Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH) (Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5 декември 1985 г. В сил

 

КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH) (Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5 декември 1985 г. В сила за Република България от 6 април 1987 г.)

Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г., изм. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

(Изм. - ДВ, бр. 98 от 2021 г.)


ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Приети с Резолюция MEPC.144(54) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 24 март 2006 г. В сила за Република България от 1 август 2007 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Вместимост на товара и образец на свидетелство за годност)

(Приети с Резолюция MEPC.249(66) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 4 април 2014 г. В сила за Република България от 1 януари 2016 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Образец на Свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние)

(Приети с Резолюция MEPC.303(72) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 13 април 2018 г. В сила за Република България от 1 януари 2020 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Специални, експлоатационни и минимални изисквания)

(Приети с Резолюция MEPC.319(74) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 май 2019 г. В сила за Република България от 1 януари 2021 г.)


(Изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г.)


ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Хармонизирана система за преглед и освидетелстване)

(Приети с Резолюция MERC.41(29) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 16 март 1990 г. В сила за Република България от 3 февруари 2000 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Приети с Резолюция MERC.56(33) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 30 октомври 1992 г. В сила за Република България от 1 юли 1994 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Приети с Резолюция МЕРС.70(38) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 10 юли 1996 г. В сила за Република България от 1 юли 1998 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Приети с Резолюция МЕРС.80(43) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 1 юли 1999 г. В сила за Република България от 1 юли 2002 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Приети с Резолюция MERC.91(45) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5 октомври 2000 г. В сила за Република България от 1 юли 2002 г.)


(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2021 г.)


ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Приет с Резолюция MEPC 33(27) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 март 1989 г. В сила за Република България от 13 октомври 1990 г.)

Комитетът по опазване на морската среда,

Като припомня член 38, от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,

Като отбелязва резолюция MEPC 16(22), с която прие изменения на приложението към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Протокола от 1978 г.), за да станат задължителни разпоредбите на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс IBC) и Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекса BCH) съгласно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г. (MARPOL 73/78),

Като отбелязва също така, че Кодекс BCH беше приет от Асамблеята с резолюция А.212 (VII) и впоследствие включи десет набора от изменения, приети от Комитета по морска безопасност,

Като взе предвид предложения текст на Кодекс BCH, който включва изменения от гледна точка на замърсяването на морето, разработен от Комитета в изпълнение на резолюция 15 на Международната конференция за замърсяването на морската среда от 1973 г.,

1. Приема Кодекс BCH, чийто текст е представен в приложението към настоящата резолюция, за целите на Анекс II към MARPOL 73/78;

2. Отправя искане към генералния секретар да предаде копие от настоящата резолюция заедно с текста на Кодекс BCH на всички членове на Организацията и на всички страни по MARPOL 73/78, които не са членове на Организацията.


ПРИЛОЖЕНИЕ


Кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)


(Отделен като самостоятелен акт)


Промени настройката на бисквитките