Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 26.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2021 Г.

В сила от 26.10.2021 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. в размер 15 359 363 лв., разпределени, както следва:

1. за изплащане на задължения по договор за спогодба между дружествата "Илджи Иншаат Санай Ве Таджарет" А.Ш. и "Веолия Уотър Технолоджис Аратъм енд Технолоджис Иншаат Санай Ве Таджарет", от една страна, и Министерството на околната среда и водите, от друга страна - 2 296 656 лв.;

2. за администриране на Националната система за мониторинг на околната среда - 51 120 лв.;

3. за дължими плащания към бенефициенти по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции, в т.ч. лихви за забава - 13 011 587 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат утвърдените разходи по "Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда", бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България", по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат утвърдените разходи по "Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост", бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат утвърдените разходи по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.

(4) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените показатели по чл. 18, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Когато плащанията по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции са към бюджетни организации, могат да се извършат промени по реда на чл. 110, ал. 4 и 6 и/или на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Чл. 4. Министърът на околната среда и водите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на околната среда и водите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".