Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 26.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2021 Г. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2021 Г. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В сила от 26.10.2021 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 70 000 000 лв. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2021 г. за подпомагане на земеделски производители.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2021 г. по "Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД".

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 44, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 10 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".