, т. 2 от ЗГВ;

7. програма за сигурност на гражданското летище.

(2) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед в срок до 5 работни дни от подаване на заявлението определя комисия за разглеждането му.

Чл. 91. (1) Нередовни или непълни заявления не се разглеждат, а срокът за издаване на единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници спира да тече.

(2) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява кандидата за нередовностите в срок до 5 работни дни след установяването им.

(3) На кандидата се дава възможност да отстрани допуснатите нередовности в срок до 10 работни дни от уведомлението.

(4) Ако кандидатът не отстрани нередовностите в срока по ал. 3, заявлението не се разглежда и производството се прекратява със заповед на главния директор на ГД "ГВА".

Чл. 92. (1) Заявленията се разглеждат в срок до 30 работни дни от подаването им, съответно удължен със срока за отстраняване на нередовностите.

(2) Комисията приключва работата си с доклад до главния директор на ГД "ГВА", в който се предлага да се издаде или да се откаже издаването на единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници.

(3) Единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници се издава от главния директор на ГД "ГВА" в срок до 10 работни дни след представяне на доклада на комисията по ал. 2.

(4) Отказът за издаване на сертификат на летищен оператор подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Единният сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници е безсрочен и се издава по образец съгласно приложение № 16.

Чл. 93. (1) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед спира или ограничава правата по издадения единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници, когато инспекторите по въздухоплаване констатират нарушение на изискванията за сигурност и безопасност и на другите задължения, установени със закон или несъответствие с изискванията за издаването на единния сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници и дадат задължителни предписания за отстраняването му, ако извършването на дейността ще застраши сигурността и безопасността на въздухоплаването и ще създаде опасност за настъпване на вреди или застрашаване на живота и здравето на хората.

(2) Правата по издадения единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници се възстановяват със заповед на главния директор на ГД "ГВА" след представяне от оператора на доказателства, че предписанията по ал. 1 са изпълнени, операторът отговаря на изискванията по чл. 89 и това е констатирано в доклада от проверка по чл. 11, ал. 4.

Чл. 94. Главният директор на ГД "ГВА" със заповед отнема единния сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници при наличие на едно от следните обстоятелства:

1. лицето престане да отговаря на условията по чл. 89, ал. 1;

2. сертификатът е издаден въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;

3. в случай че задължителните предписания на инспекторите по въздухоплаването не бъдат изпълнени в указания срок, който, независимо от продължаването му, не може да бъде повече от един месец;

4. по заявление на притежателя в срок до 60 календарни дни преди спиране на дейността;

5. летищният оператор е обявен в несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 95. Отказът да бъде издаден, ограничаването, временното спиране на правата или отнемането на единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс."

§ 49. (В сила от 24.02.2022 г.) Създава се глава десета с чл. 96 - 106:

"Глава десета

ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СПИРАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕТИЩЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЛЕТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЪРГОВСКИ ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ, С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА С МАКСИМАЛНА ИЗЛЕТНА МАСА ПОД 5700 KG СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ИЛИ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, КАКТО И ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ НА СОБСТВЕНИКА БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ И НА ВЕРТОЛЕТНО ЛЕТИЩЕ

Раздел I

Ред за регистрация на летище за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище

Чл. 96. (1) Кандидатът за регистрация на летище за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище подава заявление до ГД "ГВА". В него се посочват данни за идентификация на лицето (единен идентификационен код (ЕИК), код по БУЛСТАТ или други съгласно националното законодателство на лицето).

(2) Към заявлението се прилагат:

1. декларация на заявителя за спазване на изискванията на наредбата и за съответствие на техническите характеристики на летателното поле и съоръженията, ограничаването на препятствията, оборудването, визуалните аеронавигационни средства, летищните служби и техническата инфраструктура с Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и летищното осигуряване, по образец - съгласно приложение № 19;

2. документи, удостоверяващи правото на собственост или правото да ползва терена и съоръженията на летището;

3. ръководство за управление и експлоатация на летище за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище, съгласно приложение № 4;

4. акт за основните характеристики и техническо състояние на летището за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище, съгласно приложение № 6;

5. решение или становище по чл. 82, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда;

6. документ за платена такса по чл. 120, ал. 4, т. 1 от ЗГВ;

7. програма за сигурност;

8. обзорна ситуация на прилежащата територия, включително въздушните подходи в мащаб 1:5000 или 1:25 000 с отбелязан достъп до летището с други видове транспорт от близките селища;

9. географските координати и надморската височина на върха на значимите препятствия в зоните на подхода за кацане и излитане, в зоната за полети по кръга и в околността на летището съгласно изискванията на Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване;

10. геодезическо заснемане в мащаб 1:1000 на летателното поле, сградите, съоръженията, подземната инфраструктура и препятствията по т. 9;

11. договор/споразумение с ДП "РВД" за взаимодействие при обмен на аеронавигационни данни/информация.

(3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице определя със заповед в срок до 5 работни дни от подаване на заявлението комисия за разглеждането му.

Чл. 97. Комисията проверява документите за съответствие на изискванията по чл. 96.

Чл. 98. (1) При непълнота и нередовност на заявлението и документите главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице уведомява кандидата за нередовностите. Кандидатът отстранява допуснатите нередовности в срок до 10 работни дни от уведомлението.

(2) Ако кандидатът не отстрани нередовностите в срока по ал. 1, заявлението не се разглежда и процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД "ГВА".

Чл. 99. Заявленията се разглеждат в срок до 30 работни дни, съответно удължен със срока за отстраняване на нередовностите по чл. 98, ал. 1.

Чл. 100. До изтичане на срока по чл. 99 комисията приключва работата си с доклад до главния директор на ГД "ГВА", в който се предлага да се извърши или да се откаже регистрация.

Чл. 101. (1) В срок до 10 работни дни след представяне на доклада на комисията или след изтичане на срока по чл. 99 главният директор на ГД "ГВА":

1. одобрява извършването на регистрацията, когато са изпълнени изискванията за регистриране;

2. отказва мотивирано регистрацията, когато не са изпълнени изискванията за регистрация.

(2) Регистрирането на летище за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище, се отразява в регистър съгласно приложение № 8.

(3) Заявителят се уведомява писмено за извършената регистрация и регистрационния номер в регистъра по приложение № 8.

Чл. 102. (1) Главният директор на ГД "ГВА" мотивирано отказва регистрацията на летище за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище, когато:

1. комисията по чл. 96, ал. 3 установи несъответствия в подадените документи с изискванията на тази наредба, които не са отстранени от кандидата;

2. съдържанието на ръководството за управление и експлоатация на летището не съответства на изискванията на тази наредба.

(2) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел II

Изменения в регистрацията, временно спиране на правата или дерегистрация

Чл. 103. (1) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед временно спира регистрацията:

1. в случаите по чл. 11, ал. 2, т. 2 до отстраняване на нарушението или несъответствието с условията за регистрация и изпълнението на задължителните предписания, ако извършването на дейността ще застраши сигурността и безопасността на въздухоплаването и ще създаде опасност от настъпване на вреди или застрашаване на живота или здравето на хората;

2. при подадено писмено искане на оператора, но за срок не по-дълъг от 12 месеца.

(2) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед прекратява регистрацията при наличие на едно от следните обстоятелства:

1. собственикът или ползвателят писмено подаде заявление в срок до 60 календарни дни преди прекратяване на експлоатацията на летището;

2. при прехвърляне на правото на собственост или ползването на трето лице;

3. собственикът или ползвателят е обявен в несъстоятелност или ликвидация;

4. летището не отговаря на изискванията, посочени в чл. 17;

5. задължителните предписания, дадени от инспекторите по въздухоплаване, не бъдат изпълнени в указания срок, който, независимо от продължаването му, не може да бъде повече от една година.

(3) Спрените права по регистрация или издадено удостоверение за експлоатационна годност на летище се възстановяват със заповед на главния директор на ГД "ГВА" след представяне на доказателства, че предписанията са изпълнени, летището отговаря на изискванията, посочени в чл. 17, и това е констатирано в доклада от проверката по чл. 11, ал. 4.

Чл. 104. През периода на временното спиране на регистрацията на летището не могат да излитат и кацат въздухоплавателни средства.

Чл. 105. Временното спиране на регистрацията на летището или дерегистрацията подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 106. (1) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице променя регистрацията, когато:

1. настъпи промяна в ползването и/или управлението на летището;

2. настъпи промяна в техническите характеристики на летището, посочени в регистрацията;

3. собственикът или ползвателят на летището писмено е заявил изменения в техническата документация и условията, при които е издадено.

(2) Собственикът или ползвателят на летището писмено уведомява ГД "ГВА" за всяка промяна в ползването и/или управлението на летището, както и в техническите характеристики на летището, посочени в регистрацията, в срок от пет работни дни от датата на промяната.

(3) Промените в технически и експлоатационни характеристики на летището се отразяват в ръководството за управление и експлоатация и акта за техническите и експлоатационните характеристики на летището само с одобрение на ГД "ГВА"."

§ 50. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

1. (В сила от 24.02.2022 г.) В § 1:

а) в т. 5 думите "(летателна площадка)" и думите "и се съгласува с ДП "РВД" се заличават;

б) в т. 6 думите "или летателната площадка" се заличават.

2. Създава се § 1б:

"§ 1б. Собствениците/операторите на летищата, които изготвят аеронавигационни данни и аеронавигационна информация, отговарят на изискванията, посочени в ATM/ANS.OR.A.085 и ATM/ANS.OR.A.090 от приложение № 3 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/469 на Комисията от 14 февруари 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 923/2012, Регламент (ЕС) № 139/2014 и Регламент (ЕС) 2017/373 по отношение на изискванията за управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване, проектирането на структурите на въздушното пространство и качеството на данните, безопасността на пистите за излитане и кацане и за отмяна на Регламент (ЕС) № 73/2010."

§ 51. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 7:

"§ 7. Главният директор на ГД "ГВА" дава указания по прилагането на тази наредба."

§ 52. (В сила от 24.02.2022 г.) В приложение № 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1.1 се изменя така:

"1.1. представителство и услуги по връзка с местните власти или който и да е друг орган, плащания в полза на ползвателите на летището и предоставяне на място за офиси за неговите представители;".

2. Точка 1.3 се изменя така:

"1.3. работа със, съхраняване и администриране на самолетни контейнери и палети;".

3. Точка 2 се изменя така:

"2. Обслужване на пътниците включва: оказване на всякакво съдействие на пристигащите, заминаващите, трансферните и транзитните пътници, включително проверка на билети и пътнически документи, регистрация на багажа и доставянето му до зоната за сортиране."

§ 53. (В сила от 24.02.2022 г.) Приложение № 2 се изменя така:

"Приложение № 2 към чл. 6

Видове летища

(съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗГВ)

I. Летища, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139:

- издава им се единен сертификат за летище и летищен оператор по реда на глава седма;

- издава им се единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници по реда на глава девета;

- подават декларация за доставчик на обслужване по управление на перона по реда на глава осма.

II. Летища извън обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139:

1. Летища по чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗГВ:

- издава им се удостоверение за експлоатационна годност по реда на глава втора;

- издава им се лиценз за летищен оператор по реда на глава четвърта и глава пета.

2. Летища по чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗГВ:

- издава им се удостоверение за експлоатационна годност по реда на глава втора.

3. Летища по чл. 43, ал. 2, т. 4 от ЗГВ:

- извършва им се регистрация по реда на глава десета."

§ 54. (В сила от 24.02.2022 г.) В приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1.3 думите "(летателна площадка)" се заличават.

2. В т. 1.4 думата "излагат" се заменя с "описват".

3. Точка 1.5 се изменя така:

"1.5. Налична система и/или процедури за предаване на аеронавигационни данни до определения доставчик на аеронавигационна информация."

4. Точка 2.4 се отменя.

5. В т. 3.2 се създава буква "с":

"с) информация за възможностите за преместване на въздухоплавателно средство, загубило способността да се придвижва самостоятелно: контакти на летищен координатор, включително най-голямото въздухоплавателно средство, за което е налично оборудване за преместване."

6. В т. 4.3 думите "Наредба № 3 от 1996 г. за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в гражданските летища" се заменят с думите "Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища".

7. В т. 4.4, буква "б" думите "управление на въздушното движение" се заменят с "ОВД".

8. В т. 4.8, буква "б" думите "управление на ВД" се заменят с "ОВД".

9. В т. 4.10 думите "контролираната зона" се заменят с "работната площ".

10. В т. 4.12 се правят следните изменения:

а) в основния текст думата "контрол" се заменя с "оценка и контрол";

б) в буква "в" думата "контрол" се заменя с "оценка и контрол".

11. В т. 4.17, буква "д" думата "летището" се заменя с "работната площ".

12. В т. 5.2, буква "д" абревиатурата "СОБ" се заменя със "СУБ".

13. В т. 6.6 думите "Наредба № 2320 от 13.01.2006 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване (ДВ, бр. 14 от 2006 г.)" се заменят с "Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, Националната програма за обучение и сертифициране в гражданското въздухоплаване и Националната програма за контрол на качеството в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване".

14. В т. 8.5, буква "а" думите "(за летища за обслужване на полети за авиационни услуги, технологични летища и летателни площадки - от собственика);" се заличават.

§ 55. (В сила от 24.02.2022 г.) В приложение № 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието на приложението се изменя така:

"Приложение № 4 към чл. 96, ал. 2, т. 3

Ръководство за управление и експлоатация на летище за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище".

2. В т. 1.3 думите "издаването на удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка" се заменят с "регистрацията на летището".

3. В т. 1.4 думите "летателната площадка" се заменят с "летището".

4. В т. 2 навсякъде думите "летателна площадка" се заменят с "летище".

5. В т. 2.1 думите "летателната площадка" се заменят с "летището".

6. В т. 2.3 думите "летателната площадка" се заменят с "летището".

7. В т. 2.3.1 думите "летателната площадка" се заменят с "летището".

8. В т. 2.3.3 думите "минимум 2 км около контролната точка на летателната площадка" се заменят с "в границите на летищната територия".

9. В т. 2.4 думата "площадката" се заменя с "летището".

10. В т. 2.6, 2.7 и 2.8 думите "летателната площадка" се заменят с "летището".

11. Точка 2.9 и т. 2.9.1 - 2.9.9 се заличават.

12. В т. 3 думите "службата за аеронавигационна информация" се заменят с "доставчика на АИО".

13. Навсякъде в т. 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1 и 4.2 думите "летателната площадка" се заменят с "летището".

§ 56. (В сила от 24.02.2022 г.) В приложение № 5, част II "Друга информация", т. 10 абревиатурата "РВД" се заменя с "ОВД".

§ 57. (В сила от 24.02.2022 г.) В приложение № 6 се правят следните изменения:

1. Заглавието на приложението се изменя така:

"Приложение № 6 към чл. 96, ал. 2, т. 4

Акт за основните характеристики и техническо състояние на летище за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетно летище".

2. В т. 2, 3, 5 и 7 думите "летателната площадка" се заменят с "летището".

3. В т. 8 думите "и летателни площадки" се заличават.

§ 58. (В сила от 24.02.2022 г.) В приложение № 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3:

а) след думата "летище" се поставя многоточие;

б) думите "летище за обществено ползване на международни и вътрешни превози на пътници и товари" се заменят с:

"

0 летище за обществено ползване - за обслужване на международни и вътрешни превози, за обслужване на търговски операции с въздухоплавателно средство и други услуги, срещу заплащане ползване на международни и вътрешни превози на пътници и товари;

0 международно летище за обслужване на авиация с общо предназначение;

0 летище за обслужване на авиация с общо предназначение срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане.

"

2. В т. 4 думите "като всяка година след инспекционна проверка Гражданската въздухоплавателна администрация удостоверява с печат заверката за съответната година" се заменят с "и е безсрочно, освен ако не бъде върнато или отнето".

§ 59. (В сила от 24.02.2022 г.) Приложение № 8 се изменя така:

"Приложение № 8 към чл. 101, ал. 2


Регистър на регистрирани летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетни летища

 

Наименование

Собственик/ползвател

Местоположение/ Географски

координати

 

Дата на

регистрация

 

Дата на прекратяване на регистрацията/причини за прекратяването

".


§ 60. (В сила от 24.02.2022 г.) Приложение № 9 се отменя.

§ 61. (В сила от 24.02.2022 г.) Приложение № 10 се отменя.

§ 62. (В сила от 24.02.2022 г.) В приложение № 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите "летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване" и запетаята след тях се заличават.

2. Създава се изречение второ: "Настоящият лиценз е безсрочен, освен ако не бъде върнат или отнет."

3. Думите "дати на годишни заверки: ............................" се заличават.

§ 63. (В сила от 24.02.2022 г.) Приложение № 12 се изменя така:

1. Думите "към чл. 41, т. 3" се заменят с "към чл. 44, ал. 1, т. 4".

2. В т. 4 думите "помещение, оборудвано и безопасно за радиоактивни товари" и запетаята след тях се заличават.

3. В т. 5 думите "автомобил за обслужване на инвалиди" и точката и запетая след тях се заличават.

§ 64. (В сила от 24.02.2022 г.) В приложение № 13 думите "към чл. 42, ал. 3" се заменят с "към чл. 41, ал. 1, т. 4".

§ 65. (В сила от 24.02.2022 г.) В приложение № 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите "летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване" се заличават.

2. След т. 11 се добавя "Настоящият лиценз е безсрочен, освен ако не бъде върнат или отнет."

3. Думите "Дати на годишни заверки: ........................." се заличават.

§ 66. (В сила от 24.02.2022 г.) Създава се приложение № 15:

"Приложение № 15 към чл. 74, ал. 1 и чл. 90, ал. 1, т. 5


Ръководство за управление и експлоатация на летище за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139


Обхват и съдържание

Раздел А. Ръководство за експлоатация на летището съгласно Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 година за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата

Обхватът и съдържанието на раздел А следва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 година за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата, Подчаст Е - Ръководство за експлоатация на летището и документация (ADR.OR.E) и приемливите начини за съответствие и указания на ЕАСА в AMC1 ADR.OR.E.005, GM1 ADR.OR.E.005, AMC2 ADR.OR.E.005(i)(2), AMC3 ADR.OR.E.005, GM2 ADR.OR.E.005 и GM1 ADR.OR.E.005(j).

Раздел Б. Ръководство за управление и експлоатация на летищни съоръжения за обслужване на пътници

Част I. Обща информация

1.1. Съдържание на ръководството.

1.2. Предназначение и обхват на ръководството.

1.3. Правни основания, свързани с ръководството и издаването на единен сертификат за оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 2018/1139.

1.4. Условия за използване на летището, вкл. за летища за обществено ползване, изрично заявление, че през периода, когато летището е открито за излитане и кацане, летището е достъпно за всички потребители. За летище, което не е за обществено ползване, се посочват правата за достъп, като по отношение на полети за търсене и спасяване, аварийно кацане, полети на държавни въздухоплавателни средства (полиция и митница) достъпът не може да бъде ограничен.

Част II. Данни за разположението на летищните съоръжения за обслужване на пътници

2.1. Мащабна ситуация на летището на база геодезическо заснемане с посочване на летищните съоръжения за обслужване на пътници, основните сгради и съоръжения, както и подземни комуникации (при наличие на данни).

2.2. Обзорна ситуация на прилетищната територия в мащаб 1:25 000 или 1:50 000 с отбелязан достъп до летището с други видове транспорт от близките селища, както и разполагането на всички летищни средства и оборудване, намиращи се извън границите на летището.

2.3. Данни за собствеността на летището и кадастрална карта, одобрена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Част III. Описание на експлоатационните процедури на летището и мерките по осигуряване на безопасността

3.1. Представяне на информация за летището:

а) ред за уведомяване на ГД "ГВА" за всяко изменение в информацията за летището, регистрация на уведомленията за измененията в работно и неработно време на летището;

б) имена на лицата, отговарящи за уведомяването за измененията, номера на телефони за връзка с тези лица в работно и извънработно време на летището.

3.2. Процедури и инструкции:

а) план за действие при инцидент с опасни товари с описание на съоръженията, оборудването, екипировката, персонала и процедурите по оповестяване и провеждане на действия при инцидент с опасни товари;

б) план за действие в случай на незаконна намеса в дейността на гражданската авиация с описание на оборудването, екипировката, персонала и процедурите по оповестяване и провеждане на действията;

в) план за действие при голяма производствена авария в терминалите и в района на аерогарата, включително при залпово замърсяване на околната среда, с описание на съоръженията, оборудването, екипировката, персонала и процедурите по оповестяване и провеждане на действията;

г) заповед за определяне на ръководителя, отговорен за провеждане на място на всички операции при възникване на извънредна обстановка;

д) заповед за определяне на комитета по извънредните ситуации на летището;

е) процедури и ред за използване на резервните източници за електрозахранване (ако има такива) и сведения за всички други методи за отстраняване на частични или общи откази на системата;

ж) процедури и план за действие по осигуряване на непрекъснато електроснабдяване на летището по време на функционирането му;

з) процедури за защита от електронни смущения.

Част IV. Опазване на околната среда

4.1. LEQ (A) [dB], NEF и LAMAX [dB] контури на авиационния шум, създаван при функционирането на летището за типови ден и нощ, през зимата и лятото, нанесени върху карта на района около летището;

4.2. доклад за оценка на въздействието върху околната среда на летището с решение на компетентния орган по доклада за ОВОС (когато има такъв);

4.3. хигиенно-защитна зона на летището;

4.4. план за собствен мониторинг;

4.5. процедури за ограничаване на вредното влияние върху околната среда на дейностите, свързани с поддържане и използване на летището.

Част V. Администрация и система за осигуряване безопасността на перона

5.1. Сведения за летищната администрация:

5.1.1. летищният оператор осигурява изпълненията на задълженията на летищна администрация съгласно чл. 48а, ал. 3 при условията на ал. 4 ЗГВ, за което създава и организира следните служби:

а) управление и поддържане на терминали и терминални съоръжения;

б) поддръжка на автомобили и снегопочистваща техника;

в) служба за авиационна сигурност;

г) енерго-механична служба:

- електро;

- отопление, вентилация и охлаждане;

- водопровод и канализация;

д) служба по опазване на околната среда:

- шум и шумови зони;

- замърсяване на въздух, вода и почви;

- приаеродромни територии;

5.1.2. структура и схема на длъжностните лица и отговорностите им по т. 5.1.1;

5.1.3. имена, длъжност и телефонни номера на лицата, ръководещи службите по т. 5.1.1.

Част VI. Условия, свързани с обслужване на пътници, товародатели, клиенти

6.1. Графична и мащабна скица на пътническия (пътническите) терминали със схема на различните етажи, зони за обслужване на пътниците и багажите и указана схема на движението на пътникопотока.

6.2. Графична мащабна скица на карго-терминала с указване на различните зони на обслужване и движението на товаропотока.

6.3. Процедури на взаимодействие със службите по осигуряване на гранично-пропускателния режим (ГКПП), ветеринарно-защитния и санитарния режим; митническия режим; охраната; пощите и съобщенията.

6.4. Процедури на взаимодействие с оператори по наземното обслужване, получили достъп до пазара на наземното обслужване или за самообслужване на територията на летището.

6.5. Процедури на взаимодействие с пътници, товародатели и клиенти, използващи летището.

6.6. Процедури и планове, свързани с изискванията на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване.

6.7. Процедури на взаимодействие с местните власти.

6.8. Схема на службите и отговорните длъжностни лица, свързани с обслужване на пътници, товародатели, клиенти, както и по постигане на сигурността и взаимодействието с местните власти.

6.9. Процедури за обслужване на пътници с ограничена подвижност.

Част VII. Техническа експлоатация на летищната техника, съоръжения и оборудване

7.1. Списък на съоръженията и оборудването, свързано с осигуряване функционирането на терминалите.

7.2. Описание на системата за техническо обслужване и ремонт на специализираната техника, вкл. експлоатационни и технологични изисквания на производителя, организация на планово-предпазната система за обслужване, организация на доставките и ремонта и организация за следене наработката на специализираната техника и записите, свързани с техническото обслужване и ремонта.

7.3. Описание на системата за техническо обслужване и ремонт на стационарните съоръжения и оборудване, вкл. експлоатационни и технологични изисквания на производителя, организация на планово-предпазната система за обслужване, организация на доставките и ремонта и организация за следене наработката на специализираната техника и записите, свързани с техническото обслужване и ремонта.

7.4. Процедури и технологии по техническо обслужване на специализираната техника.

7.5. Процедури и технологии по техническо обслужване на стационарните съоръжения и оборудване.

7.6. Отговорни длъжностни лица по техническото обслужване и ремонта на специализираната техника, стационарни съоръжения и оборудване.

Част VIII. Актове и предписания от експлоатационни инспекции

8.1. Актове от сертификационни и експлоатационни инспекции.

8.2. Актове за удостоверяване на годността на оборудването, съоръженията, инсталациите, системите.

8.3. Протоколи за съответствие на стандартите, изискванията или нормативната уредба на параметрите на техническото състояние или организационно-техническото осигуряване, свързани със спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в гражданската авиация.

Част IX. Оформяне и поддържане на ръководството за управление и експлоатация на летище

9.1. Ръководството за управление и експлоатация на летище:

а) се утвърждава от ГД "ГВА" и се съхранява от летищната администрация/летищния оператор (за летища за обслужване на полети за авиационни услуги и технологични летища - от собственика);

б) се подготвя във форма, удобна за изменение;

в) трябва да има дата на начално одобрение или дата на одобрението на последната корекция на всяка страница или точка от ръководството, както и да включва списък за проверка на страниците.

9.2. Летищната администрация/летищният оператор (съответно собственикът) предоставя на отговорните длъжностни лица и персонала необходимите части от ръководството, съответстващи на изпълняваните функции.

9.3. По един пълен и актуален екземпляр от ръководството за управление и експлоатация на летището се предоставя на ГД "ГВА", както и на инспекторите при провеждане на инспекция на летището.

Част X. Приложения, процедури и инструкции

10.1. Инструкция за действие при приемане и регистрация на пътници и екипаж от ВС, претърпяло бедствие на територията на летището.

10.2. План за действия при инцидент с опасни товари на територията на летището.

10.3. План за действия при криза, предизвикана от акт на незаконна намеса на територията на летището.

10.4. План за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи при стихийни бедствия, аварии и катастрофи на територията на летището.

10.5. План за евакуация на пътнически терминали.

10.6. План за действие при залпови замърсявания на околната среда.

10.7. Процедура за ликвидиране на последствията от разлив на гориво или други петролни продукти на територията на летището.

10.8. Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при технологични аварии и бедствия в отдел ГСМ.

10.9. Процедура за безопасност при наземно обслужване в неблагоприятни атмосферни условия.

10.10. Приложения по опазване на околната среда.

10.11. Процедура за превоз на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия през летището.

10.12. Процедура за действия при отложени, неосъществени полети.

10.13. Процедура на взаимодействие с оператори по наземно обслужване, получили достъп до пазара на наземното обслужване, или за самообслужване на територията на летището.

10.14. Вътрешни правила за обработка на постъпили жалби, сигнали и коментари от граждани.

10.15. Инструкция за осигуряване на пожарна безопасност.

10.16. План за действие при пожар.

10.17. План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти, строителни и монтажни работи.

10.18. Инструкция за проверка на работоспособността и извършване на периодична техническа поддръжка на терминалните съоръжения и багажни системи.


УПРАВИТЕЛ:

Подпис и печат

".

§ 67. (В сила от 24.02.2022 г.) Създава се приложение № 16:

"Приложение № 16 към чл. 92, ал. 5


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ЕДИНЕН СЕРТИФИКАТ

№ ………………

1. Наименование на летището ....................................................................................................

2. Местонахождение ....................................................................................................................

(град, село, област, община)

3. Настоящият сертификат се издава на основание чл. 85 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа по наземно обслужване в летищата в уверение на това, че:

.........................................................................................................................................................

(име на оператора на летищните съоръжения за обслужване на пътници)

е оправомощен да извършва дейност като оператор на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139 в съответствие с изискванията на нормативната уредба в Република България и Ръководството за управление и експлоатация на летищни съоръжения за обслужване на пътници.

Настоящият сертификат се издава при условията и реда на глава девета от Наредба № 20 от 24.11.2006 г. и е безсрочен, освен ако не бъде върнат или отнет.

Приложение: Ръководството за управление и експлоатация на летищни съоръжения за обслужване на пътници.

 

Дата на издаване: .......................................................

Главен директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Подпис и печат

"

§ 68. (В сила от 24.02.2022 г.) Създава се приложение № 17:

"Приложение № 17 към чл. 81, ал. 1


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

на доставчика на услуги за управление на перона съгласно Регламент (ЕС) № 139/2014 за определяне изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕС) № 2018/1139

 

1. Доставчици на услуги за управление на перона:

Име и адрес на лицето: ..................................................................................................................

Име и контакт на отговорния ръководител:................................................................................

2. Дата на стартиране на дейността на оператора: .....................................................................

3. Летище, на което се предоставят услугите за управление на перона: .................................

4. Приложими изисквания, съгласно част - ADR.OPS по отношение на услугите за управление на перона, документирани и отбелязани в ръководството на летището:

Услугите за управление на перона, документирани и отбелязани в ръководството на летището, отговарят на приложимите изисквания съгласно част - ADR.OPS.

5. Алтернативни средства за съответствие с препоръките на AMCs, които те заместват съгласно ADR.OR.A.015(c):

Не са използвани алтернативни средства за съответствие с препоръките на AMCs.

6. Предоставяни услуги от доставчика на услуги за управление на перона:

Услугите се предоставят съгласно съдържанието на съответното ръководство на летището.

7. Служителите на доставчика на услуги за управление на перона:

Служителите на доставчика на услуги за управление на перона са получили необходимото първоначално обучение, а също така преминават и допълнителни обучения с цел повишаване на компетенциите им.

8. Доставчикът на услуги за управление на перона е покрил признат стандарт:

За всякакви промени в дейността, оказващи влияние на информацията в тази декларация, ще бъдат уведомени съответните власти.

Потвърждавам, че информацията в тази декларация е вярна.

Отговорен ръководител:

Подпис

Дата

"

§ 69. (В сила от 24.02.2022 г.) Създава се приложение № 18:

"Приложение № 18 към чл. 41, ал. 1, т. 8


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

на доставчика по наземно обслужване съгласно Регламент (ЕС) № 2018/1139 и Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа по наземно обслужване в летищата

 

1. Доставчик на услуги по наземно обслужване:

Име и адрес на лицето: ...........................................................................................................

Име и контакт на представляващия лицето: ........................................................................

2. Летище, на което се предоставят услугите за наземно обслужване: .............................

3. Предоставяни услуги от доставчика по наземно обслужване: .......................................

4. Изявления:

Изискванията за издаване на лиценз за оператор по наземно обслужване са покрити и доставчикът по наземно обслужване отговаря на условията, посочени в чл. 30, ал. 2, чл. 41 и чл. 42 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата.

Доставчикът на услуги по наземно обслужване декларира, че:

- е способен и разполага с необходимите средства, за да изпълнява задълженията, свързани с предоставяните услуги в съответствие със съществените изисквания, посочени в чл. 33 от Регламент (ЕС) 2018/1139;

- разполага с достатъчен брой персонал, който е обучен и притежава необходимата квалификация, компетентност и стаж изискващи се за извършването на дейността;

- е създал организация и разполага с техника и/или технологии, осигуряващи спазването на действащите стандарти и процедури за сигурност и безопасност на лицата, въздухоплавателните средства, съоръженията и оборудването на съответното летище;

- отговаря на изискванията за финансова стабилност по смисъла на § 3, т. 40 от ЗГВ.

За всякакви промени в дейността, оказващи влияние на информацията в тази декларация, ще бъде уведомена ГД "ГВА".

Доставчикът по наземно обслужване потвърждава, че информацията в тази декларация е вярна.

Отговорен ръководител:

Подпис

Дата

 

"

§ 70. (В сила от 24.02.2022 г.) Създава се приложение № 19:

"Приложение № 19 към чл. 96, ал. 2, т. 1


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

 

1. Кандидат за регистрация:

Име и адрес на лицето: ...........................................................................................................

Име и контакт на представляващия лицето: .........................................................................

2. Наименование на летището: ..............................................................................................

3. Местонахождение: ..............................................................................................................

(град, село, област, община)

4. Географски координати: .....................................................................................................

5. Изявления:

Изискванията за регистрация на:

летище за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане са спазени;

вертолетно летище,

посочени в Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата, са спазени.

Техническите характеристики на летателното поле и съоръженията, ограничаването на препятствията, оборудването, визуалните аеронавигационни средства, летищните служби и техническата инфраструктура отговарят на изискванията, определени в Наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното осигуряване.

За всякакви промени в дейността, оказващи влияние на информацията в тази декларация, ще бъде уведомена ГД "ГВА".

Потвърждавам, че информацията в тази декларация е вярна.

Представляващ лицето:

Подпис

Дата

§ 71. (В сила от 24.02.2022 г.) Създава се приложение № 20:

"Приложение № 20 към чл. 44, ал. 1, т. 11


Списък на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на ВС, товарене и разтоварване на багажи и товари (ССНО)

 

1. Доставчик на услуги по наземно обслужване:

Име и адрес на лицето: ...........................................................................................................

Име и контакт на представляващия лицето: .........................................................................

2. Летище, на което се предоставят услугите за наземно обслужване: .............................

3. Списък на ССНО

 

Наименование на система/съоръжение

Модел

Наименование на производител, държава

Година на производство

Регистрационен/инвентарен №

Платена такса по Тарифа 5 (лв.)

 

 

 

 

 

 

Да/Не

 

Потвърждавам, че информацията в този списък е вярна.

За всякакви промени в настоящия списък ще бъде уведомена ГД "ГВА".

Представляващ лицето: ..........................................................................................................

 

Дата: .......................

Подпис: ..................................

"

Допълнителни разпоредби

§ 72. Навсякъде в наредбата думите "Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и летищното осигуряване (ДВ, бр. 103 и 104 от 2000 г.)" и "Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и летищното осигуряване" се заменят с "Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване".

§ 73. (В сила от 24.02.2022 г.) С наредбата се прилага решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност № 2014/012/R, както и всички решения, които го изменят или допълват.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 74. (В сила от 24.02.2022 г.) В Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища (ДВ, бр. 44 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 1 се изменя така:

"(1) С тази наредба се определят мероприятията в случай на аварийна ситуация на района на летището и околностите му, наричани по-нататък "зона на отговорност", която включва територия:

1. в радиус 5 km от контролната точка на летището за летищата за обществено ползване по чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване;

2. в границите на летищната територия за летищата по чл. 43, ал. 2, т. 2 - 4 от Закона за гражданското въздухоплаване."

2. В чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "б" думите "радиус 5 км от контролната точка на летището" се заменят със "зоната за отговорност на летището по чл. 2, ал. 1".

3. В чл. 6, ал. 2 думите "радиус 5 km от контролната точка на летището" се заменят със "зоната за отговорност на летището по чл. 2, ал. 1".

4. В чл. 10, ал. 1, т. 1, буква "б" думите "радиус 5 км от контролната точка на летището" се заменят със "зоната за отговорност на летището по чл. 2, ал. 1".

5. В чл. 24, ал. 4 думите "не може" се заменят с "може".

6. В чл. 25, ал. 2 думите "не може" се заменят с "може".

§ 75. В срок до 24.02.2022 г. ГД "ГВА" предприема необходимите действия за служебно издаване на единен сертификат по приложение № 16 за оператор на съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139, които имат валидни удостоверения за експлоатационна годност на гражданско летище за обществено ползване и лиценз за летищен оператор.

§ 76. В срок до 24.02.2022 г. ГД "ГВА" предприема необходимите действия за извършване на служебна регистрация, с дата на валидност от 24.02.2022 г., по приложение № 8 на летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетни летища по чл. 43, ал. 2, т. 4 от ЗГВ, които имат валидни удостоверения за експлоатационна годност на летателна площадка и вертолетна площадка.

§ 77. В срок до 24.02.2022 г. операторите по наземно обслужване, които имат валидни удостоверения за експлоатационна годност на системи и съоръжения за наземно обслужване (ССНО), предават в ГД "ГВА" списък на ССНО по следния образец:

"

Списък на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на ВС, товарене и разтоварване на багажи и товари (ССНО)

 

1. Доставчик на услуги по наземно обслужване:

Име и адрес на лицето: ...........................................................................................................

Име и контакт на представляващия лицето: .........................................................................

2. Летище, на което се предоставят услугите за наземно обслужване: .............................

3. Списък на ССНО

Наименование на система/съоръжение

Модел

Наименование на производител, държава

Година на производство

Регистрационен/инвентарен №

Платена такса по Тарифа 5 (лв.)

 

 

 

 

 

 

Да/Не

 

Потвърждавам, че информацията в този списък е вярна.

За всякакви промени в настоящия списък ще бъде уведомена ГД "ГВА".

Представляващ лицето: ..........................................................................................................

 

Дата: .......................

Подпис: ..................................

"

§ 78. Издадените до 23.02.2022 г. удостоверения за експлоатационна годност на гражданско летище за обществено ползване и лиценз за летищен оператор на летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139, удостоверения за експлоатационна годност на летателна площадка, удостоверения за експлоатационна годност на вертолетна площадка и удостоверения за експлоатационна годност на системи и съоръжения за наземно обслужване, са валидни до 24.02.2022 г.

§ 79. В срок до 24.02.2022 г. ГД "ГВА" предприема необходимите действия за служебно издаване на безсрочни, с дата на валидност от 24.02.2022 г., удостоверения за експлоатационна годност на летище по образеца на приложение № 7 и лицензи за летищен оператор по образеца на приложение № 11 за летищата извън обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139, които имат валидни удостоверения за експлоатационна годност на летище и лиценз за летищен оператор.

§ 80. Издадените до 23.02.2022 г. удостоверения за експлоатационна годност на летище и лиценз за летищен оператор, за летищата извън обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139, са валидни до 24.02.2022 г.

§ 81. В срок до 24.02.2022 г. ГД "ГВА" предприема необходимите действия за служебно издаване на безсрочни лицензи за оператор по наземно обслужване по образеца на приложение № 14 на операторите, които имат валидни лицензи за оператори по наземно обслужване.

§ 82. Издадените до 23.02.2022 г. лицензи за оператор по наземно обслужване са валидни до 24.02.2022 г.

§ 83. Наредбата влиза в сила от обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на:

1. разпоредбите на § 1 относно заглавието на наредбата; § 2 относно чл. 1; § 3 относно чл. 2; § 4 относно чл. 3; § 5, т. 2 относно чл. 5, т. 2; § 6 относно чл. 6; § 7 относно чл. 7; § 8, т. 1 относно чл. 8, ал. 1; § 10, т. 1, букви "а" - "в", "д" и "ж" относно чл. 10, ал. 1, т. 2 - 5, 8 и 10; § 11 относно чл. 11; § 12 относно чл. 12; § 13 относно чл. 13; § 14 относно чл. 14; § 15 относно чл. 15; § 16 относно заглавието на глава втора; § 17 относно чл. 16; § 18 относно чл. 17; § 19 относно заглавието на раздел ІІ, глава втора; § 20, т. 1 и 2, букви "а" - "в" относно чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 2 - 4; § 21, т. 2 относно чл. 19, т. 1; § 23, т. 1 относно чл. 22, т. 1; § 24, т. 2 относно чл. 24, ал. 2; § 25, т. 1, букви "а" и "в" и т. 2 относно чл. 25, ал. 1, т. 3 и ал. 2; § 26 относно заглавието на раздел ІІІ от глава втора; § 27, т. 2, буква "б" и т. 3 относно чл. 26, ал. 2, т. 1 и ал. 3; § 28, т. 1 относно чл. 27, ал. 1; § 29 относно чл. 29; § 30 относно глава трета; § 36 относно чл. 41; § 38, т. 1, буква "б" относно чл. 44, ал. 1, т. 8 - 11; § 42 относно чл. 48; § 46 относно глава седма; § 47 относно глава осма; § 48 относно глава девета; § 49 относно глава десета; § 50, т. 1 относно § 1 от допълнителните разпоредби; § 52 относно приложение № 1; § 53 относно приложение № 2; § 54 относно приложение № 3; § 55 относно приложение № 4, § 56 относно приложение № 5, § 57 относно приложение № 6; § 58 относно приложение № 7; § 59 относно приложение № 8; § 60 относно приложение № 9; § 61 относно приложение № 10; § 62 относно приложение № 11; § 63 относно приложение № 12; § 64 относно приложение № 13; § 65 относно приложение № 14; § 66 относно приложение № 15; § 67 относно приложение № 16; § 68 относно приложение № 17; § 69 относно приложение № 18; § 70 относно приложение № 19; § 71 относно приложение № 20; § 73 от допълнителните разпоредби и § 74 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от 24.02.2022 г.;

2. разпоредбите на § 10, т. 2 относно чл. 10, ал. 2 - 4; § 37 относно чл. 43, т. 3; § 38, т. 1, буква "а" относно чл. 44, ал. 1, т. 5 и § 44 относно чл. 53, които влизат в сила от 1.01.2022 г.