Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

 

РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Утвърждава образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. с номера от 86-ПВР/НС до 127-НС включително, приложени към настоящото решение.

Решението се обнародва в "Държавен вестник".Приложения към Решение № 538-ПВР/НС от 16 септември 2021 г., Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. и Решение № 562-ПВР/НС от 20 септември 2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.


(Изм. - ДВ, бр. 90 от 2021 г.)


(Отделени като самостоятелен акт)


Промени настройката на бисквитките