Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 28.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г.)

В сила от 29.09.2021 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В член единствен се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 6:

"6. Ръководителят на Бюрото по защита на застрашени лица."

2. В ал. 2 след думите "по ал. 1" се поставя запетая и се добавя "т. 1 - 5".

Заключителни разпоредби

§ 2. Министърът на правосъдието по предложение на ръководителя на Бюрото по защита на застрашени лица утвърждава щатната структура на Бюрото по защита на застрашени лица в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня, следващ влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.