Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 26.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

В сила от 26.10.2021 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 7 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи", бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване", по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.

(2) Със сумата 7 000 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да извършва съответните промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомява министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".