Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 26.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В сила от 26.10.2021 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 5 288 076 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2021 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми за развитие на образованието:

1. Национални програми, одобрени с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието:

а) "Ученически олимпиади и състезания", модул Б "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" - 1 198 015 лв.;

б) "Заедно в грижата за всеки ученик" - 189 708 лв. по модул 1 "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта", 23 432 лв. по модул 2 "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина" и 94 293 лв. по модул 3 "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап";

в) "Заедно за всяко дете", модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст" - 86 570 лв.

2. Национални програми, одобрени с Решение № 257 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието:

а) "Без свободен час" - 2 484 799 лв. по модул 1 "Без свободен час в училище", 167 200 лв. по модул 2 "Без свободен час в детската градина" и 847 320 лв. по модул 3 "Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда";

б) "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия", модул А - 196 739 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Чл. 2. Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, т. 3 от Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието и т. 3 от Решение № 257 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1


Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

Община

Област

НП "Ученически олимпиади и състезания"

 

 

 

 

(в лв.)

НП "Заедно в грижата за всеки ученик"

НП "Заедно за всяко дете"

 

 

 

(в лв.)

НП "Без свободен час"

НП "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия"

 

(в лв.)

Общо

 

 

 

 

 

 

(в лв.)

Модул 1

 

 

 

 

(в лв.)

Модул 2

 

 

 

 

(в лв.)

Модул 3

 

 

 

 

 

(в лв.)

Модул 1

 

 

 

 

 

 (в лв.)

Модул 2

 

 

 

 

 

 (в лв.)

Модул 3

 

 

 

 

 

 (в лв.)

Банско

Благоевград

 

1 104

 

 

 

1 730

1 438

4 853

 

9 125

Благоевград

Благоевград

38 350

2 257

 

1 328

 

30 900

2 101

22 902

6 000

103 838

Гоце Делчев

Благоевград

6 500

14 072

 

 

 

12 209

 

6 950

3 000

42 731

Гърмен

Благоевград

 

 

 

 

 

721

 

 

 

721

Петрич

Благоевград

 

1 380

 

 

 

10 480

 

8 806

3 000

23 666

Разлог

Благоевград

1 300

 

 

 

 

1 008

 

4 778

 

7 086

Сандански

Благоевград

1 300

 

 

 

 

16 238

 

3 873

 

21 411

Сатовча

Благоевград

 

 

 

 

 

441

 

1 546

 

1 987

Симитли

Благоевград

 

1 608

 

 

 

7 865

 

 

 

9 473

Струмяни

Благоевград

 

 

 

 

 

3 963

 

 

 

3 963

Хаджидимово

Благоевград

 

 

 

 

 

4 082

 

2 439

 

6 521

Якоруда

Благоевград

 

 

 

 

 

599

 

 

 

599

Айтос

Бургас

 

 

 

 

 

4 129

 

1 856

2 999

8 984

Бургас

Бургас

85 800

5 136

2 752

4 460

 

91 004

15 131

57 396

2 840

264 519

Камено

Бургас

 

 

 

 

 

1 782

 

 

 

1 782

Карнобат

Бургас

1 300

 

 

 

 

1 092

 

2 844

1 870

7 106

Несебър

Бургас

5 525

 

 

 

 

 

 

2 127

 

7 652

Поморие

Бургас

 

 

 

 

 

10 634

 

2 814

 

13 448

Приморско

Бургас

650

 

 

 

 

 

 

 

 

650

Руен

Бургас

 

1 447

 

1 524

2 300

2 898

 

1 168

2 999

12 336

Созопол

Бургас

 

215

 

 

 

1 268

 

2 839

 

4 322

Аксаково

Варна

 

 

 

 

 

14 183

 

 

 

14 183

Белослав

Варна

 

 

 

 

 

5 986

 

 

1 687

7 673

Бяла

Варна

 

 

 

 

 

 

 

1 290

 

1 290

Варна

Варна

101 400

1 766

 

1 140

2 310

154 971

49 385

48 100

3 000

362 072

Вълчи дол

Варна

 

 

 

 

 

2 205

 

1 075

 

3 280

Девня

Варна

 

 

 

 

 

 

 

2 409

 

2 409

Долни чифлик

Варна

 

 

 

 

2 500

4 484

 

 

 

6 984

Дългопол

Варна

 

1 224

 

 

 

8 390

 

5 803

 

15 417

Провадия

Варна

 

 

 

 

2 500

8 958

 

4 473

 

15 931

Суворово

Варна

 

 

 

 

 

4 047

 

 

 

4 047

Велико Търново

Велико Търново

31 850

2 364

 

2 480

 

40 626

 

13 941

 

91 261

Горна Оряховица

Велико Търново

 

2 976

 

380

 

18 742

504

630

 

23 232

Елена

Велико Търново

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

3 000

Златарица

Велико Търново

 

1 692

260

1 240

 

2 034

 

 

2 930

8 156

Лясковец

Велико Търново

 

672

 

 

 

5 576

 

1 491

 

7 739

Павликени

Велико Търново

 

1 800

780

1 140

 

10 829

 

1 416

 

15 965

Полски Тръмбеш

Велико Търново

 

 

 

 

 

3 755

 

705

 

4 460

Свищов

Велико Търново

650

1 872

 

 

5 000

18 843

 

3 341

 

29 706

Стражица

Велико Търново

 

 

 

 

 

5 299

 

3 224

 

8 523

Сухиндол

Велико Търново

 

 

 

 

 

1 241

 

 

 

1 241

Брегово

Видин

1 300

 

 

 

 

1 478

 

 

 

2 778

Видин

Видин

14 300

1 174

 

2 620

 

13 034

 

8 225

2 975

42 328

Димово

Видин

 

216

 

380

 

 

 

 

 

596

Кула

Видин

 

 

 

 

 

3 522

 

 

 

3 522

Ново село

Видин

 

 

 

 

 

 

 

 

2 505

2 505

Борован

Враца

 

 

 

 

 

2 584

 

 

 

2 584

Бяла Слатина

Враца

650

 

 

620

 

8 756

 

 

 

10 026

Враца

Враца

31 850

804

260

620

4 300

26 240

210

17 706

11 242

93 232

Козлодуй

Враца

 

3 100

 

832

 

7 687

 

 

2 342

13 961

Мездра

Враца

 

300

 

 

 

11 062

 

2 970

 

14 332

Мизия

Враца

 

720

 

3 100

 

2 794

 

873

 

7 487

Оряхово

Враца

 

2 160

260

356

2 420

6 122

 

300

 

11 618

Роман

Враца

 

 

 

 

 

1 604

 

303

 

1 907

Габрово

Габрово

26 000

 

260

1 240

4 100

3 014

9 999

4 599

 

49 212

Дряново

Габрово

 

 

 

 

 

 

1 132

 

 

1 132

Севлиево

Габрово

650

1 608

 

620

 

10 424

 

4 449

 

17 751

Трявна

Габрово

1 950

 

 

 

 

797

1 845

890

 

5 482

Балчик

Добрич

650

 

 

 

2 500

 

 

 

 

3 150

Генерал Тошево

Добрич

2 600

2 292

 

2 664

 

5 571

294

2 520

3 000

18 941

Добрич

Добрич

25 350

7 589

 

1 812

2 500

33 628

14 538

22 396

2 895

110 708

Добричка

Добрич

 

 

 

1 240

 

 

 

 

 

1 240

Каварна

Добрич

 

 

 

 

 

5 250

 

 

2 996

8 246

Крушари

Добрич

 

 

 

 

2 500

 

 

 

 

2 500

Тервел

Добрич

 

 

 

 

 

2 793

 

 

 

2 793

Шабла

Добрич

 

 

 

 

 

893

 

 

 

893

Кирково

Кърджали

 

 

 

 

 

2 468

 

 

 

2 468

Крумовград

Кърджали

3 250

2 604

 

1 192

 

8 892

 

 

3 000

18 938

Кърджали

Кърджали

14 950

 

 

 

7 300

37 435

 

10 316

3 000

73 001

Момчилград

Кърджали

1 950

 

 

 

 

2 226

 

 

 

4 176

Черноочене

Кърджали

650

 

 

 

 

 

 

 

 

650

Бобов дол

Кюстендил

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

3 000

Дупница

Кюстендил

3 250

372

 

 

 

20 126

1 260

5 680

2 860

33 548

Кюстендил

Кюстендил

6 500

2 448

 

 

 

30 202

9 064

12 596

2 993

63 803

Невестино

Кюстендил

 

 

 

 

 

998

 

573

 

1 571

Ловеч

Ловеч

9 100

348

260

820

 

10 164

1 637

1 049

 

23 378

Луковит

Ловеч

 

 

 

 

 

819

 

 

 

819

Тетевен

Ловеч

 

 

 

 

 

830

567

592

 

1 989

Троян

Ловеч

 

2 724

188

 

 

6 268

 

5 046

 

14 226

Ябланица

Ловеч

 

1 020

 

 

 

 

 

 

 

1 020

Берковица

Монтана

 

 

 

 

 

5 083

 

1 304

 

6 387

Вълчедръм

Монтана

 

 

 

 

2 250

 

 

 

 

2 250

Вършец

Монтана

 

1 836

780

332

 

3 951

 

 

2 993

9 892

Лом

Монтана

 

 

 

 

 

6 550

 

 

2 951

9 501

Медковец

Монтана

 

300

260

 

 

 

 

 

 

560

Монтана

Монтана

9 100

 

780

2 404

 

16 498

 

4 114

 

32 896

Батак

Пазарджик

 

 

 

 

 

 

1 168

 

 

1 168

Белово

Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

 

2 700

2 700

Велинград

Пазарджик

650

 

 

1 240

 

7 643

 

6 966

 

16 499

Пазарджик

Пазарджик

17 550

6 822

1 180

1 856

 

38 856

1 890

18 610

3 000

89 764

Панагюрище

Пазарджик

1 300

 

 

2 480

 

12 376

 

930

 

17 086

Пещера

Пазарджик

 

 

 

 

 

4 032

419

3 167

 

7 618

Ракитово

Пазарджик

 

 

 

 

2 500

 

 

 

 

2 500

Септември

Пазарджик

 

2 916

780

596

 

3 013

 

1 243

 

8 548

Стрелча

Пазарджик

 

 

 

 

 

441

 

 

3 000

3 441

Сърница

Пазарджик

 

 

 

 

 

2 552

 

4 370

 

6 922

Брезник

Перник

 

 

 

 

 

3 875

 

 

 

3 875

Перник

Перник

7 800

2 628

 

500

 

37 348

126

9 224

 

57 626

Радомир

Перник

 

 

 

 

 

6 584

 

 

 

6 584

Белене

Плевен

 

 

260

380

 

4 265

 

2 904

 

7 809

Гулянци

Плевен

 

 

 

620

 

6 614

 

179

 

7 413

Долни Дъбник

Плевен

 

 

 

 

 

2 364

 

475

2 753

5 592

Левски

Плевен

 

 

 

 

 

5 408

 

4 319

 

9 727

Плевен

Плевен

32 500

7 068

420

2 192

1 800

48 993

6 069

19 905

5 965

124 912

Червен бряг

Плевен

 

 

 

620

6 350

4 348

753

2 431

 

14 502

Кнежа

Плевен

 

359

 

500

2 500

4 601

 

1 617

2 214

11 791

Асеновград

Пловдив

1 300

 

 

 

 

16 303

 

2 820

 

20 423

Брезово

Пловдив

 

 

 

 

 

2 415

 

 

 

2 415

Калояново

Пловдив

 

418

 

 

 

2 920

 

253

 

3 591

Карлово

Пловдив

 

 

 

 

2 500

30 867

 

4 912

2 790

41 069

Кричим

Пловдив

 

 

 

 

 

5 009

 

3 188

 

8 197

"Марица"

Пловдив

 

264

 

 

 

8 215

 

753

 

9 232

Пловдив

Пловдив

101 465

1 572

152

4 906

900

195 742

 

46 511

5 995

357 243

Първомай

Пловдив

 

4 666

 

780

 

15 250

 

6 338

 

27 034

Раковски

Пловдив

 

11 484

 

 

 

13 220

 

4 576

 

29 280

"Родопи"

Пловдив

 

 

 

 

 

7 801

 

 

 

7 801

Садово

Пловдив

 

 

 

 

 

6 926

 

 

 

6 926

Съединение

Пловдив

 

 

 

 

 

2 730

 

 

 

2 730

Хисаря

Пловдив

 

 

 

 

 

3 331

 

1 825

 

5 156

Сопот

Пловдив

 

 

 

 

 

9 534

 

 

 

9 534

Кубрат

Разград

 

 

 

 

 

4 998

 

 

 

4 998

Лозница

Разград

650

 

 

 

 

1 681

 

 

 

2 331

Разград

Разград

9 750

 

260

620

2 250

15 508

 

 

 

28 388

Самуил

Разград

 

1 332

 

 

 

 

 

 

 

1 332

Цар Калоян

Разград

 

681

 

164

 

 

 

 

2 986

3 831

Ветово

Русе

 

 

 

 

 

5 178

 

 

 

5 178

Русе

Русе

39 000

8 220

520

5 344

2 500

89 960

12 943

19 873

7 999

186 359

Сливо поле

Русе

 

 

 

 

 

325

 

 

 

325

Дулово

Силистра

650

340

 

620

 

4 652

 

1 007

 

7 269

Кайнарджа

Силистра

 

 

 

 

 

 

 

 

2 898

2 898

Силистра

Силистра

13 650

1 128

3 900

1 240

 

21 995

 

1 710

 

43 623

Ситово

Силистра

 

 

 

 

 

2 409

 

153

2 820

5 382

Тутракан

Силистра

650

 

 

 

990

3 014

 

 

 

4 654

Котел

Сливен

 

 

 

 

 

3 511

 

 

 

3 511

Нова Загора

Сливен

 

1 092

 

 

 

11 444

 

5 465

3 000

21 001

Сливен

Сливен

27 950

6 840

260

2 480

 

53 718

 

16 409

5 408

113 065

Твърдица

Сливен

 

 

 

 

 

3 113

1 071

 

 

4 184

Девин

Смолян

 

 

 

 

 

8 470

1 197

1 371

2 710

13 748

Златоград

Смолян

650

 

520

492

 

3 191

189

4 626

 

9 668

Мадан

Смолян

650

1 140

520

760

 

2 127

 

4 669

2 906

12 772

Неделино

Смолян

 

 

 

620

 

1 384

 

 

 

2 004

Рудозем

Смолян

 

1 312

 

 

 

5 417

 

3 080

 

9 809

Смолян

Смолян

10 400

2 472

 

1 860

2 500

32 765

 

11 854

2 126

63 977

Чепеларе

Смолян

 

864

 

620

 

1 323

 

 

 

2 807

Столична

София-град

332 475

27 348

1 040

11 689

2 500

360 788

1 985

160 098

18 674

916 597

Божурище

София област

 

 

 

 

 

3 297

 

 

 

3 297

Ботевград

София област

1 300

1 968

520

636

 

5 419

 

3 440

 

13 283

Горна Малина

София област

 

 

 

 

 

1 243

 

2 204

 

3 447

Долна баня

София област

 

1 464

260

560

 

 

 

 

 

2 284

Елин Пелин

София област

 

 

 

 

 

 

 

5 719

 

5 719

Етрополе

София област

2 600

 

 

 

 

9 573

 

 

 

12 173

Златица

София област

2 600

732

 

 

 

1 995

 

2 154

 

7 481

Ихтиман

София област

 

 

 

 

 

 

2 610

 

 

2 610

Костенец

София област

5 200

835

 

 

 

5 569

 

4 191

 

15 795

Костинброд

София област

650

 

 

640

 

838

 

2 948

 

5 076

Пирдоп

София област

1 300

 

 

 

 

2 237

 

 

 

3 537

Правец

София област

 

 

 

 

 

5 387

 

 

 

5 387

Самоков

София област

1 950

3 780

1 040

1 230

 

18 918

 

11 429

2 207

40 554

Своге

София област

 

 

 

 

 

5 597

765

 

 

6 362

Сливница

София област

 

 

 

 

 

3 749

 

 

 

3 749

Челопеч

София област

 

 

 

 

 

1 103

 

 

 

1 103

Братя Даскалови

Стара Загора

 

 

 

 

 

284

 

 

 

284

Гълъбово

Стара Загора

 

 

 

620

2 000

 

 

 

2 981

5 601

Казанлък

Стара Загора

20 150

408

 

1 836

 

38 626

796

5 832

3 000

70 648

Мъглиж

Стара Загора

 

 

 

 

 

962

 

 

 

962

Николаево

Стара Загора

 

 

260

 

2 300

1 848

 

 

 

4 408

Опан

Стара Загора

 

 

 

 

 

2 642

 

485

 

3 127

Павел баня

Стара Загора

 

 

 

 

 

5 589

 

 

 

5 589

Раднево

Стара Загора

 

 

 

 

 

 

 

1 175

 

1 175

Стара Загора

Стара Загора

34 450

1 991

1 560

840

2 800

97 692

7 729

13 592

 

160 654

Чирпан

Стара Загора

 

384

 

696

 

31 389

 

5 861

 

38 330

Антоново

Търговище

 

 

 

 

 

1 205

 

 

 

1 205

Омуртаг

Търговище

 

696

 

 

 

8 365

 

719

 

9 780

Опака

Търговище

 

1 068

 

560

 

1 635

 

1 086

 

4 349

Попово

Търговище

1 300

3 876

520

 

 

13 142

4 876

4 271

2 935

30 920

Търговище

Търговище

8 450

6 744

1 960

2 340

 

40 224

3 993

15 316

3 000

82 027

Димитровград

Хасково

7 800

 

 

 

 

18 415

630

6 148

 

32 993

Ивайловград

Хасково

 

 

 

 

 

 

 

1 625

 

1 625

Свиленград

Хасково

 

 

 

 

 

12 442

 

9 077

 

21 519

Симеоновград

Хасково

 

 

 

 

 

1 543

 

 

 

1 543

Тополовград

Хасково

 

 

 

 

 

5 163

 

 

 

5 163

Харманли

Хасково

 

 

 

 

2 500

2 312

 

4 669

 

9 481

Хасково

Хасково

26 000

 

 

 

 

40 618

 

8 952

 

75 570

Велики Преслав

Шумен

 

 

 

 

 

6 013

 

352

 

6 365

Венец

Шумен

 

 

 

 

 

5 179

 

 

 

5 179

Върбица

Шумен

 

 

 

1 232

 

7 539

 

 

2 975

11 746

Каолиново

Шумен

 

 

 

 

 

588

 

 

 

588

Каспичан

Шумен

 

 

 

 

 

4 498

 

 

 

4 498

Никола Козлево

Шумен

 

 

 

620

 

1 960

 

 

2 755

5 335

Нови пазар

Шумен

 

 

 

 

 

4 205

 

4 052

 

8 257

Смядово

Шумен

 

 

 

 

 

6 381

 

 

2 884

9 265

Шумен

Шумен

40 950

 

140

3 028

 

61 469

6 240

22 687

2 981

137 495

Елхово

Ямбол

650

 

 

 

 

494

 

2 089

 

3 233

Стралджа

Ямбол

 

 

260

260

2 400

3 717

 

 

 

6 637

"Тунджа"

Ямбол

 

 

 

 

 

672

 

 

 

672

Ямбол

Ямбол

14 950

1 596

260

1 472

4 800

29 541

2 646

7 826

9 000

72 091

ОБЩО

1 198 015

189 708

23 432

94 293

86 570

2 484 799

167 200

847 320

196 739

5 288 076